Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

363 resultaten

Reactie op verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 november 2018, over de gang van zaken rond het gewijzigde voorstel voor een regeling voor geschillen over de interpretatie van het Koninkrijksstatuut (Dossier 35099-(R2114))
Reactie op verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 november 2018, over de gang van zaken rond het gewijzigde voorstel voor een regeling voor geschillen over de interpretatie van het Koninkrijksstatuut Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Op 29 november 2018 heeft het lid Özütok in een ordedebat verzocht om een brief over de totstandkoming van het voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen, de wijze waarop de Caribische landen binnen het Koninkrijk nog invloed kunnen uitoefenen op dit voorstel en mijn planning met betrekking tot dit voorstel (Handelingen II 2018/19, nr. 28, item 31). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 32659)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden gezin en kinderen sociale zekerheid werk Nr. 4 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet Babyverlof) intrek.1 Voortman ...

Geleidende brief (Dossier 32659)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden gezin en kinderen sociale zekerheid werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 24 februari 2011Hierbij doe ik u toekomen een voorstel van wet tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet babyverlof).Van Gent ...

officiële publicatie (Dossier 31233)
Voorstel van het lid Van der Ham over informatieverschaffing bij vlees over dierenwelzijn; Geleidende Brief Kamerstuk landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu voeding voedselkwaliteit zorg en gezondheid 31 233Voorstel van het lid Van der Ham houdende regels over het vrijwillig verschaffen van informatie bij vlees en vleesbereidingen over dierenwelzijnnr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage 11 oktober 2007Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels over het vrijwillig verschaffen van informatie bij vlees en vleesbereidingen over dierenwelzijn.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Van der Ham ...

Brief van het lid Van Veldhoven over intrekking van voorstel van het lid Van der Ham houdende regels over het vrijwillig verschaffen van informatie bij vlees en vleesbereidingen over dierenwelzijn (Dossier 31233)
Voorstel van het lid Van der Ham houdende regels over het vrijwillig verschaffen van informatie bij vlees en vleesbereidingen over dierenwelzijn; Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Veldhoven over intrekking van voorstel van het lid Van der Ham houdende regels over het vrijwillig verschaffen van informatie bij vlees en vleesbereidingen over dierenwelzijn Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu voeding zorg en gezondheid Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2013 Hierbij deel ik u mede dat de behandeling van dit voorstel van wet door geen der leden van de fractie zal worden voortgezet. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 31296)
Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel intrek.1 Voortman ...

officiële publicatie (Dossier 31314-(R1843))
Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen; Brief Houdende Intrekking van het Wetsvoorstel Kamerstuk bestuur de nederlandse antillen en aruba ouderen verzekeringen zorg en gezondheid 31 314 (R 1843)Regels inzake het verlenen van medische zorg aan Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen (Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen)nr. 13BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTELAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 26 november 2008Op 21 december 2007 is het voorstel van rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen bij uw Kamer ingediend (Kamerstukken II 2007/08, 31 314 (R 1843)). ...

officiële publicatie (Dossier 31314-(R1843))
Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen; Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kamerstuk bestuur de nederlandse antillen en aruba ouderen verzekeringen zorg en gezondheid 31 314 (R1843)Regels inzake het verlenen van medische zorg aan Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen (Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen)nr. 11BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 mei 2008De vragen in het schriftelijk verslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het voorstel van rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen (31 314 (R 1843)) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.De reden voor het uitstel is dat ik in afwachting ben van de reactie op mijn brief aan de Antilliaanse Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling, waarin ik de opvatting van Antilliaanse regering vraag ten aanzien van de motie van het Antilliaanse parlement inzake het omzetten van het verplichte karakter van het wetsvoorstel in de mogelijkheid van vrijwillige deelname.De beantwoording van de vragen in het schriftelijk verslag zal plaatshebben omstreeks eind mei van dit jaar.De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A. ...

officiële publicatie (Dossier 31314-(R1843))
Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen; Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kamerstuk bestuur de nederlandse antillen en aruba ouderen verzekeringen zorg en gezondheid 31 314 (R 1843)Regels inzake het verlenen van medische zorg aan Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen (Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen)nr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 maart 2008Tijdens het overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in aanwezigheid van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, op 27 februari heb ik toegezegd de Tweede Kamer binnen een week schriftelijk nader te informeren over de voorlichtings- en inschrijvingsactiviteiten die hebben plaatsgevonden in het kader van het voorstel van rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen (hierna: de Antillenregeling). ...

officiële publicatie (Dossier 31314-(R1843))
Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen; Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kamerstuk bestuur de nederlandse antillen en aruba ouderen verzekeringen zorg en gezondheid 31 314 (R 1843)Regels inzake het verlenen van medische zorg aan Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen (Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen)nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 februari 2008Bij brief van 17 januari 2008 (kenmerk 08-VWS-B-008) verzoekt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij mee te delen hoe het feit dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) op dit moment op de Antillen aanvraagformulieren verstrekt aan aldaar verblijvende pensioengerechtigden zich verhoudt tot het wetstraject dat nog dient te worden afgelegd op basis van het wetsvoorstel dat bij de Kamer is ingediend (Kamerstukken II, vergaderjaar 2007–2008, 31 314 (R 1843)).Mede ingegeven door de gang van zaken rond de invoering van de Zorgverzekeringswet en de afhandeling van de internationaalrechtelijke consequenties daarvan heb ik besloten vroegtijdig te beginnen met activiteiten in de voorlichtingssfeer en het verstrekken van formulieren. ...

Intrekking voorstel van wet Raamwet Adviesraden buitenlands-, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid (Dossier 20585)
Intrekking voorstel van wet Raamwet Adviesraden buitenlands-, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid Brief regering begroting bestuur financiën internationaal internationale samenwerking ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid 20 585Raamwet Adviesraden buitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleidnr. 10BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTELAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 23 november 2008In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad en daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin trek ik, mede namens mijn ambtgenoten van Defensie, van Economische Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, het voorstel van wet Raamwet Adviesraden buitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid (Kamerstukken II, 1988/89, 20 585) in.Het voorstel van wet, dat op 13 juni 1988 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangig werd gemaakt, is achterhaald. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 31418)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2017 In verband met het bij koninklijke boodschap van 4 juli 2017 bij uw Kamer ingediende voorstel van wet houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) (Kamerstuk 34 753) wordt het in 2008 ingediende voorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun) (Kamerstuk 31 418) ingetrokken. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet tot regeling van het Solidariteitsfonds (Dossier 22594-(R1434))
Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet tot regeling van het Solidariteitsfonds Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 oktober 2010 In 1995 is in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een grondslag opgenomen voor het instellen bij Rijkswet van een fonds ten behoeve van het handhaven van een behoorlijk bestuursniveau in de eilandgebieden Bonaire, Saba en Sint Eustatius van de Nederlandse Antillen. ...

Herroeping aankondiging intrekking wetsvoorstel bevoorrechting vorderingen (22 942) (Dossier 22942)
Herroeping aankondiging intrekking wetsvoorstel bevoorrechting vorderingen (22 942) Brief regering burgerlijk recht recht Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 november 2010Bij brief van 25 oktober 2010 (Kamerstukken II 32 417, nr. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 32882)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ...

Resultaten van het overleg met de VNG met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (Dossier 33127)
Resultaten van het overleg met de VNG met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2012 Op 4 en 5 april debatteer ik met uw Kamer over mijn voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. ...

Informatie met betrekking tot de advisering van het College bescherming persoongegevens t.a.v. het wetsvoorstel (Dossier 33127)
Informatie met betrekking tot de advisering van het College bescherming persoongegevens t.a.v. het wetsvoorstel Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2012 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over de decentralisatie van begeleiding op 5 april jl. ...

Reactie op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (Dossier 33127)
Reactie op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2012 Hierbij gaat een reactie van de regering op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. 1. ...

Stand-van-zaken-brief m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (Dossier 33127)
Stand-van-zaken-brief m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2013 Onder verwijzing naar uw brief van 20 december jl., waarin u mij laat weten dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (33 127) van uw lijst van controversiële onderwerpen is afgevoerd, breng ik graag het volgende onder uw aandacht. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33127)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 69 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2013 Bij koninklijke boodschap van 21 december 2011 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstuk 33 127, nr. ...