Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 november 2016 Inhoudsopgave I. ...

Nota van wijziging (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel II komt artikel 146 te luiden: Artikel 146 Het gemeentebestuur stelt, op de grond dat zij plaatsvinden op een godsdienstige rustdag of feestdag, geen beperkingen aan: a. sportbeoefening of andere vormen van ontspanning, die niet in overwegende mate als openbare vermakelijkheden zijn te beschouwen; b. openbare vermakelijkheden van culturele aard binnen besloten ruimten, of c. andere openbare vermakelijkheden en samenkomsten alsmede al dan niet openbare gedragingen van personen die naar hun aard niet gepaard plegen te gaan met aanmerkelijke geluids- of verkeersoverlast. ...

Verslag (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 oktober 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 1 juli 2016, no. ...

Geleidende brief (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 april 2016 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot intrekking van de Zondagswet. ...

Voorstel van wet (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34492)
Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk belasting financiën Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 8 september 2017 Inhoudsopgave blz. ...

Verslag (Dossier 34492)
Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk belasting financiën Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2016 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34492)
Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën Nr. 1 HERDRUK1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen naar het inkomen (Trb. ...

Voorstel van wet (Dossier 34492)
Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën Nr. 2 HERDRUK1 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34492)
Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën Nr. 3 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer I. ...