Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

72 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 72 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 april 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 22 december 2015 over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo (Kamerstuk 32 402, nr. ...

Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2015 Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) op 29 september 2015 is door de fracties van SP en PvdA erop aangedrongen de bepalingen van de Wkkgz van toepassing te doen zijn op aanbieders van ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). ...

Uitvoeringsregeling Wkkgz (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Uitvoeringsregeling Wkkgz Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2015 Hierbij bied ik u, conform mijn toezegging tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in de Eerste Kamer, de Uitvoeringsregeling Wkkgz ter informatie aan1. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Verslag van een schriftelijk overleg over het concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 69 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 14 juli 2014 over het concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Kamerstuk 32 402, nr. 67). ...

Aanbieding onderzoek Human Inference over de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van register zorgaanbieders (invulling van artikel 12) (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Aanbieding onderzoek Human Inference over de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van register zorgaanbieders (invulling van artikel 12) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2015 In het kader van het ontwikkelen van een openbaar register zorgaanbieders is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een technisch onderzoek uitgevoerd naar de datakwaliteit van en de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van dit register. ...

Aanbieding concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Aanbieding concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2014 De Eerste Kamer heeft in haar voorlopig verslag van 18 februari 2014 (Kamerstuk 32 402, nr. 6) over het voorstel van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gevraagd of de regering bereid is de tekst van het concept-Uitvoeringsbesluit Wkkgz aan de Eerste Kamer voor te leggen. ...

Nadere informatie over het op te richten zorgloket (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Nadere informatie over het op te richten zorgloket Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2013 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft uw Kamer een motie aangenomen die door de heer Kuzu (PvdA) is ingediend (Handelingen II 2012/13, nr. ...

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat de wet niet van toepassing zal zijn op aanbieders van alternatieve geneeswijzen (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Amendement van het lid Leijten dat regelt dat de wet niet van toepassing zal zijn op aanbieders van alternatieve geneeswijzen Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 2 juli 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1 vervalt de begripsbepaling «alternatieve-zorgaanbieder». ...

Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 september 2013 Tijdens het debat over het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Handelingen II 2012/13, nr. ...

Motie van de leden Van Veen en Kuzu over het geven van aanwijzing aan beroepsbeoefenaren door de IGZ (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Motie; Motie van de leden Van Veen en Kuzu over het geven van aanwijzing aan beroepsbeoefenaren door de IGZ Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VEEN EN KUZU Voorgesteld 2 juli 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de IGZ handhavend moet kunnen optreden tegen falende zorgverleners; overwegende dat naar aanleiding van de zaak Jansen Steur is aangekondigd dat daarvoor wetswijzigingen worden overwogen en de mogelijkheid onderzocht wordt om via een uitbreiding van het bevel direct een voorlopig beroepsverbod op te leggen; van mening dat het wenselijk is om de IGZ mandaat te geven om, vooruitlopend op nader onderzoek, maatregelen te nemen tegen zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren bij een ernstig vermoeden dat betrokkene de volksgezondheid schaadt of dreigt te schaden; verzoekt de regering, de IGZ binnen daarbij aan te geven voorwaarden mandaat te verlenen voor het geven van een aanwijzing aan zelfstandig gevestigde individuele beroepsbeoefenaren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Kuzu (t.v.v. 32402, nr.54) over een beschrijving van de taken van het Zorgloket (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Kuzu (t.v.v. 32402, nr.54) over een beschrijving van de taken van het Zorgloket Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 54 Voorgesteld 4 juli 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de ombudsfunctie die door het Zorgloket wordt vervuld een essentiële functie binnen het klachtrecht heeft; van mening dat het Zorgloket zowel een functie heeft als advies-steun-en meldpunt als ten aanzien van het verzamelen van signalen over structurele misstanden, die in een vroeg stadium doorgegeven worden aan de IGZ; verzoekt de regering, de Kamer voor 1 januari 2014 een gedetailleerde beschrijving te zenden van de taken van het Zorgloket, de wijze waarop het Zorgloket wordt gepositioneerd en wordt verbonden met het werkproces van de IGZ en de wijze waarop personele uitwisseling en ongehinderde informatie-uitwisseling tussen Zorgloket en IGZ wordt vormgegeven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 43 over een AMvB over informatieverschaffing van de IGZ aan de zorgaanbieder. (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 43 over een AMvB over informatieverschaffing van de IGZ aan de zorgaanbieder. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 42 over een meldplicht ten aanzien van ernstig disfunctionerende zorgverleners. (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 42 over een meldplicht ten aanzien van ernstig disfunctionerende zorgverleners. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 32 over een interne klachtencommissie en een verplichte adviestoezending. (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 32 over een interne klachtencommissie en een verplichte adviestoezending. ...

Amendement van het lid Van der Staaij over een meldplicht ten aanzien van ernstig disfunctionerende zorgverleners (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij over een meldplicht ten aanzien van ernstig disfunctionerende zorgverleners Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 1 juli 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 11, eerste lid, onderdeel c, wordt «op grond van zijn oordeel over de wijze van functioneren van de zorgverlener» vervangen door: op grond van het ernstig tekortschieten van de zorgverlener jegens de cliënt bij het handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 59 over het mogelijk maken van maatwerk ten aanzien van de VOG-verplichting. (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 59 over het mogelijk maken van maatwerk ten aanzien van de VOG-verplichting. ...

Amendement van het lid Van der Staaij over het mogelijk maken van maatwerk ten aanzien van de VOG-verplichting. (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij over het mogelijk maken van maatwerk ten aanzien van de VOG-verplichting. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 24 over een melding van de geschilleninstantie aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid. (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 24 over een melding van de geschilleninstantie aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 47, over verplichte toezending van een afschrift van de klachtafhandeling aan het bestuur van de zorgaanbieder, en, indien aanwezig, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 47, over verplichte toezending van een afschrift van de klachtafhandeling aan het bestuur van de zorgaanbieder, en, indien aanwezig, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. ...

Amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de wet niet van toepassing zal zijn op aanbieders van alternatieve geneeswijzen. (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de wet niet van toepassing zal zijn op aanbieders van alternatieve geneeswijzen. ...