Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

363 resultaten

Brief houdende intrekking van het voorstel (Dossier 30659)
Brief houdende intrekking van het voorstel Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 5 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2024 Hierbij deel ik u mede dat ik het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag intrek. ...

Overname van de verdediging van het voorstel door het lid De Roon (Dossier 30659)
Overname van de verdediging van het voorstel door het lid De Roon Brief lid / fractie recht strafrecht 30 659Voorstel van wet van het lid Eerdmans tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimumstraffen voor moord en doodslagnr. 4BRIEF VAN HET LID EERDMANSAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalOntvangen 29 november 2006In verband met mijn vertrek uit de Kamer zal ik dit initiatiefvoorstel niet verder kunnen verdedigen. ...

Geleidende brief (Dossier 30659)
Geleidende brief Geleidende brief recht strafrecht 30 659Voorstel van wet van het lid Eerdmans tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimumstraffen voor moord en doodslagnr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 9 augustus 2006Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimumstraffen voor moord en doodslagDe toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Eerdmans ...

Aangepast ontwerpbesluit verbeterde premieregeling (Dossier 34344)
Aangepast ontwerpbesluit verbeterde premieregeling Brief regering arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 april 2016 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel verbeterde premieregeling (Handelingen II 2015/16, nr. 62, items 5 en 8) is het concept voor de algemene maatregel van bestuur aan de orde gesteld, dat was meegezonden met de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34344)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2016 Met mijn brief van 19 februari jl. ...

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane; Brussel, 30 juni 2008 (Dossier 31584)
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane; Brussel, 30 juni 2008 Brief regering europese zaken internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer 31 584Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane; Brussel, 30 juni 2008nr. 1BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 augustus 2008Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u mededelen dat de bovengenoemde Overeenkomst vanaf 30 juni 2008 voorlopig wordt toegepast.De tekst van de Overeenkomst gaat u hierbij toe.1Nadat het advies van de Raad van State zal zijn ingewonnen, zal de Overeenkomst ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden overgelegd.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) (Dossier 31584)
Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) Brief regering ...

Intrekking van de bij de Eerste Kamer aanhangige wet Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) (herdruk) (Dossier 33672)
Intrekking van de bij de Eerste Kamer aanhangige wet Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) (herdruk) Brief regering ...

Geleidende brief (Dossier 33727)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 10 september 2013 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht). ...

Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht) (Dossier 33727)
Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht) Brief lid / fractie bestuur organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN HET LID VAN OOSTEN Ontvangen 10 juni 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat de behandeling van dit voorstel van wet, na het vertrek van het lid Van der Steur uit de Kamer, door geen der leden van de fractie zal worden voortgezet, aangezien de regering heeft aangegeven zelf wetsvoorstellen inzake bevordering van mediation in te dienen. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel van wet inzake Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime (Kamerstuk 34798) (#:-)
Brief houdende intrekking van het voorstel van wet inzake Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime (Kamerstuk 34798) Brief regering burgerlijk recht recht Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2021 Op 3 oktober 2017 werd bij de Tweede Kamer ingediend het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het voornemen tot het opzeggen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime (Kamerstuk 34 798, nr. ...

Brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake een voorlichtingsvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging inzake de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (#:-)
Brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake een voorlichtingsvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging inzake de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen Brief commissie ouderen sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2017 Op 7 oktober jl. is het wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstuk 34 801). ...

Onderzoek vrijwillige aansluitingen bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (#:-)
Onderzoek vrijwillige aansluitingen bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2017 Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Financiën, het onderzoek naar vrijwillige aansluiting bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds aan1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2018 Aanleiding Bij koninklijke boodschap van 7 oktober 2017 is het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en regels voor fusie en splitsing aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstuk 34 801, nr. 1). ...

Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (#:-)
Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2017 Hierbij bied ik uw Kamer met het oog op de behandeling van het wetsvoorstel fuserende verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens de volgende stukken aan: 1. ...

Reactie op verzoek commissie over een verzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State om een spoedadvies te geven op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (#:-)
Reactie op verzoek commissie over een verzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State om een spoedadvies te geven op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2017 In een brief van 25 oktober jongstleden heeft uw Kamer gevraagd of ik bereid ben om namens de vaste commissie SZW de Afdeling advisering van de Raad van State te verzoeken een spoedadvies te geven op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (Kamerstuk 34 801, nr. 2). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2018 In de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen (Kamerstuk 34 809, nr. 6) is aangegeven dat een aan dat wetsvoorstel identieke bepaling is opgenomen in artikel 20 van het wetsvoorstel uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Kamerstuk 34 851). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 4 februari 2019 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2019 Hierbij delen wij u mede dat wij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, intrekken. ...

Brief van het lid Özdil inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (#:-)
Brief van het lid Özdil inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 8 BRIEF VAN HET LID ÖZDIL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2018 Hierbij deel ik u mede dat ik inzake dit initiatiefwetsvoorstel niet langer zal optreden als mede-initiatiefnemer. ...

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2017 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. ...