Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 september 2016, over het meldpunt Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) (Dossier 31066)
Belastingdienst; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 september 2016, over het meldpunt Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) Kamerstuk belasting financiën Nr. 300 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2016 Hierbij stuur ik u de brief over het door mij in te stellen meldpunt1 waarnaar de heer Omtzigt in het ordedebat van 27 september jl. heeft gevraagd (Handelingen II 2016/17, nr. 4, Regeling van Werkzaamheden). ...

Staat van de woningmarkt (Dossier 32847)
Integrale visie op de woningmarkt; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over Staat van de woningmarkt Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 288 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 8 december 2016 overleg gevoerd met de heer Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst, over: – de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 2 december 2016 inzake Sectorbeeld 2016 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) (Kamerstuk 29 453, nr. 430); – de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 29 november 2016 inzake de Bouwagenda; – de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 18 november 2016 inzake de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 2.2 Woningbouwproductie (Kamerstuk 34 120, nr. ...

Het Techniekpact (Dossier 32637)
Bedrijfslevenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over het Techniekpact Kamerstuk economie ondernemen Nr. 273 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 8 december 2016 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 4 maart 2016 inzake de toespraak over de Staat van de Economie 2016 (Kamerstuk 32 637, nr. ...

Evaluatie uitwerking raadgevend referendum (Dossier 34270)
Uitvoering Wet raadgevend referendum; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Evaluatie uitwerking raadgevend referendum Kamerstuk bestuur recht rijksoverheid staatsrecht Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 januari 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 april 2016 met de reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 april 2016, over het bewust frustreren van het referendum (Kamerstuk 34 270, nr. ...

Belastingdienst (Dossier 31066)
Belastingdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Belastingdienst Kamerstuk belasting financiën Nr. 325 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 januari 2017 De vaste commissie voor Financiën heeft op 15 december 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: − de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 4 november 2016 met de achttiende halfjaarsrapportage Belastingdienst (HJR) (Kamerstuk 31 066, nr. ...

Intensieve kindzorg (Dossier 34104)
Langdurige zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Intensieve kindzorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 159 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 september 2016 inzake de stand van zaken over de toezending van de voortgangsrapportage over intensieve kindzorg (Kamerstukken 34 104 en 29 247, nr. ...

Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (Dossier 29538)
Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 februari 2017, over Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 237 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 september 2016 met informatie naar aanleiding van uitspraken CRvB over de Wmo (Kamerstuk 23 235, nr. ...

Investeringsagenda Belastingdienst (Dossier 31066)
Belastingdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 februari 2017, over Investeringsagenda Belastingdienst Kamerstuk belasting financiën Nr. 348 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 27 januari 2017 met de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie onderzoek Belastingdienst: Onderzoek naar de besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst (Kamerstuk 31 066, nr. ...

Inburgering en integratie (Dossier 32824)
Integratiebeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 februari 2017, over Inburgering en integratie Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President d.d. 15 december 2016 met de reactie op de vraag van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW op 6 december 2016, naar de vergelijking van de prestaties van de eerste drie kwartalen inburgeringsplichtigen die in 2013 zijn ingestroomd (Kamerstuk 34 550 XV, nr. 70); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President d.d. 28 november 2016 met het antwoord op de vraag van het lid Heerma, gesteld tijdens het algemeen overleg van 12 oktober 2016, over voortgang inburgering (Kamerstuk 32 824, nr. 174); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President d.d. 17 november 2016 inzake taalles aan asielzoekers (Kamerstuk 34 334, nr. 23); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President d.d. 11 oktober 2016 inzake inburgering (Kamerstuk 32 824, nr. 161); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President d.d. 7 juli 2016 met de reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over het verlies van verblijfsrecht in wet- en regelgeving (Kamerstuk 32 824, nr. ...

Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten (Dossier 27859)
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 101 HERDRUK1 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 15 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 13 mei 2016 inzake zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten en Basisregistratie Personen (BRP) (Kamerstukken 25 764 en 27859, nr. ...

Strafrechtelijke onderwerpen (Dossier 29279)
Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over Strafrechtelijke onderwerpen Kamerstuk organisatie en beleid recht Nr. 379 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 15 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Blok, Minister van Veiligheid en Justitie, over: − de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 19 december 2016 inzake Versterking Prestaties Strafrechtketen (Kamerstuk 29 279, nr. ...