Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

363 resultaten

Brief van het lid Dibi houdende intrekking van het Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit (Dossier 28178)
Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Brief lid / fractie; Brief van het lid Dibi houdende intrekking van het Voorstel van wet van het lid M.B. ...

Intrekking van het voorstel van Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen (Dossier 28180)
Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen); Brief regering; Intrekking van het voorstel van Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen Kamerstuk verkeer water Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juli 2017 Het kabinet heeft besloten tot het intrekken van het voorstel van wet, houdende vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen) (Kamerstuk 28 180, nrs. 1–5). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28338)
Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegen; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk luchtvaart verkeer Nr. 4 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegen intrek.1 Voortman ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het voorstel van de wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 15 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 12 november 2010Hierbij deel ik u namens de fractie van D66 mede dat geen der leden van de fractie de behandeling van dit wetsvoorstel zal voortzetten. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28631)
Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28761)
Voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk energie natuur en milieu Nr. 4 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit intrek.1 Voortman ...

officiële publicatie (Dossier 28761)
Voorstel van lid Vos tot wijziging Kernenergiewet i.v.m. verbod op het gebruik van kernenergie als elektriciteitsbron; Geleidende brief Kamerstuk energie natuur en milieu 28 761Voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteitnr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 8 januari 2003Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Vos ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28990)
Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met een regeling van de vrijheid van meningsuiting van werknemers ter bescherming van klokkenluiders; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 8 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met een regeling van de vrijheid van meningsuiting van werknemers ter bescherming van klokkenluiders intrek. ...

Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28996)
Voorstel van wet van de leden Kant en Langkamp houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte); Brief lid / fractie; Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk cultuur en recreatie recreatie Nr. 13 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2018 Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte) intrek. ...

officiële publicatie (Dossier 28996)
Wet buitenspeelruimte; Brief over medeverdediging van het initiatievoorstel door het lid Langkamp Kamerstuk cultuur en recreatie jongeren recreatie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening zorg en gezondheid 28 996Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)nr. 11BRIEF VAN HET LID KANTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 30 januari 2007Hierbij deel ik u mede dat het initiatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Langkamp.Kant ...

officiële publicatie (Dossier 28996)
Wet buitenspeelruimte; Brief minister met reactie op initiatiefwetsvoorstel Kamerstuk cultuur en recreatie jongeren recreatie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening zorg en gezondheid 28 996Voorstel van wet van de leden Kant en Langkamp houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 juli 2007In uw brief van 24 april 2007 vraagt u mij om de reactie van het huidige kabinet op het intiatiefwetsvoorstel Buitenspeelruimte. ...

officiële publicatie (Dossier 28996)
Wet buitenspeelruimte; Brief minister over toezeggingen, gedaan tijdens de kamerbehandeling van het wetsvoorstel Kamerstuk cultuur en recreatie jongeren recreatie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening zorg en gezondheid 28 996Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 april 2006Op 27 oktober (Handelingen der Kamer II,vergaderjaar 2005–2006, nr. 14, blz. 820–830) en 1 november 2005 (Handelingen der Kamer II,vergaderjaar 2005–2006, nr. 15, blz. 875–895) is in uw Kamer beraadslaagd over de Initiatiefwet buitenspeelruimte. ...

officiële publicatie (Dossier 28996)
Wet buitenspeelruimte; Geleidende brief Kamerstuk cultuur en recreatie jongeren recreatie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening zorg en gezondheid 28 996Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 24 juli 2003Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Kant ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 29003)
Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Huursubsidiewet (huursubsidie voor jongeren en studenten); Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk huisvesting huren en verhuren Nr. 8 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Huursubsidiewet (huursubsidie voor jongeren en studenten) intrek. ...

officiële publicatie (Dossier 29003)
Voorstel wijziging Huursubsidiewet (huursubsidie voor studenten); Geleidende brief Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid 29 003Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Huursubsidiewet (huursubsidie voor studenten)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 14 augustus 2003Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Huursubsidiewet in verband met het mogelijk maken van de verstrekking van huursubsidie aan bewoners van onzelfstandige woonruimte (huursubsidie voor studenten).De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Van Gent ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 29275)
Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het wijzigen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname minderheden; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk organisatie en beleid werk Nr. 8 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en het voorstel van wet betreffende het wijzigen van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden intrek. ...

officiële publicatie (Dossier 29275)
Wet verlenging Wet SAMEN; Geleidende brief bij het wetsvoorstel Kamerstuk integratie migratie en integratie organisatie en beleid werk werkgelegenheid 29 275Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het wijzigen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname minderheden (Wet verlenging Wet SAMEN)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 28 oktober 2003Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen betreffende het verlengen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname van minderheden (wet verlenging Wet SAMEN).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.VosStuurman ...

officiële publicatie (Dossier 29680)
Regeling verstrekking programmagegevens; Brief waarin Tweede Kamerlid Weekers meedeelt dat hij en de heer Van der Ham de verdediging van dit wetsvoorstel overnemen Kamerstuk cultuur en recreatie economie markttoezicht media 29 680Voorstel van wet van de leden Örgü en Bakker tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)nr. 11BRIEF VAN HET LID WEEKERSAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 11 december 2006Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de leden Örgu en Bakker de verdere verdediging van het initiatiefvoorstel zal plaats hebben door ondergetekende en de heer Van der Ham.Weekers ...

Brief van het lid Van Wijngaarden ter overname en intrekking van het voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens) (Dossier 29680)
Voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens); Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Wijngaarden ter overname en intrekking van het voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens) Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 12 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 12 mei 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat de behandeling van dit voorstel van wet door geen der leden van de fracties zal worden voortgezet. ...

officiële publicatie (Dossier 29680)
Regeling verstrekking programmagegevens; Geleidende brief Kamerstuk cultuur en recreatie economie markttoezicht media 29 680Voorstel van wet van de leden Örgü en Bakker tot wijziging van de Mediawet (regeling verstrekking programmagegevens)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 1 juli 2004Hierbij doen wij u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Mediawet (regeling verstrekking programmagegevens).De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...