Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

61 resultaten

Maatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Maatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2013 Met deze brief wil ik u informeren over verschillende door het kabinet voorgenomen maatregelen, alsmede over de implementatie van de inkomensafhankelijke Wtcg. ...

Reactie op de brief van de Nederlandse Woonbond, de CG-Raad en Platform VG van 13 mei 2013 over de regeling aanwijzing chronisch zieken en gehandicapten inzake de inkomensafhankelijke huurverhogings (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Reactie op de brief van de Nederlandse Woonbond, de CG-Raad en Platform VG van 13 mei 2013 over de regeling aanwijzing chronisch zieken en gehandicapten inzake de inkomensafhankelijke huurverhogings Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2013 De Vaste commissie Wonen en Rijksdienst heeft verzocht om mijn reactie op de brief van de Nederlandse Woonbond, de CG-Raad en Platform VG van 13 mei 2013 over de regeling aanwijzing chronisch zieken en gehandicapten inzake de inkomensafhankelijke huurverhogings te ontvangen. ...

Kabinetsplannen t.a.v. de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Kabinetsplannen t.a.v. de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2013 Met deze brief informeren wij u over de kabinetsplannen ten aanzien van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). ...

Analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2012 De Tweede Kamer heeft mij verzocht om een samenhangende visie op de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER). ...

Zesde voortgangsrapportage Wtcg (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Zesde voortgangsrapportage Wtcg Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2012 Bij de behandeling van de Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (31 706, Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, hierna Wtcg), is toegezegd om de leden van het parlement twee keer per jaar te informeren over zowel de beleidsmatige ontwikkelingen van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet1. ...

Aanbieding eindrapport "Doorontwikkeling Wtcg" (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Aanbieding eindrapport "Doorontwikkeling Wtcg" Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2012 Tijdens het AO van 19 april 2011 (Kamerstuk 31 706, nr. ...

Vijfde voortgangsrapportage Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Vijfde voortgangsrapportage Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2011 Bij de behandeling van de Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (31 706, Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, hierna Wtcg) is toegezegd om de leden van het parlement twee keer per jaar te informeren over zowel de beleidsmatige doorontwikkeling van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet. ...

Beknopte voortgangsbrief inzake de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Beknopte voortgangsbrief inzake de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2011 De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is sinds 1 januari 2009 in werking getreden en vervangt de fiscale regeling buitengewone uitgaven. ...

Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een keuzemogelijkheid om het bedrag niet te ontvangen (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Motie; Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een keuzemogelijkheid om het bedrag niet te ontvangen Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie-Dijkstra/Voortman over toetsing van de gegevensverstrekking (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Motie; Motie-Dijkstra/Voortman over toetsing van de gegevensverstrekking Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKSTRA EN VOORTMAN Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat met de uitvoering van het Besluit chronisch zieken en gehandicapten door de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de indicatiestellingsorganen enerzijds en het CAK anderzijds, de gegevensverstrekking van chronisch zieken en gehandicapten geheel dient te geschieden conform de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 9; overwegende, dat onvoldoende duidelijk is hoe in dit kader artikel 5 WTCG, lid 2, geïnterpreteerd moet worden;overwegende, dat hierdoor het risico blijft bestaan dat privacygevoelige gegevens over chronisch zieken en gehandicapten op straat komen te liggen; verzoekt de regering om de gegevensverstrekking bij de uitvoering van het Besluit chronisch zieken en gehandicapten te laten toetsen door het College bescherming persoonsgegevens en de resultaten hiervan te verstrekken aan de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag.DijkstraVoortman ...

Motie-Klijnsma c.s. over het rapport-Linschoten (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Motie; Motie-Klijnsma c.s. over het rapport-Linschoten Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 50 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie-Klijnsma c.s. over een coulanceregeling (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Motie; Motie-Klijnsma c.s. over een coulanceregeling Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 49 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie-Klijnsma c.s. over het besluit over de toekomst van de WTCG (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Motie; Motie-Klijnsma c.s. over het besluit over de toekomst van de WTCG Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 51 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie-Van Gerven/Leijten over vervangen van de WTCG door een fiscale regeling (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Motie; Motie-Van Gerven/Leijten over vervangen van de WTCG door een fiscale regeling Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de huidige WTCG een zeer ingewikkelde regeling is waarbij een substantiële groep mensen ten onrechte geen of ten onrechte wel een tegemoetkoming krijgt, waardoor het draagvlak voor deze wet wordt ondermijnd; overwegende, dat een aftrekregeling op maat beter beantwoordt aan het doel om mensen met een chronische ziekte of een handicap tegemoet te komen in de extra kosten die ze daadwerkelijk maken vanwege hun beperking; spreekt de wenselijkheid uit, de WTCG te vervangen door een fiscale regeling voor extra kosten ten gevolge van een chronische ziekte of een handicap; verzoekt de regering, hiervoor met een voorstel te komen,en gaat over tot de orde van de dag.Van GervenLeijten ...

Motie-Van Gerven/Leijten over de groep die ten onrechte buiten de boot valt (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Motie; Motie-Van Gerven/Leijten over de groep die ten onrechte buiten de boot valt Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat ondanks de invoering van verbeteringen voor een juiste afbakening van de groep die in aanmerking hoort te komen voor een tegemoetkoming in het kader van de WTCG, er aan het einde van dit jaar nog een groep van circa 40 000 mensen met een chronische aandoening of handicap overblijft, waaronder mensen met een auditieve of visuele beperking of een zeldzame aandoening, die ten onrechte geen tegemoetkoming ontvangt; overwegende, dat door alle huisartsen in Nederland te vragen, aan te geven welke mensen tot die doelgroep behoren, na toestemming van betrokkenen deze groep goed valt te traceren; constaterende, dat dekking voor een tegemoetkoming aan deze groep kan worden gevonden in de besparingen op de uitgaven aan dieetkosten en/of een verlenging van het fysiotherapiecriterium naar twee jaar; verzoekt de regering de groep die ten onrechte buiten de boot valt via de huisarts op te sporen, zodat die ook nog dit jaar een tegemoetkoming kan krijgen, en gaat over tot de orde van de dag.Van GervenLeijten ...

Motie-Van Gerven/Leijten over eventuele besparingen (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Motie; Motie-Van Gerven/Leijten over eventuele besparingen Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat nieuwe kostenoverschrijdingen in de zorg niet vallen uit te sluiten;van mening, dat het uit oogpunt van zorgvuldigheid, continuïteit en menselijke gelijkwaardigheid niet wenselijk is te korten op de tegemoetkomingen in het kader van de WTCG; spreekt uit dat eventuele besparingen niet gezocht moeten worden in het budget bestemd voor de WTCG,en gaat over tot de orde van de dag.Van GervenLeijten ...

Reactie op verzoek commissie over hulpmiddelengebruik en het TNO-onderzoek over de ICF classificatie (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Reactie op verzoek commissie over hulpmiddelengebruik en het TNO-onderzoek over de ICF classificatie Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 februari 2011In uw brief (2011Z00674/2011D01732) vraagt u mij de onderzoeken over hulpmiddelengebruik en het TNO-onderzoek over de ICF classificatie vergezeld van mijn reactie toe te zenden ter voorbereiding op het algemeen overleg over de Wtcg. ...

Vierde voortgangsrapportage Wtcg (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Vierde voortgangsrapportage Wtcg Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 februari 2011Bij de behandeling van de Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (31 706, Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, hierna Wtcg) is toegezegd om de leden van het parlement twee keer per jaar te informeren over zowel de beleidsmatige doorontwikkeling van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet1. ...

Antwoord op de vraag van het id Leijten over de uitkeringssystematiek van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Antwoord op de vraag van het id Leijten over de uitkeringssystematiek van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 december 2010Zoals toegezegd tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS, doe ik u hierbij het antwoord toekomen op de vraag van het Kamerlid Leijten (SP) over de uitspraken van de heer Linschoten in NRC Handelsblad (Regeling voor gehandicapten moet anders, dd. ...

Afbakeningscriteria voor de Wtcg tegemoetkoming (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Afbakeningscriteria voor de Wtcg tegemoetkoming Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 november 2010Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS heeft het Kamerlid Dijkstra (D66) vragen gesteld over de Wtcg tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. ...