Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

459 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 september 2016, over het meldpunt Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) (Dossier 31066)
Belastingdienst; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 september 2016, over het meldpunt Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) Kamerstuk belasting financiën Nr. 300 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2016 Hierbij stuur ik u de brief over het door mij in te stellen meldpunt1 waarnaar de heer Omtzigt in het ordedebat van 27 september jl. heeft gevraagd (Handelingen II 2016/17, nr. 4, Regeling van Werkzaamheden). ...

Stimulering duurzame energieproductie; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31239)
Stimulering duurzame energieproductie; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk energie natuur en milieu 31 239Stimulering duurzame energieproductienr. 67VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 10 juni 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft op 3 juni 2009 vervolgoverleg gevoerd met minister Van der Hoeven van Economische Zaken over:– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 17 april 2009 met de beantwoording van vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 3 maart jl. inzake SDE (Subsidiëring Duurzame Energie) (31 239, nr. 53);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 15 mei 2009 over de stand van zaken SDE 2009 (Stimulering duurzame energieproductie) (31 239, nr. 55);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 21 april 2009 met een reactie op de motie-Thieme/Pechtold (31 070, nr. 40) over het treffen van maatregelen voor kleinschalige duurzame energieopwekking (31 070, nr. 52);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 7 april 2009 over de uitvoering van de gewijzigde motie-Jansen inzake het maximale fiscale effect («worst case») van de privatisering van Nuon en Essent (28 982, nr. 69) (28 982, nr. 71);– de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 18 mei 2009 over de uitvoering van de gewijzigde motie-Jansen inzake het maximale fiscale effect («worst case») van de privatisering van Nuon en Essent (28 982, nr. 69) (28 982, nr. 81);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 9 april 2009 met het oordeel over het splitsingsplan van Nuon (28 982, nr. 72);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 2 april 2009 met het antwoord op schriftelijke vragen van de leden Jansen, Samsom en Zijlstra inzake APX (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2008–2009 nr. 2423);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 26 mei 2009 over het splitsingsplan van Essent (28 982, nr. 82);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 27 mei 2009 over de stand van zaken rond Econcern N.V. (31 239, nr. 63).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,FrankeVoorzitter: Timmer Griffier: FrankeAanwezig zijn 7 leden der Kamer, te weten: Van Gent, Jansen, Samsom, Spies, Timmer, Wiegman-van Meppelen Scheppink en Zijlstra,en mevrouw Van der Hoeven, minister van Economische Zaken, die vergezeld is van enkele ambtenaren van haar ministerie.De voorzitter: De spreektijd bedraagt 3 minuten en ik sta één interruptie toe. ...

Belastingdienst; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31066)
Belastingdienst; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk belasting financiën 31 066Belastingdienstnr. 74VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 juli 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 1 juli 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over:– de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 5 maart 2009 met de Externe doorlichting InformatieVoorziening-keten (31 066, nr. 69);– de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 31 maart 2009 met de Tweemaandsrapportage Belastingdienst en de beantwoording van enkele toezeggingen over toeslagen (31 066, nr. 70);– de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 14 mei 2009 met de Aanbieding van o.a. de Externe doorlichting InformatieVoorziening-keten, de Vierde halfjaarsrapportage Plan van aanpak vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst en de Tweemaandsrapportage Belastingdienst (31 066, nr. 71);– de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 19 mei 2009 met het Beheersverslag Belastingdienst 2008 (31 700-IXB, nr. 22);– de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 25 juni 2009 met de Resultaten personeelsmonitor 2009 van de Belastingdienst (31 700-IXB, nr. 27).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckVoorzitter: Tang Griffier: BastenAanwezig zijn vier leden der Kamer, te weten: Bashir, Omtzigt, Remkes en Tang, en staatssecretaris De Jager van Financiën, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Ik open de vergadering. ...

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 27859)
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 27 859Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)nr. 27VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 juli 2009De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft op 2 juli 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over:– schriftelijke vragen d.d. 28–05–2009 door het lid Heijnen betreffende de invoering van de basisregistratie personen (BRP) bij gemeenten (2009-Z-09902);– de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende de Voortgangsrapportage kwaliteit modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) d.d. 09 juni 2009 (27 859, nr. 24);– de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende het verslag van het schriftelijk overleg over de invoering van de basisregistratie personen (BRP) bij gemeenten en de voortgangsrapportage Kwaliteit modernisering gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) d.d. 26 juni 2009 (27 859, nr. 25).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,LeerdamDe griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,Van LeidenVoorzitter: Leerdam Griffier: Van LeidenAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten: Van Beek, Heijnen, Leerdam, Van Raak, Smilde, en staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die vergezeld is van enkele ambtenaren van haar ministerie.De voorzitter: Van harte welkom.De heer Heijnen (PvdA): Voorzitter. ...

Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 29544)
Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk integratie migratie en integratie werk werkgelegenheid 29 544Arbeidsmarktbeleidnr. 201VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 5 augustus 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 25 juni 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief d.d. 29 mei 2009 van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdende het Actieplan Jeugdwerkloosheid (29 544, nr. ...

Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31250)
Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk internationaal internationale samenwerking militaire missies ontwikkelingssamenwerking 31 250Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking26 150Algemene Vergadering der Verenigde Natiesnr. 67VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 20 augustus 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 1 juli 2009 overleg gevoerd met minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 23 april 2009 met de beleidsnotitie multilaterale ontwikkelingssamenwerking (31 250, nr. 57);– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 25 juni 2009 met de beantwoording van vragen van de commissie voor BUZA inzake de beleidsnotitie multilaterale ontwikkelingssamenwerking (31 250, nr. 64);– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 19 juni 2009 over de Nederlandse inzet VN Conferentie over de financiële crisis en de gevolgen voor ontwikkelingslanden (31 371, nr. 218);– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 29 juni 2009 met de resultaten VN conferentie over de financiële crisis en de gevolgen voor ontwikkelingslanden (26 150, nr. 75).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,OrmelDe griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,Van der Kolk-TimmermansVoorzitter: OrmelAdjunct-griffier: Van ToorAanwezig zijn 8 leden der Kamer, te weten: Boekestijn, Ferrier, Irrgang, Koşer Kaya, Ormel, Vendrik, Voordewind en Waalkens,en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking die vergezeld is van enkele ambtenaren.De heer Waalkens (PvdA): Voorzitter. ...

Woningcorporaties; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 29453)
Woningcorporaties; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk huisvesting huren en verhuren 29 453Woningcorporatiesnr. 128VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 25 augustus 2009De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op 1 juli 2009 overleg gevoerd met minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie over:– de aanbieding van het vertrouwelijke rapport van PWC over de business case ss Rotterdam d.d. 16 april 2009 (29 453, nr. ...

Woningcorporaties; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 29453)
Woningcorporaties; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk economie huisvesting huren en verhuren markttoezicht 29 453Woningcorporatiesnr. 129VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 augustus 2009De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft op 1 juli 2009 overleg gevoerd met minister Van der Laan over:– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 30 juni 2008 naar aanleiding van de interpellatie-Jan de Vries over de door de NMa goedgekeurde fusie tussen Evean Groep, Philadelphia Groep en Woonzorg Nederland, met een oordeel over de voorgelegde statutenwijziging en haar daaruit voortvloeiende afwijzing van het verzoek tot het aangaan van een bestuurlijke fusie (31 420, nr. 8);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 10 juli 2008 over de mogelijkheden om in regelgeving voor bijzondere projectsteun voor de 40 wijken rekening te houden met eventuele fusieprikkels (30 995, nr. 55);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 15 september met het Sectorbeeld voornemens woningcorporaties begroting 2008 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en over de prognose van de prestaties van de woningcorporaties (29 453, nr. 80);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 17 oktober 2008 met en over de Voortgangsnotitie van de stuurgroep Nieuw arrangement overheid-woningcorporaties (29 453, nr. 82);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 28 oktober 2008 over het ter inzage leggen van de vertrouwelijke stukken van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de samenvatting van het onderzoeksrapport van Deloitte met betrekking tot de investering in het stoomschip Rotterdam (29 453, nr. 83);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 1 december 2008 met het advies van de stuurgroep-Meijerink Nieuw arrangement overheid-woningcorporaties (29 453, nr. 93);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 17 februari 2009 over de toezegging uit het AO Stedenbeleid inzake het tijdschema arrangement overheid-corporaties (29 453, nr. 99);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 4 maart 2009 over de toezegging met betrekking tot het kooprecht, «Right to buy», van huurders in België en Engeland (31 114, nr. 9);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 12 juni 2009 met het kabinetsstandpunt over de voorstellen inzake het woningcorporatiestelsel (29 453, nr. 118).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van GentDe griffier van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van der LeedenVoorzitter: Van GentGriffier: Van der LeedenAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten: Van Bochove, Van der Burg, Depla, Van Gent en Jansen,en minister Van der Laan, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Ik heet de minister, zijn medewerkers en iedereen aanwezig die toeluistert, van harte welkom bij de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie. ...

Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders; Verslag algemeen overleg over o.a. de brief van minister Klink (VWS) d.d. 11 mei 2009 over Rapport Commissie grensarbeiders II (kamerstuk 26834, nr. 23) (Dossier 26834)
Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders; Verslag algemeen overleg over o.a. de brief van minister Klink (VWS) d.d. 11 mei 2009 over Rapport Commissie grensarbeiders II (kamerstuk 26834, nr. 23) Kamerstuk 26 834Socialeverzekeringspositie van grensarbeidersnr. 28VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Vastgesteld 7 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap2, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid3 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport4 hebben op 10 september 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11 mei 2009 Rapport Commissie grensarbeiders II (26 834, nr. ...

Stimulering duurzame energieproductie; Verslag algemeen overleg gehouden op 3 september 2009 over o.a. het Net op Zee (Dossier 31239)
Stimulering duurzame energieproductie; Verslag algemeen overleg gehouden op 3 september 2009 over o.a. het Net op Zee Kamerstuk 31 239Stimulering duurzame energieproductienr. 72VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 15 oktober 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft op 3 september 2009 overleg gevoerd met minister Van der Hoeven van Economische Zaken over:– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 12 juni 2009 met een reactie op de motie-Samsom c.s. en de aanbieding van het rapport Net op Zee (31 239, nr. 64);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 22 juni 2009 met een reactie n.a.v. het notaoverleg van 6 april jl. over het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening inzake berekening magneetveldzones van hoogspanningslijnen en beoordeling van geluid door windturbines (31 574, nr. 10);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 25 augustus 2009 met een reactie op het verzoek van de Commissie voor Economische Zaken om nadere informatie over de kosten van het Net op Zee (31 239, nr. 69);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 23 juni 2009 over de Beleidsbrief CCS (31 510, nr. 36);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 2 september 2009 over de Voortgang CO2-opslag Barendrecht (31 501, nr. 37);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 11 juni 2009 over de moties over de gas- en zoutwinning Noordwest-Friesland (31 349, nr. 15);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 14 augustus 2009 met de kabinetsreactie n.a.v. de aangenomen gewijzigde motie Samsom c.s. (31 239, nr. 66) om na de sluiting van de SDE 2009 (op 30 oktober 2009) bij onderuitputting van wind op land budget over te hevelen naar de categorieën zon en biomassa (31 239, nr. 68).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,FrankeVoorzitter: TimmerGriffier: FrankeAanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Spies, Jansen, Van der Ham, Van der Vlies, Zijlstra, Samsom, Vendrik, Wiegman-van Meppelen Scheppink en Timmer,en minister Van der Hoeven, die vergezeld is van enkele ambtenaren van haar ministerie.De voorzitter: Goedemiddag. ...

Jeugdzorg; Verslag algemeen overleg van 29 september 2009 over onder meer de wachtlijsten in de jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag algemeen overleg van 29 september 2009 over onder meer de wachtlijsten in de jeugdzorg Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 839Jeugdzorgnr. 19VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 3 november 2009De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1 heeft op 29 september 2009 overleg gevoerd met viceminister-president, minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin over:– de brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 13 augustus 2009 over de wachtlijsten in de jeugdzorg (stand 1 juli 2009) (31 839, nr. 11);– de brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 1 september 2009 over de wachtlijsten in de jeugdzorg (31 839, nr. 14)– de brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 30 juni 2009 over de uitvoering van de motie-Uitslag/Bouwmeester over wachtlijsten in de jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-GGZ) (31 700-XVII, nr. 51);– de brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 14 september 2009 over de aanpak van de wachtlijsten jeugdzorg (31 839, nr. 16).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin,HeijnenDe griffier van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin,TeunissenVoorzitter: Dijsselbloem Griffier: SjerpAanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Voordewind, Dijsselbloem, Van Toorenburg, Halsema, Agema, Dezentjé Hamming-Bluemink, Langkamp,en minister Rouvoet, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin. ...

Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking; Verslag algemeen overleg op 30 september 2009 (Dossier 31250)
Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking; Verslag algemeen overleg op 30 september 2009 Kamerstuk internationaal ontwikkelingssamenwerking 31 250Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerkingnr. 69VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 4 november 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 30 september 2009 overleg gevoerd met minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 3 april 2009 ter aanbieding van het syntheserapport van de gezamenlijke evaluatie van Norad, Danida, Sida en het ministerie van Buitenlandse Zaken naar hulpbeëindiging (uitfasering) en omvorming van een ontwikkelingshulprelatie naar niet-hulprelaties op basis van wederzijds belang en beleidsreactie (hulptransformatie) (31 250, nr. ...

Arbeidsmarktbeleid; Verslag algemeen overleg van 8 oktober 2009 over onder meer deeltijdval (Dossier 29544)
Arbeidsmarktbeleid; Verslag algemeen overleg van 8 oktober 2009 over onder meer deeltijdval Kamerstuk integratie migratie en integratie werk werkgelegenheid 29 544Arbeidsmarktbeleidnr. 206VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 12 november 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 8 oktober 2009 overleg gevoerd met minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 januari 2009 met informatie deeltijdval (31 700 XV, nr. ...

Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Verslag algemeen overleg op 14 oktober 2009 over de Wmo (Dossier 29538)
Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Verslag algemeen overleg op 14 oktober 2009 over de Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid 29 538Zorg en maatschappelijke ondersteuningnr. 110VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 19 november 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 14 oktober 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:– de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 december 2008 over het Stimuleringsprogramma «Beter in Meedoen» (Wmo) (2008Z10227);– de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 januari 2009 over de Tweede tussenrapportage evaluatie Wmo (29 538, nr. ...

Woningcorporaties; Verslag algemeen overleg gehouden op 3 november 2009 over het sectorbeeld en incidenten woningcorporaties (Dossier 29453)
Woningcorporaties; Verslag algemeen overleg gehouden op 3 november 2009 over het sectorbeeld en incidenten woningcorporaties Kamerstuk huisvesting huren en verhuren 29 453Woningcorporatiesnr. 140VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 2 december 2009De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft op 3 november 2009 overleg gevoerd met minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie over:– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 18 september 2009 inzake het sectorbeeld voornemens woningcorporaties begroting 2009 (29 453, nr. 131);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 22 juli 2009 inzake de openstaande punten naar aanleiding van het algemeen overleg van 1 juli 2009 betreffende Rochdale, SGBB en Woonbron (29 453, nr. 126);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 29 september 2009 inzake de maatregelen betreffende Servatius en de Campus (29 453, nr. 132);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 13 oktober 2009 met de reactie op het verzoek van de commissie over beantwoording van brieven betreffende Management en Marketing Consultants BV (MMC BV) en een artikel uit Ondernemen! ...

Voortgezet Onderwijs; Verslag algemeen overleg van 5 november 2009 over Tussenrapportage invoering maatschappelijke stage (Dossier 31289)
Voortgezet Onderwijs; Verslag algemeen overleg van 5 november 2009 over Tussenrapportage invoering maatschappelijke stage Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid voortgezet onderwijs werk 31 289Voortgezet Onderwijsnr. 75VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 8 december 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 5 november 2009 overleg gevoerd met staatsecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van de staatssecretaris d.d. 14 september 2009 met de Tussenrapportage invoering maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (31 289, nr. 67).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van BochoveDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerVoorzitter: BesselinkGriffier: De KlerAanwezig zijn zes leden der Kamer, te weten: Besselink, Uitslag, Van der Vlies, Van der Burg, Jasper van Dijk, Dibi,en staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die vergezeld is van enkele ambtenaren van haar ministerie.De voorzitter: Ik open de vergadering en heet de staatssecretaris en haar ambtenaren van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune en de Kamerleden.Mevrouw Uitslag (CDA): Voorzitter. ...

Stimulering duurzame energieproductie; Verslag algemeen overleg van 11 november 2009, onder meer over windenergie op zee (Dossier 31239)
Stimulering duurzame energieproductie; Verslag algemeen overleg van 11 november 2009, onder meer over windenergie op zee Kamerstuk energie natuur en milieu 31 239Stimulering duurzame energieproductienr. 86VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 14 december 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1, de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat2 en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer3 hebben op 11 november 2009 overleg gevoerd met minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over:– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 3 september 2009 betreffende het uitgiftestelsel gericht op 6000 MW zeewindenergie in 2020 (31 239, nr. 70);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 4 september 2009 betreffende het afschrift van de reactie aan de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) over stopcontact op zee (2009Z15782);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 1 oktober 2009 betreffende de tenderregeling windenergie op zee (31 239, nr. 71);– de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 16 oktober 2009 betreffende de lijst van vragen en antwoorden over het onderwerp Wijziging milieuregels windturbines (31 209, nr. 99).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,JagerDe voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,FrankeVoorzitter: Weekers/SpiesGriffier: FrankeAanwezig zijn acht leden der Kamer, te weten: De Krom, Jansen, Samsom, Spies, Thieme, Van der Staaij, Vendrik en Weekersen minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister van der Hoeven van Economische Zaken, die vergezeld zijn van enkele ambtenaren van hun ministerie.De voorzitter: Goedemiddag. ...

Belastingdienst; Verslag algemeen overleg van 26 november 2009 over o.m. de klanttevredenheid over de Belastingdienst (Dossier 31066)
Belastingdienst; Verslag algemeen overleg van 26 november 2009 over o.m. de klanttevredenheid over de Belastingdienst Kamerstuk belasting financiën 31 066Belastingdienstnr. 81VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 17 december 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 26 november 2009 overleg gevoerd met, staatssecretaris De Jager van Financiën over:– de brief van de staatssecretaris d.d. 16 juli 2009 inzake de tweemaandsrapportage van de Belastingdienst over de periode 1 januari 2009 t/m 30 april 2009 (31 066, nr. ...

Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 31250)
Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk internationaal ontwikkelingssamenwerking 31 250Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerkingnr. 24VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 1 september 2008De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 11 juni 2008 overleg gevoerd met minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 23 oktober 2007 over het IOB-rapport «Impact Evaluation Water Supply and Sanitation Programmes Shinyanga Region, Tanzania 1990–2006» (31 250, nr. 2);– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 18 februari 2008 ten geleide van antwoorden op schriftelijke vragen over het IOB-rapport «Impact Evaluation Water Supply and Sanitation Programmes Shinyanga Region, Tanzania 1990–2006» (31250, nr. 6);– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 1 februari 2008 inzake de invulling van de Nederlandse doelstelling om tot en met 2015 in totaal 50 miljoen mensen van duurzame toegang tot schoon drinkwater én verbeterde sanitaire voorzieningen te voorzien (31 250, nr. 5);– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 8 mei 2008 ten geleide van antwoorden op schriftelijke vragen van de commissie over drinkwater en sanitatie «50 miljoen doelstelling» (31 250, nr. 12);– het rapport van de Algemene Rekenkamer d.d. 5 juni 2008 «Drinkwater in ontwikkelingslanden» (31 484, nrs. 1 en 2).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. ...

Woningcorporaties; Verslag van een Algemeen Overleg (Dossier 29453)
Woningcorporaties; Verslag van een Algemeen Overleg Kamerstuk huisvesting huren en verhuren 29 453Woningcorporatiesnr. 81VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 30 september 2008De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op 11 september 2008 overleg gevoerd met minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie over:– de brief d.d. 8 september 2008 van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over de stand van zaken bij de behandeling van een verzoek om uittreding van woningcorporatie De Veste (29 453, nr. 79).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand woordelijk geredigeerd verslag uit.Voorzitter: Van Gent Griffier: Van der LeedenVragen en opmerkingen uit de commissieDe heer Jansen (SP): Op 26 februari jongstleden vond de minister dat mijn collega Remi Poppe «erg grote woorden» sprak toen hij concludeerde deze minister bezig was om de volkshuisvesting om zeep te helpen. ...