Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

969 resultaten

Afschrift brief aan openbaar lichaam Bonaire omtrent energiebesparing in Caribisch Nederland (Dossier 35925-IV)
Afschrift brief aan openbaar lichaam Bonaire omtrent energiebesparing in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2021 Hierbij doe ik u de reactie1 toekomen op de brief die ik heb ontvangen van het openbaar lichaam Bonaire over de Aanbiedingsbrief bij de evaluaties van het Nationaal Energiebespaarfonds en de Subsidie energiebesparing eigen huis2 die ik op 15 oktober jl. aan uw Kamer heb verzonden. ...

Budgettaire mutaties van de begroting Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-IV)
Budgettaire mutaties van de begroting Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2021 De comptabiliteitswet schrijft voor dat alle majeure wijzigingen die na tweede suppletoire begroting zijn opgetreden uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces gemeld moeten worden aan beide Kamers der Staten-Generaal. ...

Reactie evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Reactie evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2020 In deze brief treft u mijn reactie aan op de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders. ...

Melding over Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Melding over Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2018 Met deze brief informeer ik u dat zich tot mij twee melders hebben gewend. ...

Aanvullend evaluatieonderzoek Wet Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Aanvullend evaluatieonderzoek Wet Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2020 Bij brief van 15 juli jl.1 heeft u het eindrapport van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders ontvangen. ...

Tijdstip van toezending van de reactie op het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Tijdstip van toezending van de reactie op het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2018 Bij brief van 27 december 2017 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aangekondigd in het voorjaar van 2018 een algemeen overleg te willen voeren over het Rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders (Kamerstuk 33 258, nr. 34). ...

Stand van zaken Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Stand van zaken Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2020 In het Algemeen Overleg van 4 maart jl.1 heeft de Minister van BZK toegezegd uw Kamer voor de zomer te informeren over verschillende acties en onderwerpen rond het Huis voor klokkenluiders. ...

Voortgang Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Voortgang Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2019 In april 2018 heb ik uw Kamer1 een schriftelijke reactie gegeven op het rapport van de heer Ruys naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders en daarbij de stand van zaken op dat moment rondom de implementatie van de gedane aanbevelingen toegelicht. ...

Reactie van de heer Van Zutphen op het verzoek om te adviseren t.a.v. problematiek Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Reactie van de heer Van Zutphen op het verzoek om te adviseren t.a.v. problematiek Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2019 Tijdens het Algemeen Overleg van 25 april jl. met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heb ik toegezegd de heer Van Zutphen vanwege zijn expertise in zijn hoedanigheid van Nationale ombudsman te vragen of hij bereid is mee te denken en advies uit te brengen over de problematische situatie bij het Huis voor klokkenluiders (Kamerstuk 33 258, nr. 41). ...

Rapport onderzoeker Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Rapport onderzoeker Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2017 Het bestuur van het Huis voor klokkenluiders heeft medio oktober 2017 aan de heer drs. ...

Rapport van de Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Rapport van de Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019 Hierbij bied ik u het rapport aan van de Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders1. 1. ...

Stand van zaken ondersteuning klokkenluiders (Dossier 33258)
Stand van zaken ondersteuning klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 augustus 2021 In mijn brief van 21 december 20201 heb ik aangekondigd uw Kamer voor de zomer van 2021 te informeren over de stand van zaken van het overleg met de Stichting van de Arbeid over de ondersteuning voor klokkenluiders en de nadere uitwerking van deze ondersteuning. ...

Reactie op verzoek commissie over het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Reactie op verzoek commissie over het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2018 Bij brief van 27 december 2017 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht om een schriftelijke reactie op het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders. ...

Benoeming voorzitter Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Benoeming voorzitter Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2018 Bij brief van 10 april 2018 (Kamerstuk 33 258, nr. 36) heb ik u geïnformeerd over de uitvoering van de aanbevelingen in het rapport Ruys ten aanzien van het Huis voor klokkenluiders. ...

Reactie op verzoek commissie over de brief van J.C. te P. d.d. 24 april2020 met betrekking tot de evaluatie “Wet Huis voor Klokkenluiders” (Dossier 33258)
Reactie op verzoek commissie over de brief van J.C. te P. d.d. 24 april2020 met betrekking tot de evaluatie “Wet Huis voor Klokkenluiders” Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juni 2020 Bij brief van 20 mei 2020 heeft u mij gevraagd te reageren op een brief van J.C. te P. d.d. 24 april 2020 met als onderwerp «evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders». ...

Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid om de bevindingen van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn (Dossier 33258)
Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid om de bevindingen van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2020 De Stichting van de Arbeid heeft mij op 20 juli 2020, mede namens de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, een brief gestuurd (kenmerk S.A. 20.63489 / CL) met een dringend beroep op mij om de bevindingen van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. ...

Nota van wijziging (Dossier 35851)
Nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 december 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 1 als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35851)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 december 2021 Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van de inbreng van de fracties van de VVD, D66, CDA, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP en BIJ1 en het lid Omtzigt in het verslag van de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35851)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35851)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen. ...