Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

198 resultaten

officiële publicatie (Dossier 32395)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 ; Brief regering; Overzicht maatregelen zorg Kamerstuk begroting financiën Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 juni 2010In de procedurevergadering van 23 juni 2010 heeft uw Kamer gevraagd een overzicht te verschaffen, waarin per voorgestelde maatregel het voorziene bedrag is vermeld, alsmede een aanduiding per wanneer de maatregel van kracht dient te zijn. ...

Mededeling (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010; Mededeling; Mededeling Kamerstuk begroting financiën Nr. 87 MEDEDELING 18 januari 2010 De eerder onder Kamerstuk 32 123 A, nr. 87 verschenen brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over beantwoording vragen over de zorgplicht van de burgemeester naar aanleiding van de raadsênquete Noord/Zuidlijn is gepubliceerd onder Kamerstuk 32 123 VII, nr. 62. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op advies 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad Kamerstuk begroting financiën Nr. 157 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 september 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over hun brief van 18 mei 2010 inzake het Onderwijsraadadvies getiteld «Ontwikkeling en onder-steuning van onderwijs» (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Brief regering; Beleidsreactie Poldis 2009 en actieprogramma bestrijding van discriminatie Kamerstuk begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag,, 13 september 2010 Hierbij bied ik u Poldis 2009, het landelijk Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de politie1en2, aan. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010; Brief regering; Werkprogramma's 2011 strategische adviesraden Kamerstuk begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2010 De Kaderwet Adviescolleges schrijft in art.26 lid 3 voor dat de minister het werkprogramma van strategische adviesraden vaststelt en jaarlijks op de derde dinsdag van september aan beide Kamers der Staten-Generaal zendt. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op het jaarverslag van het College bescherming persoonsgegevens 2009 Kamerstuk begroting financiën Nr. 126 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2010 In uw brief van 20 mei jl. met kenmerk 2010Z06905/2010D23416 vraagt u om een reactie op het jaarverslag van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) over het jaar 2009. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief regering; Herkomst kolen NL energiecentrales Kamerstuk economie handel ondernemen Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2010 Op 29 juni 2010 heeft uw Kamer tijdens het mondelinge vragenuur de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving van Netwerk en een bericht in de Volkskrant over een aantal Nederlandse energiebedrijven die kolen aanschaffen bij bedrijven in Colombia die betrokken zouden zijn bij ernstige schendingen van mensenrechten. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 ; Brief regering; Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds Kamerstuk begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2010 Op 28 januari 2010 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma en staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van OCW. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 ; Brief regering; IGZ-rapport 'Veel verbeterd rondom proces scopen, laatste verbeterslag nodig' Kamerstuk begroting financiën Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2010 Hierbij zend ik u mijn reactie op het inspectierapport «Veel verbeterd rondom proces scopen, laatste verbeterslag nodig». ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Stand van zaken inzake vier projecten op het gebied van luchttransport en Chinook Kamerstuk begroting financiën Nr. 158 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2010 Met deze brief informeer ik u over vier projecten op het gebied van luchttransport. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het versturen van brieven naar scholen door het ministerie van OCW inzake voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen Kamerstuk begroting financiën Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2010In reactie op het verzoek van het lid Ouwehand in de 99ste vergadering van 14 september 2010 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 99), deel ik u mee dat het ministerie van OCW geen brieven naar scholen heeft verstuurd. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010 ; Brief regering; Aanbieding van 2 evaluatierapporten: Evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Besluit Regionale Investeringsprojecten (BSRI) Kamerstuk begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 september 2010 Hierbij bied ik uw Kamer een tweetal evaluatierapporten aan over twee instrumenten van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) binnen het gebiedsgerichte economische beleid1. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010; Brief regering; Onderzoek natte kunstwerken Kamerstuk begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2010 Zoals aangekondigd in de brief aan uw Kamer van 2 juli 2009 (kamerstuk 31 700 XII, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 ; Brief regering; Kabinetsstandpunt Rfv-onderzoek naar de positie van de G4 in het Gemeentefonds Kamerstuk begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 september 2010 De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft in december 2009 een advies uitgebracht over de positie van de vier grote steden (G4) in het gemeentefonds. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Aanbieding strategische agenda ethiekbeleid van LNV Kamerstuk begroting financiën Nr. 220 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 september 2010Naar aanleiding van vragen van de vaste Kamercommissie LNV bied ik u hierbij aan de Strategische agenda voor het ethiekbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), uitgevoerd door het Rathenau Instituut1. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Verslag van een schriftelijk overleg; Antwoorden i.h.k.v. een VSO inzake de Tijdelijke Wet Mediaconcentraties en de prestatieovereenkomst en de reactie op het concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010-2016 Kamerstuk begroting financiën Nr. 154 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 september 2010Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar brieven d.d. 21 en 28 juni jl. inzake de Tijdelijke wet mediaconcentraties en de prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010–2016 (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 136 en 137). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Brief regering; Verzoek uitstel toezegging advies artikel 23 Grondwet alsmede uitstel indiening wetsvoorstel gelaatsbedekkende kleding onderwijs Kamerstuk begroting financiën Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 september 2010 Hierbij deel ik u mee dat twee toezeggingen niet kunnen worden afgehandeld binnen de eerder vastgestelde termijn. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 ; Brief regering; Standpunt NVOG over vitrificatie van eicellen Kamerstuk begroting financiën Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 september 2010 Op 30 augustus 2010 hebben de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) het addendum uitgebracht bij hun standpunt over «Vitrificatie van humane eicellen en embryo’s». ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010; Brief regering; Ontwikkelingen vangnet-Ziektewet Kamerstuk begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 september 2010Met deze brief informeer ik u over een aantal ontwikkelingen in het kader van het vangnet-Ziektewet (ZW). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 ; Brief regering; Uitvoering motie Van der Veen c.s. (32123 XVI, nr 151) over afzien van invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg Kamerstuk begroting financiën Nr. 164 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 september 2010Op 1 juli 2010 heeft uw Kamer een motie aanvaard van de leden Van der Veen (PvdA), Zijlstra (VVD) en Voortman (GL). ...