Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1813 resultaten

officiële publicatie (Dossier 25759)
Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek; Advies en nader rapport inzake wetsvoorstel ter verbetering van de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers Kamerstuk burgerlijk recht recht verkeer weg 25 759Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk WetboekBADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORTHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 18 september 1997 en het nader rapport d.d. 24 november 1997, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie. ...

officiële publicatie (Dossier 25759)
Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek; Oorspronkelijke tekst Kamerstuk burgerlijk recht recht verkeer weg 25 759Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk WetboekAOORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD I. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 25902)
Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen, intrek. ...

officiële publicatie (Dossier 25902)
Initiatief-voorstel wijz. Arbeidswet ivm bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduurpatronen; Advies en nader rapport Kamerstuk arbeidsvoorwaarden burgerlijk recht recht werk 25 902Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen (wet bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduur)AADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERSHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 14 april 1998 en de reactie van de indieners d.d. 12 april 1999, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

officiële publicatie (Dossier 25902)
Initiatief-voorstel wijz. Arbeidswet ivm bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduurpatronen; Nota van wijziging Kamerstuk arbeidsvoorwaarden burgerlijk recht recht werk 25 902Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen (wet bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduur)nr. 4NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 12 april 1999Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: AIn het opschrift vervalt «(wet bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduur)». ...

officiële publicatie (Dossier 25902)
Initiatief-voorstel wijz. Arbeidswet ivm bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduurpatronen; Memorie van toelichting Kamerstuk arbeidsvoorwaarden burgerlijk recht recht werk 25 902Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen (wet bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduur)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGDit wetsvoorstel heeft tot doel enerzijds deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te stimuleren en anderzijds te bevorderen dat bij het vaststellen van de arbeids- en rusttijden meer rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden en verantwoordelijkheden van werknemers. ...

officiële publicatie (Dossier 25902)
Initiatief-voorstel wijz. Arbeidswet ivm bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduurpatronen; Voorstel van wet Kamerstuk arbeidsvoorwaarden burgerlijk recht recht werk 25 902Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen (wet bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduur)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsmannr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInleidingDe Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid de motie Arib/Ravestein1 aangenomen, waarin de regering gevraagd werd te komen tot instelling van een Kinderombudsman.De regering heeft aangegeven in een reactie op de motie2, dat de in de motie genoemde taken in Nederland reeds worden uitgevoerd.De indieners van dit wetsvoorstel delen de analyse van de regering niet en hebben het initiatief genomen zelf met een voorstel te komen.1. ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Brief Houdende Intrekking van het Wetsvoorstel Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsmannr. 6BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTELAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 30 juni 2009Bij de Kamer is nog aanhangig het initiatiefwetsvoorstel tot instelling van een Kinderombudsman (28 102).Omdat ik inmiddels een nieuw initiatief over hetzelfde onderwerp aanhangig heb gemaakt (31 831), trek ik het eerdere initiatiefwetsvoorstel hierbij in.Arib ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Brief waarin het lid Arib meedeelt dat zij de verdere verdediging van dit wetsvoorstel op zich neemt Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsmannr. 4BRIEF VAN HET LID ARIBAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 19 april 2007Hierbij deel ik u mede dat nu mevrouw Van Vliet de Kamer heeft verlaten ik de verdere verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel op mij zal nemen.Arib ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Advies Raad van State en Reactie van de Indiener Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsmannr. 5ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 26 februari 2002 en de reactie van de indiener d.d. 20 februari 2008, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Geleidende brief bij het wetsvoorstel Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsmannr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 6 december 2001Hierbij doen wij u overeenkomstig artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot instelling van een Kinderombudsman.De toelichtende memorie die het voorstel van wet vergezelt bevat de gronden waarop het rust.AribVan Vliet ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Voorstel van wet Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsmannr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Nota van wijziging Kamerstuk economie energie natuur en milieu organisatie en beleid 28 178Voorstel van wet van het lid M.B. ...

Brief van het lid Dibi houdende intrekking van het Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit (Dossier 28178)
Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Brief lid / fractie; Brief van het lid Dibi houdende intrekking van het Voorstel van wet van het lid M.B. ...

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken Kamerstuk economie energie natuur en milieu organisatie en beleid 28 178Voorstel van wet van het lid M.B.Vos tot wijziging van de Electriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteitnr. 6VERSLAGVastgesteld 25 april 2002De vaste commissie voor Economische Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek naar bovengenoemd wetsvoorstel heeft de eer de initiatiefneemster van dit wetsvoorstel, het lid M.B.Vos, de navolgende vragen en opmerkingen voor te leggen.Onder het voorbehoud dat de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen genoegzaam zijn beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.1. ...

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Wijziging Memorie van toelichting naar aanleiding van het advies van de Raad van State Kamerstuk economie energie natuur en milieu organisatie en beleid 28 178Voorstel van wet van het lid M.B. ...

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Geleidende brief bij het initiatief-wetsvoorstel van M.B. ...

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Advies en reactie indiener(s) Kamerstuk economie energie natuur en milieu organisatie en beleid 28 178Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Voorstel van wet Kamerstuk economie energie natuur en milieu organisatie en beleid 28 178Voorstel van wet van het lid M. ...