Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

363 resultaten

Informatie m.b.t. het voorstel van wet Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar (Dossier 32767)
Informatie m.b.t. het voorstel van wet Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2011 Op 10 mei is het voorstel van wet Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar (Kamerstukken 32767) aan de Tweede Kamer aangeboden. ...

Reactie op bericht "Piloten dwingen op 60e te stoppen mag niet" (Dossier 32767)
Reactie op bericht "Piloten dwingen op 60e te stoppen mag niet" Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2011 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gevraagd om een reactie op het bericht «Piloten dwingen op 60e te stoppen mag niet» van www.nu.nl. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 32767)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Bij nader rapport van 6 oktober 2011 heb ik Hare Majesteit de Koningin verzocht bij Uw Kamer in te dienen het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met de registratie van incidenten (32 857) (Dossier 32857)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met de registratie van incidenten (32 857) Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2013 Bij koninklijke boodschap van 8 augustus 2011 (Kamerstuk 32 857, nr. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33141)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2018 Bij koninklijke boodschap van 17 januari 2012 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, nr. 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstuk 33 141). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33151)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering recht staatsrecht Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2013 Bij brief van 27 november 2012 heeft de minister-president uw Kamer een overzicht van wetsvoorstellen toegezonden ten aanzien waarvan het voornemen bestaat deze in te trekken (Kamerstuk 33 410, nr. 68). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33165)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2015 Bij Koninklijke boodschap van 3 februari 2012 is door het vorige kabinet aan uw Kamer het voorstel van wet tot instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding aangeboden (Kamerstuk 33 165). ...

Nadere informatie over de tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM ivm COVID-19 (Dossier 35479)
Nadere informatie over de tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM ivm COVID-19 Brief regering economie gezondheidsrisico's ict zorg en gezondheid Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2020 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 25 juni 2020 besloten het wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35479)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering economie gezondheidsrisico's ict zorg en gezondheid Nr. 12 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2022 Bij brief van de Minister-President van 17 januari 2022 is u een overzicht verstrekt van wetsvoorstellen die volgens de reguliere procedures zullen worden ingetrokken (Kamerstuk 35 788, nr. ...

Reactie op amendementen Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid (Kamerstuk 35282) (Dossier 35282)
Reactie op amendementen Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid (Kamerstuk 35282) Brief regering beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2019 Op woensdag 11 december jongstleden is het plenair debat gevoerd over het Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid (Handelingen II 2019/20, nr. 35). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35282)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 66 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Bij koninklijke boodschap van 9 september 2019 is het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) aangeboden aan uw Kamer (Kamerstuk 35 282). ...

35934-(R2158) Verzoek spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Dossier 35934-(R2158))
35934-(R2158) Verzoek spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid Brief regering migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2021 Op 6 oktober 2021 (Kamerstuk 35 934 (R2158)) is het wetsvoorstel tot permanentmaking van de bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, bij uw Kamer ingediend. ...

Stand van zaken wetsvoorstel tot Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) (Kamerstuk 35934-(R2158)) (Dossier 35934-(R2158))
Stand van zaken wetsvoorstel tot Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) (Kamerstuk 35934-(R2158)) Brief regering migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2021 Op 16 december jl. is het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede wijziging van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, nr. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35957)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering belasting financiën inkomensbeleid Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 maart 2023 Hierbij informeer ik uw Kamer over de intrekking van het wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (het wetsvoorstel) (Kamerstuk 35 957). ...

Aanbieding wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (Dossier 35957)
Aanbieding wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen Brief regering belasting financiën inkomensbeleid Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2021 Vandaag heeft de Koning het wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen bij uw Kamer ingediend (Kamerstuk 35 957). ...

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over op welke wijze de Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur (Dossier 35957)
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over op welke wijze de Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur Brief Kamer belasting financiën inkomensbeleid Nr. 13 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 23 juni 2022 Het Presidium legt hierbij, conform artikel 7.35 lid 2 van het Reglement van Orde, aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bij brief van 8 juni 2022 om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State op welke wijze de Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een algemene maatregel van bestuur. ...

Advies Raad voor de Rechtspraak over Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (Dossier 35971)
Advies Raad voor de Rechtspraak over Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen Brief regering gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2021 Hierbij zend ik u na het advies dat de Raad voor de Rechtspraak in het kader van de consultatie van de twee bovenvermelde wetsvoorstellen heeft uitgebracht1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35971)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2022 Bij koninklijke boodschap van 22 november 2021 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen), aangeboden aan uw Kamer (Kamerstuk 35 971, nrs. ...

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 februari 2022, over de proportionaliteitsberekeningen van het coronatoegangsbewijs (Dossier 35971)
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 februari 2022, over de proportionaliteitsberekeningen van het coronatoegangsbewijs Brief regering gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2022 In uw brief van 8 februari 2022 heeft u het verzoek van het lid Omtzigt overgebracht zoals dat is gedaan in de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari jl. ...

Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (Dossier 35971)
Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs Brief regering gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2022 Hierbij stuur ik u de rapportage van de TU Delft, UMC Utrecht, Populytics, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC naar de effectiviteit van het coronatoegangsbewijs1. ...