Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

92 resultaten

Amendement van het lid Remkes betreffende de verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor, onder andere, personen die samenwonen maar geen samenlevingscontract hebben gesloten (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes betreffende de verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor, onder andere, personen die samenwonen maar geen samenlevingscontract hebben gesloten Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 43AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel XII, eerste lid, onderdeel b, wordt «1 januari 2011» telkens vervangen door: 1 januari 2012.ToelichtingDe voorgestelde wijziging regelt een verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor personen die samenwonen, maar geen samenlevingscontract hebben gesloten of wel een samenlevingscontract hebben gesloten maar daarin geen zorgplicht hebben opgenomen. ...

Amendement van het lid Sap over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte (Dossier 31930)
Amendement van het lid Sap over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 51AMENDEMENT VAN HET LID SAPOntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHet in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Bashir over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 64AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes over niet verhogen van de tariefopslag voor kleinkinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over niet verhogen van de tariefopslag voor kleinkinderen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 24AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partner of afstammeling1II. in overige gevallen € 0€ 125 00010%30% € 125 000 en hoger 20%40%1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 60% daarvan.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging zal voor belaste verkrijgingen door kleinkinderen en afstammelingen in de derde of verdere graad een opslag van 60% worden toegepast met betrekking tot het tarief van tariefgroep I in plaats van – zoals in het wetsvoorstel is opgenomen – een opslag van 80%.Remkes ...

Amendement van het lid Bashir over tariefsverhoging en verhoging van vrijstellingen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over tariefsverhoging en verhoging van vrijstellingen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partnerI0A. indien verkregen door kinderenIA. indien verkregen door afstammelingen in de tweede of verdere graadII. in overige gevallen€ 0€ 125 00010%10%18%30%€ 125 000 en hoger 20%30%41%45%IIArtikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Motie Omtzigt c.s. over een register voor toegelaten instellingen (Dossier 31930)
Motie Omtzigt c.s. over een register voor toegelaten instellingen Motie belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 69MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.Voorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat sportverenigingen, niet-commerciële buurt- en dorpshuizen, jeugdgroepen en andere maatschappelijke organisaties en verenigingen van onschatbare waarde zijn voor de samenleving;van mening, dat deze verenigingen en organisaties het verdienen dat de overheid hen faciliteert;constaterende, dat de door de regering in het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 voorgestelde faciliteiten voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) hiervoor zorgen;constaterende, dat mensen die vermogen nalaten of schenken aan voornoemde instellingen zekerheid moeten hebben over de vraag of hetgeen zij nalaten of schenken aan een dergelijke instelling niet met successierechten wordt getroffen;constaterende, dat deze zekerheid kan worden geboden door toegelaten instellingen in een register op te nemen;verzoekt de regering in overleg met het veld voor 1 maart 2010 voor een dergelijk register te zorgen en de Kamer hierover te informeren;en verzoekt de regering tevens met nadere voorstellen te komen ter ondersteuning en facilitering van SBBI’s,en gaat over tot de orde van de dag.OmtzigtCramerTang ...

Gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van nr. 47 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van nr. 47 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 49GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47Ontvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27 over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27 over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen Amendement belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 62GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27Ontvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel AC, komt punt 3 als volgt te luiden:3. ...

Afschrift van een brief aan de KNB inzake wetsvoorstel 31930 (Dossier 31930)
Afschrift van een brief aan de KNB inzake wetsvoorstel 31930 Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 86BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2009Hierbij bied ik u aan een afschrift van een brief1 die ik heden heb verzonden aan de KNB inzake wetsvoorstel 31 930.De staatssecretaris van Financiën,J. ...

Amendement van het lid Remkes dat ertoe strekt dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleende akte (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes dat ertoe strekt dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleende akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 42AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel XII, eerste lid, onderdeel b, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:3°. ...

Toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) (Dossier 31930)
Toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) Brief regering belasting economie financiën ondernemen Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (Stb. 564) in werking getreden. ...

Reactie op de ingediende amendementen ingediend tijdens het WGO inzake de Successiewet 1956 (31930) (Dossier 31930)
Reactie op de ingediende amendementen ingediend tijdens het WGO inzake de Successiewet 1956 (31930) Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 36BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 oktober 2009Hierbij bied ik u aan mijn reactie op de ingediende amendementen op wetsvoorstel 31 930.De staatssecretaris van Financiën,J. ...

Amendement van het lid Koser Kaya dat ondere andere regelt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief (Dossier 31930)
Amendement van het lid Koser Kaya dat ondere andere regelt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 52AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYAOntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De in artikel I, onderdeel U, onder 1, opgenomen tabel wordt vervangen door: Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenindien verkregen door partner, afstammelingen1 dan wel, ingeval erflater geen partner en geen afstammelingen heeft, één door erflater aangewezen persoonin overige gevallen€ 0€ 125 00012%30% € 125 000 en hoger 22%40%1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.ToelichtingDit amendement bewerkstelligt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief. ...

Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 31 over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 31 over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 77GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID REMKES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT NR. 31Ontvangen 2 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel AH, wordt artikel 35b als volgt gewijzigd:1. ...

Reactie op het amendement nummer 55 van de leden Tang/Cramer en n.a.v. vragen tijdens het plenaire debat naar de uitvoeringsaspecten en de daarmee samenhangende proportionaliteit van het in dat amendement opgenomen voorstel (Dossier 31930)
Reactie op het amendement nummer 55 van de leden Tang/Cramer en n.a.v. vragen tijdens het plenaire debat naar de uitvoeringsaspecten en de daarmee samenhangende proportionaliteit van het in dat amendement opgenomen voorstel Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 87BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 november 2009In aanvulling op mijn brief van 2 november jongstleden (kamerstuk 31 930, nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tony van Dijck ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 50 over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Tony van Dijck ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 50 over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 75GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJCK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 50Ontvangen 30 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I wordt na onderdeel AH een onderdeel ingevoegd, luidende: AHa. ...

Reactie op nieuw ingediende amendementen van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Reactie op nieuw ingediende amendementen van de Successiewet 1956 Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 60BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 oktober 2009Hierbij doe ik u een beoordeling toekomen van de tot op heden ingediende amendementen, met dien verstande dat ik op de amendementen met volgnummers 19 tot en met 34 van kamerstuk 31 930 reeds ben ingegaan in mijn brief van 13 oktober jongsleden1. ...

Amendement van het lid Bashir over een wettelijke vastlegging van een meldingsplicht voor trusts en vergelijkbare rechtsvormen die onderdeel uitmaken van het afgezonderd particulier vermogen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over een wettelijke vastlegging van een meldingsplicht voor trusts en vergelijkbare rechtsvormen die onderdeel uitmaken van het afgezonderd particulier vermogen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 41AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Cramer over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenking of vererving (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenking of vererving Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 6AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 8 juli 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onder AH, vervalt in artikel 35c, eerste lid, onder c, de zinsnede «, met uitzondering van artikel 4.10 en artikel 4.11,».IIIn artikel I, onder AH, vervalt in artikel 35c, vijfde lid, de zinsnede «, met uitzondering van artikel 4.10 en artikel 4.11,».ToelichtingDit amendement regelt, dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenking of vererving van toepassing blijft op alle aanmerkelijk belanghouders. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 80 over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte (Dossier 31930)
Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 80 over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 84NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 80Ontvangen 3 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a wordt, onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, een lid ingevoegd, luidende:6. ...