Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om besluitvorming over mijnbouwwerken niet op te leggen aan gemeenten en provincies Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie gemeenten natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 86AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.7 vervalt.ToelichtingDit amendement beoogd te voorkomen dat besluitvorming over aanleg of uitbreiding van mijnbouwwerken, op de aanleg of uitbreiding van mijnbouwwerken ten behoeve van de opslag van stoffen en op pijpleidingen die dergelijke mijnbouwwerken verbinden van Rijkswege wordt opgelegd aan gemeenten en provincies. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om de wet aan te halen als 'Versnellingswet' Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 37GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36Ontvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 5.11 wordt «Crisis- en herstelwet» vervangen door: Versnellingswet.ToelichtingHet wetsvoorstel is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om alternatievenonderzoek en advies van de Commissie-mer niet te schrappen Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 45GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18Ontvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.11 vervalt.IIArtikel 5.6 vervalt.ToelichtingDe Commissie Elverding benadrukte in haar advies «Sneller en Beter» het belang van een goede voorfase van besluitvormingsprocessen. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het handhaven van de koppeling tussen de onteigeningsprocedure en de planologische procedure Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 43AMENDEMENT VAN HET LID APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.10, onderdeel D, vervalt.IIArtikel 3.12, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.14 vervalt.IVArtikel 3.23 vervalt.VArtikel 3.24, onderdeel D, vervalt.ToelichtingDit amendement strekt ertoe de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures ongedaan te maken. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het schrappen van drie projecten van de lijst ter bescherming van het Groene Hart Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 49AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In BIJLAGE II, onderdeel A, vervallen de projecten met de nummers 6, 14 en 16.ToelichtingDit amendement verwijderd de volgende projecten van de lijst van ruimtelijke en infrastructurele projecten als bedoeld in artikel 1.1, eerste en tweede lid:• 6 Greenport Aalsmeer/PrimaViera bij Aalsmeer;• 14 Zuidplaspolder Driehoek tussen Rotterdam Zoetermeer en Gouda;• 16 Oude Rijnzone Strook tussen Leiden en Bodegraven.Dit amendement strekt tot bescherming van het Groene Hart. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 46AMENDEMENT VAN DE LEDEN APTROOT EN SNIJDER-HAZELFHOFFOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel Ia, wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 19kd, vierde lid, wordt «de artikelen 19ke en 19kf» vervangen door: artikel 19ke.IIArtikel 19kf vervalt.ToelichtingHet betreft hier een «kan» bepaling, die niets toevoegt aan de bevoegdheid van de provincie om een op de regio toegeschreven regeling te treffen. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 48AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen op 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 4.3In tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003 wordt de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt voor «woonfunctie gelegen in een woongebouw» en «andere woonfunctie»:a. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 47AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IVoor onderdeel A worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:0AIn artikel 1, onder j, vervalt «of andere handeling».0aAIn artikel 2a, tweede lid, vervalt «of andere handeling die».IIOnderdeel B wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over mogelijkheid om projecten of handelingen van nationaal belang op te nemen in beheerplan Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 51AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOMOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel B, onderdeel 1, wordt als volgt gewijzigd:IOnderdeel b komt te luiden:Er wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het beheerplan kan zulks ook doen ten aanzien van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën projecten en andere handelingen van nationaal belang in het gebied en daarbuiten.IIOnderdeel c vervalt.ToelichtingDit amendement strekt ertoe de verplichting om projecten of handelingen van nationaal belang op te nemen in het beheerplan terug te brengen tot een mogelijkheid om dergelijke projecten op te nemen in het beheerplan.Het verplicht opnemen van projecten van nationale betekenis brengt verschillende nadelen met zich mee. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om in de Natuurbeschermingswet 1998 het bestaand gebruik vrij te stellen van vergunningplicht Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 52AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IVoor onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:0AArtikel 1, onderdeel m, komt te luiden:m. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over gemeentelijke bevoegdheid voor kleine windmolenparken Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 50AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.1 vervalt de zinsnede, luidende: en wordt na «9d, tweede en derde lid,»ingevoegd: 9e, vijfde lid, 9f, zesde lid,.IIArtikel 3.2, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.2, onderdeel D, vervalt.IVArtikel 3.2, onderdeel E vervalt.ToelichtingProvincies zijn op basis van de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening al bevoegd om een inpassingplan op te stellen als provinciaal belang gediend is. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief minister-president met het advies van Actal Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 42BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Hierbij bied ik u inzake het voorstel van wet, houdende regels met betrekking tot de versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (hierna: Crisis- en herstelwet), het advies van het adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) aan (kamerstuk 32 127, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om beoordelingen krachtens Vogel- en Habitatrichtlijn uit te voeren en bepalingen Natuurbeschermingswet van kracht te laten blijven Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 99AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.10, onderdeel B, vervalt.IIArtikel 5.5a vervalt.ToelichtingDe aanleg en/of verbreding van wegen en het toegenomen wegverkeer kan zorgen voor een aantasting van de habitats en soorten in Natura2000 gebieden. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de eis dat 70% van de huurders akkoord moet zijn met een energiebesparingsinvestering niet te laten vervallen Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 34AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het schrappen van de horizonbepaling Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 44AMENDEMENT VAN HET LID APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.21, onderdeel C, punt 2, wordt «onderdelen f en g» vervangen door: onderdeel f.IIIn artikel 5.10, eerste lid, vervalt «, en vervalt met ingang van 1 januari 2014», alsmede de aanduiding «1. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de ecologische hoofdstructuur als project aan de Crisis- en herstelwet toe te voegen Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 29AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VENDRIKOntvangen op 11 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In bijlage I wordt na punt 2.3 een onderdeel toegevoegd, luidende:2.3.a ontwikkeling en verwezenlijking van de ecologische hoofdstructuur zoals voortvloeit uit artikel 4 Reconstructiewet concentratiegebieden.ToelichtingIndiener voegt met dit amendement de ecologische hoofdstructuur (EHS) toe als project aan de Crisisen herstelwet. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief ter aanbieding advies Actal n.a.v. de adviesaanvraag van de minister-president over de Crisis- en herstelwet Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 35BRIEF VAN DE COLLEGEVOORZITTER VAN ACTAL10 november 2009Hierbij zend ik u in afschrift het advies1 zoals het College van Actal vandaag heeft gestuurd aan de minister president, naar aanleiding van zijn adviesaanvraag over de Crisis- en herstelwet.Collegevoorzitter,S. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het voorzien van waarborgen van de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden en de uitwerking van gebiedsontwikkelingsplannen Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 40AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOMOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het toevoegen van projecten aan de bijlage bij de wet Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 38AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANSOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:IOnderdeel A, nummer 7 komt als volgt te luiden: 7Klavertje 4 VenloBij Venlop. 257P 46 en 47 (en 68, 69) Integrale gebiedsontwikkeling, focus op glastuinbouw en op verbinding A73-A67 (Greenportlane)IIAan onderdeel A worden toegevoegd: 27Breda Centraal (t.b.v. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de rechten van de huurders niet onnodig te beperken Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 39AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROEMER EN JANSENOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 2.7 vervalt.ToelichtingAls een verhuurder een goed en overtuigend renovatieplan aan huurders voorlegt waarin de energetische prestaties van de woning verbeterd worden, zonder dat daarbij de woonlasten per saldo stijgen, zullen huurders over het algemeen met de plannen instemmen. ...