Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

38 resultaten

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Voorlichting Afdeling advisering Raad van State; Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 11 VOORLICHTING VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2017 Bij brief van 4 juli 2017 heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op de voet van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd haar van voorlichting te dienen naar aanleiding van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter. ...

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling Advisering van de Raad van State naar aanleiding van Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Brief Presidium; Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling Advisering van de Raad van State naar aanleiding van Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 10 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 28 juni 2017 Het Presidium legt hierbij aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bij brief van 20 juni 2017 om voorlichting te vragen aan de Afdeling Advisering van de Raad van State naar aanleiding van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Kamerstuk 32 334). ...

Afronding behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Brief regering; Afronding behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van uw Kamer heeft mij op 15 juni jl. gevraagd naar mijn standpunt met betrekking tot de verdere behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (hierna: het wetsvoorstel-Van Tongeren).1 De regeling voor wijziging van de Grondwet is neergelegd in artikel 137 van de Grondwet. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 augustus 2014 Inleiding «Een nieuwe spreuk waarvoor ieder als voor een gesloten deur zal blijven staan» (Thorbecke).1 Met deze beroemde uitspraak uitte Thorbecke in 1848 zijn bezwaren tegen de grondwettelijke zinsnede «De wetten zijn onschendbaar». ...

Brief van het lid Van Tongeren inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Sap tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Tongeren inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 7 BRIEF VAN HET LID VAN TONGEREN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2013 Op 5 juli 2012 berichtte het toenmalig lid Sap u dat zij de verdediging overnam van het wetsvoorstel tot invoering van, kort gezegd, constitutionele toetsing(Kamerstuk 32 334, nr.6). ...

Brief van het lid Sap i.v.m. de overname van dit initiatiefwetsvoorstel van de indiener Halsema (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Brief lid / fractie; Brief van het lid Sap i.v.m. de overname van dit initiatiefwetsvoorstel van de indiener Halsema Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 6 BRIEF VAN HET LID SAP Ontvangen 5 juli 2012 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Op 8 maart 2010 is door toenmalig lid Halsema een voorstel van wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter aanhangig gemaakt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde (Kamerstukken II 2009/10 32 334, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

officiële publicatie (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Aanbiedingsbrief; Mededeling Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 4 MEDEDELING ’s-Gravenhage, 17 juni 2010Op 2 juni jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel van wet. ...

officiële publicatie (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 8 maart 2010Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Halsema ...

officiële publicatie (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet Kamerstuk bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 32334)
Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGMet de bekendmaking van de wet van 25 februari 2009, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Stb. 120) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond.De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 november 2016 Inhoudsopgave I. ...

Nota van wijziging (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel II komt artikel 146 te luiden: Artikel 146 Het gemeentebestuur stelt, op de grond dat zij plaatsvinden op een godsdienstige rustdag of feestdag, geen beperkingen aan: a. sportbeoefening of andere vormen van ontspanning, die niet in overwegende mate als openbare vermakelijkheden zijn te beschouwen; b. openbare vermakelijkheden van culturele aard binnen besloten ruimten, of c. andere openbare vermakelijkheden en samenkomsten alsmede al dan niet openbare gedragingen van personen die naar hun aard niet gepaard plegen te gaan met aanmerkelijke geluids- of verkeersoverlast. ...

Verslag (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 oktober 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 1 juli 2016, no. ...

Geleidende brief (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 april 2016 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot intrekking van de Zondagswet. ...

Voorstel van wet (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Reactie op verzoek commissie inzake ZBBI De Nederhof m.b.t. behandeling verandering detentie fasering (Dossier 33844)
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake ZBBI De Nederhof m.b.t. behandeling verandering detentie fasering Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2016 Bij brief van 13 oktober jl. heeft de griffier namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een reactie gevraagd op de e-mail van een medewerker van de penitentiaire inrichting (PI) Middelburg. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33844)
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 14 juni 2016 Algemene inleiding Ik heb met belangstelling kennisgenomen van het nader verslag dat de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over dit wetsvoorstel heeft uitgebracht. ...