Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

363 resultaten

Aanvullende informatie inzake soliditeit budgettaire raming en verdragsrechtelijke aspecten in relatie tot de APV-maatregel van het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Aanvullende informatie inzake soliditeit budgettaire raming en verdragsrechtelijke aspecten in relatie tot de APV-maatregel van het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 35BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 oktober 2009InleidingIn deze brief zal ik ingaan op het in de heffing betrekken van afgezonderde particuliere vermogens (APV’s) en de verdragsrechtelijke aspecten daarvan. ...

Antwoorden op de vragen die de Kamer in het plenaire debat heeft gesteld en reactie op de verschillende amendementen (Dossier 31930)
Antwoorden op de vragen die de Kamer in het plenaire debat heeft gesteld en reactie op de verschillende amendementen Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 81BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 november 2009InleidingTijdens het plenair debat van afgelopen donderdag inzake het voorstel van wet tot herziening van de Successiewet 1956 enz. (31 930) heb ik de Kamer een brief toegezegd waarin ik nader zal ingaan op een aantal punten die in dat debat aan de orde zijn gesteld.Van de gelegenheid maak ik gebruik om, naast de toegezegde reacties inzake de amendementen ingediend op stukken nr. 75 (voorheen 50), nr. 55 en nr. 68, ook mijn reactie te geven op een amendement waarvoor op mijn departement een verzoek is gekomen voor technische bijstand bij het opstellen ervan. ...

Brief houdende intrekking het wetsvoorstel (Dossier 32003)
Brief houdende intrekking het wetsvoorstel Brief regering ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33168)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2019 Bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 is het voorstel van wet Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 33 168). ...

Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in verband met toezending van een nota van wijziging (Dossier 33168)
Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in verband met toezending van een nota van wijziging Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2014 Ik heb geconstateerd dat voor het wetsvoorstel voorwaarden aan winstuitkering medisch specialistische zorg een nota van wijziging noodzakelijk is. ...

Voorlichting van de Raad van State over een novelle om het wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg te wijzigen (Dossier 33168)
Voorlichting van de Raad van State over een novelle om het wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg te wijzigen Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 maart 2016 In deze brief informeer ik u over mijn voornemen om het wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg met een novelle te wijzigen. ...

Reactie van de minister m.b.t. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (Dossier 33168)
Reactie van de minister m.b.t. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2014 Op 15 januari 2014 heb ik u medegedeeld dat onderdelen van het wetsvoorstel nog nader moesten worden onderzocht en dat voor het wetsvoorstel een nota van wijziging nodig zou kunnen zijn. ...

Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) (Dossier 32241)
Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) Brief regering ...

Rapporten van onderzoeken in het kader van evaluatie materiële bekostiging scholen primair onderwijs (Dossier 30246)
Rapporten van onderzoeken in het kader van evaluatie materiële bekostiging scholen primair onderwijs Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 juli 2006Bijgaand ontvangt u vier rapporten van onderzoeken die zijn verricht in het kader van de evaluatie van de materiële bekostiging van scholen voor primair onderwijs.1De scholen voor het primair onderwijs ontvangen, naast de vergoeding voor personele kosten, een vergoeding voor de materiële instandhouding. ...

Brief over o.a. Wetsvoorstel 'afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen in het primair onderwijs' (Dossier 30246)
Brief over o.a. Wetsvoorstel 'afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen in het primair onderwijs' Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 mei 2006Op 23 maart 2006 is in uw Kamer de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel over de afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen (Kamerstukken II 2004/05, 30 246) geweest (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2005–2006, nr. ...

Brief houdende intrekking van het intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (Dossier 30246)
Brief houdende intrekking van het intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2022 Bij koninklijke boodschap van 14 september 2005 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstuk 30 246). ...

De beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging (Dossier 30246)
De beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2006Met uw brief van 31 augustus 2006, kenmerk 06-OCW-B-041, over materiële instandhouding heeft u mij verzocht om voor half september mijn beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging aan de Kamer te zenden.In de beantwoording op de schriftelijke vragen van mw. ...

Intrekking van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD (32546) (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Brief regering; Intrekking van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD (32546) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2011 Bij koninklijke boodschap van 25 oktober 2010 is het voorstel van wet, houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken 2010/11, 32 546, nrs. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Bij nader rapport van 6 oktober 2011 heb ik Hare Majesteit de Koningin verzocht bij Uw Kamer in te dienen het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW). ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief minister over gezamelijke behandeling met wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009U verzoekt ons uw Kamer te informeren hoe wetsvoorstel 31 7741 zich verhoudt tot het kabinetsvoornemen om de AOW-leeftijd te verhogen. ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 8BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 april 2009U vraagt mij een reactie te geven op het verzoek van de Stichting van de Arbeid om bovengenoemd wetsvoorstel aan te houden in verband met het alternatief dat de SER ontwikkelt voor het verhogen van de AOW-leeftijd tot 67 jaar. ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 7BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 april 2009In uw brief van 2 april 2009 vraagt u mij de Kamer nader te informeren over de mogelijke consequenties van de resultaten van het sociaal overleg (31 700 XV, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman; Brief regering; Brief houdende intrekking van de wetsvoorstellen Kamerstuk arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 16 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN DE WETSVOORSTELLEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 april 2010Bij brieven van 17 februari 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 30 424, nr. 15) en 9 juli 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 30 424, nr. 17) heeft de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd dat het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de ministerpresident, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman (Kamerstukken II, 30 426) zou worden ingetrokken. ...

officiële publicatie (Dossier 25759)
Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek; Brief minister over hoofdlijnen van een nieuw wetsvoorstel en intrekking van het voorstel in deze vorm Kamerstuk burgerlijk recht recht verkeer weg 25 759Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboeknr. 52BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 16 juni 1999 1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 25902)
Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen, intrek. ...