Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding (Dossier 32127)
Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 89MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de commissie-Elverding belangrijke adviezen heeft gegeven rond het versnellen van procedures inzake een zorgvuldige handelwijze van overheden;constaterende, dat in de Crisis- en herstelwet deze aanbevelingen slechts gedeeltelijk zijn overgenomen;verzoekt de regering vóór het einde van 2009 met een actieplan-Elverding te komen, waarbij de aanbevelingen van de commissie-Elverding tot beleid worden gemaakt,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikAptrootKoopmans ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Ham en Vendrik ter vervanging van nr. 29 over het onderbrengen van de EHS in de Wet (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Ham en Vendrik ter vervanging van nr. 29 over het onderbrengen van de EHS in de Wet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 106GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29Ontvangen op 16 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In bijlage I wordt na punt 2.3 een onderdeel toegevoegd, luidende:2.4 Ontwikkeling en verwezenlijking van de ecologische hoofdstructuur als globaal aangegeven op kaart 5 van de Nota Ruimte en nader aangeduid door provinciale staten van de betrokken provincies.ToelichtingIndiener voegt met dit amendement de ecologische hoofdstructuur (EHS) toe als project aan de Crisisen herstelwet. ...

Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van Vliegveld Eindhoven uit de bijlage (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van Vliegveld Eindhoven uit de bijlage Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 24AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen op 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel D, vervalt nummer 3.ToelichtingOp basis van de prognoses die dhr. ...

Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van wegproject A1/A6/A9 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van wegproject A1/A6/A9 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen weg 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 21AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijalge II, onderdeel E, vervalt nummer 2.ToelichtingDe verbreding van de A1, de A6 en de A9 is in 2007 in studie genomen, als alternatief voor een directe verbindingsweg tussen de A6 en de A9. ...

Amendement van het lid Vendrik houdende invoering van een nahangprocedure (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik houdende invoering van een nahangprocedure Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 25AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van de toepassing van de Lex silencio positivo bij aanlegvergunningen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van de toepassing van de Lex silencio positivo bij aanlegvergunningen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen weg 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 20AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In Bijlage III bij het wetsvoorstel vervalt «Artikel 3.16 van de Wet ruimtelijke ordening».ToelichtingMet de toepassing van de Lex silencio positivo bij aanlegvergunningen gaat de regering voorbij aan het feit dat aanlegvergunningenstelsels worden ingesteld om kwetsbare belangen te beschermen. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 45 (Dossier 32127)
Nader gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 45 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 103NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 45Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:ADe aanduiding «1. ...

Amendement van de leden Van der Ham en Vendrik houdende de versnelde ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur (Dossier 32127)
Amendement van de leden Van der Ham en Vendrik houdende de versnelde ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 29AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VENDRIKOntvangen op 11 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In bijlage I wordt na punt 2.3 een onderdeel toegevoegd, luidende:2.3.a ontwikkeling en verwezenlijking van de ecologische hoofdstructuur zoals voortvloeit uit artikel 4 Reconstructiewet concentratiegebieden.ToelichtingIndiener voegt met dit amendement de ecologische hoofdstructuur (EHS) toe als project aan de Crisisen herstelwet. ...

Amendement van het lid Vendrik over het schappen van de mogelijkheid voor de regering om bij AMvB niet nader omschreven regels te stellen gericht op een verschennign van de ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het schappen van de mogelijkheid voor de regering om bij AMvB niet nader omschreven regels te stellen gericht op een verschennign van de ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 22AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 5.1 vervalt.ToelichtingDoor de regering bij algemene maatregel van bestuur niet nader omschreven regels te kunnen laten stellen gericht op een versnelling van de ontwikkeling en de verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten, zet de Kamer zichzelf buitenspel. ...

Motie Aptroot c.s. over het navolgen van het advies van de commissie Elverding (Dossier 32127)
Motie Aptroot c.s. over het navolgen van het advies van de commissie Elverding Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 91MOTIE VAN HET LID APTROOT C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet de Nederlandse economie sneller en sterker uit de economische recessie moet laten komen;overwegende, dat het kabinet dit met name wil bereiken door vereenvoudiging van de besluitvorming bij verschillende soorten projecten;overwegende, dat kabinet en Kamer vorig jaar een advies van de commissie-Elverding over versnelling en versterking van besluitvorming hebben geaccepteerd, dat stelde dat dit doel met name bereikt kan worden met een betrokken, professionele en besluitvaardige overheid, die inzet op een gedegen verkenningsfase, waardoor draagvlak wordt gecreëerd;constaterende, dat de Crisis- en herstelwet voor het merendeel voorbijgaat aan dit advies van de commissie-Elverding, maar dat dit wetsvoorstel hier wel ruimte voor laat;verzoekt het kabinet om de verantwoordelijke overheden nogmaals actief te wijzen op het advies van de commissie-Elverding en hen te adviseren, volgens dit advies te werk te gaan,en gaat over tot de orde van de dag.AptrootVan der HamVendrik ...

Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van vliegveld Lelystad in de bijlage (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van vliegveld Lelystad in de bijlage Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 17AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel D, vervalt nummer 2.ToelichtingMinister Eurlings liet op 6 oktober per brief weten dat Luchthaven Schiphol voorlopig niet zal investeren in een baanverlening van vliegveld Lelystad. ...

Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van vliegveld Twente in de bijlage (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van vliegveld Twente in de bijlage Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 16AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel D, vervalt nummer 1.ToelichtingHet al dan niet opnieuw in exploitatie nemen van vliegveld Twente is een complex en omstreden besluit. ...

Motie van het lid Koopmans c.s. over het tracé van de IJzeren Rijn (Dossier 32127)
Motie van het lid Koopmans c.s. over het tracé van de IJzeren Rijn Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 157 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 11 over het scrhrappen van de mogelijkheid voor de regering om projecten aan de C&H wet toe te voegen (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 11 over het scrhrappen van de mogelijkheid voor de regering om projecten aan de C&H wet toe te voegen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 113GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.2 vervalt.IIIn artikel 5.1, tweede lid, vervalt onderdeel b, en worden de onderdelen c en d geletterd b en c.IIIIn artikel 5.2 vervalt de zinsnede «toevoeging als bedoeld in artikel 1.2 van categorieën van ruimtelijke en infrastructurele projecten aan bijlage I, van ruimtelijke en infrastructurele projecten aan bijlage II of van wettelijke voorschriften aan bijlage III bij deze wet alsmede tegen».ToelichtingDoor de regering bij algemene maatregel van bestuur (categorieën van) ruimtelijke en infrastructurele projecten en wettelijke voorschriften te laten toevoegen aan de bijlagen van deze wet, zet de Kamer zichzelf buitenspel. ...

Motie Van der Ham en Vendrik over het voorleggen van de wet aan het Centraal Planbureau voor een quick scan (Dossier 32127)
Motie Van der Ham en Vendrik over het voorleggen van de wet aan het Centraal Planbureau voor een quick scan Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 90MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VENDRIKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering een Crisis- en herstelwet heeft ingediend;overwegende, dat er discussie is of de maatregelen in de voorliggende wet in substantiële mate bijdragen aan economisch herstel ter bestrijding van de crisis;verzoekt de regering de Crisis- en herstelwet voor een quick scan voor te leggen aan het Centraal Planbureau,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrik ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2009, over de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2009, over de Crisis- en herstelwet Verslag van een wetgevingsoverleg bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 140VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 18 november 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer2, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3, de vaste commissie voor Justitie4, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie5, de vaste commissie voor Economische Zaken6 en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties7 hebben op 16 november 2009 overleg gevoerd met minister Balkenende van Algemene Zaken, minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Crisis- en herstelwet (32 127).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,JagerDe voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe voorzitter de vaste commissie voor Justitie,De Pater-van der MeerDe voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van GentDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,LeerdamDe griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,SneepStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Justitie, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesMaandag 16 november 2009 9.00 uurDe voorzitter: JagerAanwezig zijn 11 leden der Kamer, te weten:Aptroot, Van der Ham, Jager, Koopmans, De Mos, Ouwehand, Roemer, Samsom, Van der Staaij, Vendrik en Wiegman-van Meppelen Scheppink,en de heer Balkenende, minister-president, minister van Algemene Zaken, de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, de heer Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Aan de orde is voortzetting van de behandeling van:het wetsvoorstel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (32127). ...