Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

92 resultaten

Wijziging ANBI-regeling (Dossier 31930)
Wijziging ANBI-regeling Brief regering belasting economie financiën ondernemen organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 8BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juli 2009In de brief van 25 juni 2009, kenmerk 2009D32539, hebt u mij verzocht op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de instellingen die onder de gewijzigde Successiewet 1956 als algemeen nut beogende instelling (ANBI) kwalificeren. ...

Reactie op rondetafelgesprek van 23-09-2009 inzake wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (31 930) (Dossier 31930)
Reactie op rondetafelgesprek van 23-09-2009 inzake wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (31 930) Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 15BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 september 2009Hierbij doe ik u een reactie toekomen op het rondetafelgesprek dat plaats heeft gevonden op 23 september 2009, zoals verzocht in uw brief van 24 september jl. (2009D45173)De deelnemers aan het rondetafelgesprek waren: (Deel I) Mw. ...

Amendement van het lid Sap over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting (Dossier 31930)
Amendement van het lid Sap over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 47AMENDEMENT VAN HET LID SAPOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Advies van de parlementair advocaat inzake de Successiewet 1956 (31 930) (Dossier 31930)
Advies van de parlementair advocaat inzake de Successiewet 1956 (31 930) Advies van andere adviesorganen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 18Extern Juridisch AdviesAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalAmsterdam, 7 oktober 20091 Inleiding1.1 Op dit moment is in de Tweede Kamer aanhangig het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (kamerstuknummer 31 930; hierna het «Wetsvoorstel»).1.2 De kern van het Wetsvoorstel voorzover dit het afgezonderd particulier vermogen (hierna het «APV») betreft, is dat het een bewijsvermoeden creëert met betrekking tot bezittingen en schulden alsmede inkomsten en uitgaven van het APV; bij wijze van fictie en behoudens tegenbewijs worden deze toegerekend aan degene die het APV heeft afgezonderd, of, als deze is overleden, aan zijn erfgenamen (hierna de «Toerekeningsfictie»).1.3 De Tweede Kamer (de vaste commissie voor Financiën) heeft ons in relatie tot dit wetsvoorstel de volgende vraag gesteld:«De vraag [is] of de in het wetsvoorstel opgenomen toerekeningsfictie voor vermogen en inkomsten van een afgezonderd particulier vermogen (aan de inbrenger of erfgenaam) er mogelijk toe leidt dat sprake is van een eenzijdige wijziging van heffingsbevoegdheden zoals die door Nederland met zijn verdragspartners zijn afgesproken, en of er dus sprake is van strijdigheid met de goede trouw die tussen verdragspartners geldt (de artikelen 26, 27, 31 t/m 33 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht).Deze vraag is met name van belang voor de toepassing van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met landen waar een dusdanige belastingheffing plaatsvindt over in het wetsvoorstel bedoelde afgezonderde vermogens dat de in dat wetsvoorstel opgenomen Nederlandse belastingheffing aan de orde kan zijn. ...

Toezegging waarin wordt ingegaan op de gewijzigde omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW en met name of de wijziging van de Successiewet 1956 aanleiding kan geven tot toepassing van dit artikel (Dossier 31930)
Toezegging waarin wordt ingegaan op de gewijzigde omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW en met name of de wijziging van de Successiewet 1956 aanleiding kan geven tot toepassing van dit artikel Brief regering belasting economie financiën ondernemen Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juli 2010Bij de behandeling van het voorstel van wet houdende wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (Kamerstukken 2009–10, 31 930, nrs. 2–3) heeft mijn ambtgenoot van Financiën uw Kamer een brief toegezegd waarin wordt ingegaan op de gewijzigde omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW en met name of deze wetswijziging aanleiding kan geven tot toepassing van dit artikel. ...

Amendement van het lid Tang over het mede van toepassing laten zijn van de defiscalisering als bedoeld in artikel 5.4 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 op bepaalde personen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Tang over het mede van toepassing laten zijn van de defiscalisering als bedoeld in artikel 5.4 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 op bepaalde personen Amendement belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 66AMENDEMENT VAN HET LID TANGOntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel XII wordt een lid toegevoegd, luidende:7. ...

Amendement van het lid Remkes over het introduceren van een tegenbewijsregeling voor de waardering van woningen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over het introduceren van een tegenbewijsregeling voor de waardering van woningen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 30AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel S, onder 4, wordt aan het vijfde lid (nieuw) toegevoegd: Indien de verkrijger aannemelijk maakt dat de waarde van de onroerende zaak of het gedeelte van de onroerende zaak lager is dan de volgens hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor die onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt, wordt die onroerende zaak of het gedeelte van die onroerende zaak in aanmerking genomen voor die lagere waarde.ToelichtingDit amendement beoogt een tegenbewijsregeling te introduceren voor de waardering van woningen. ...

Afschrift van de brief aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) inzake wijzigingen van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Afschrift van de brief aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) inzake wijzigingen van de Successiewet 1956 Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 37BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 oktober 2009Hierbij bied ik u een afschrift aan van de brief1 die heden is verzonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.De staatssecretaris van Financiën,J. ...

Amendement van het lid Bashir over het in aanmerking laten komen van zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 in plaats van de voor andere kinderen geldende vrijstelling van € 19 000 (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het in aanmerking laten komen van zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 in plaats van de voor andere kinderen geldende vrijstelling van € 19 000 Amendement belasting economie financiën ondernemen organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 65AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes over het niet doorvoeren van een verhoging in het schenkingsrecht (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over het niet doorvoeren van een verhoging in het schenkingsrecht Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 22AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partner of afstammeling1II. in overige gevallen  erf-belastingschenkbelasting € 0€ 125 00010%5%30%€ 125 000 en hoger 20%20%40%1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging zal bij belaste verkrijgingen tot € 125 000 in tariefgroep I schenkbelasting zijn verschuldigd naar een tarief van 5% (dan wel – voor afstammelingen in de tweede of verdere graad – 9%) in plaats van naar een tarief van 10% (dan wel – voor afstammelingen in de tweede of verdere graad – 18%).Remkes ...

Amendement van het lid Tang c.s. over het gelijk behandelen van (stief)kinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Tang c.s. over het gelijk behandelen van (stief)kinderen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 56AMENDEMENT VAN HET LID TANG C.S.Ontvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:Qa. ...

Amendement van het lid Bashir over het op dezelfde wijze behandelen van "stief"kinderen van samenwonende partners als stiefkinderen van gehuwden (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het op dezelfde wijze behandelen van "stief"kinderen van samenwonende partners als stiefkinderen van gehuwden Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 63AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:Qa. ...

Beantwoording vragen gesteld in het plenair debat over de de Successiewet 1956 (31930) (Dossier 31930)
Beantwoording vragen gesteld in het plenair debat over de de Successiewet 1956 (31930) Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 76BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 oktober 2009In deze brief beantwoord ik de technische vragen over het voorstel van Wet tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (31 930) die gesteld zijn in het plenair debat van 28 oktober 2009.Vragen gesteld door de leden van de fractie van het CDAIs de regering bereid om op laagdrempelige manier samenwoners de gelegenheid te geven zich te registreren als partners, zoals één dag in de week gratis op het gemeentehuis? ...

Gew motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners (t.v.v. 31 930, nr. 70) (Dossier 31930)
Gew motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners (t.v.v. 31 930, nr. 70) Motie (gewijzigd/nader) belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 85GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CRAMER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 70Voorgesteld 3 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor samenwonende mensen de eerste tariefgroep in de Successiewet geldt, wanneer er een bewijs van samenwonen overlegd kan worden, ofwel in de vorm van een geregistreerd partnerschap, ofwel via een samenlevingsovereenkomst;overwegende, dat een samenlevingsovereenkomst aanzienlijke kosten met zich mee brengt, maar dat een geregistreerd partnerschap een goedkoper alternatief is;overwegende, dat familiesamenwoners, zoals broers en zussen, alleen voor de samenlevingsovereenkomst in aanmerking komen en daarmee per definitie voor hoge kosten worden geplaatst;verzoekt de regering om familiesamenwoners een goedkoop registratie-alternatief te bieden waaruit blijkt dat er sprake is van een wederzijdse zorgplicht en gemeenschappelijke huishouding, waardoor tariefgroep 1 op hen van toepassing isen gaat over tot de orde van de dag.Cramer ...

Toezending ministeriële regeling inzake APV's (Dossier 31930)
Toezending ministeriële regeling inzake APV's Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 88BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 februari 2010Bij de behandeling op 29 oktober 2009 van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) in uw kamer (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. ...

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Cramer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 59 over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Cramer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 59 over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds Amendement belasting economie financiën jongeren ondernemen zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 82GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT & CRAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59Ontvangen 3 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AE, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Koser Kaya om de vermogensbestanddelen van een afgezonderd particulier vermogen (APV) na het overlijden van de inbrengers niet bij zijn erfgenamen te belasten maar bij de begunstigden van het APV (Dossier 31930)
Amendement van het lid Koser Kaya om de vermogensbestanddelen van een afgezonderd particulier vermogen (APV) na het overlijden van de inbrengers niet bij zijn erfgenamen te belasten maar bij de begunstigden van het APV Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 67AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYAOntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Het in artikel II, onderdeel A, opgenomen artikel 2.14a, eerste lid, tweede en derde volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 komt te luiden: Na het overlijden van de persoon, bedoeld in de eerste volzin, worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in het tweede lid, toegerekend aan de begunstigden. ...

Amendement van het lid Remkes over de inwerkingtreding van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over de inwerkingtreding van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 45AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel XII, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, komt te luiden:1°. ...

Amendement van het lid Remkes over de verkrijging van een partner volledig vrij te stellen van erfschapsbelasting (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over de verkrijging van een partner volledig vrij te stellen van erfschapsbelasting Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 29AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Het in artikel I, onderdeel AC, onder 3, opgenomen artikel 32, eerste lid, onder 4°, onderdeel a, komt te luiden:a. ...

Amendement van het lid Remkes over gelijkstelling van achterkleinkinderen aan kleinkinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over gelijkstelling van achterkleinkinderen aan kleinkinderen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 20AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...