Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

190 resultaten

Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing (Dossier 33962)
Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2016 Met deze brief bericht ik u over de voortgang van de uitvoering van de motie Veldman inzake de rioolheffing, ingediend bij de behandeling van de Omgevingswet1, als ook van de motie Veldman over de precarioheffing op netwerken van nutsbedrijven. ...

Beschikbaar instrumentarium provincies aanpak leegstand (Dossier 33962)
Beschikbaar instrumentarium provincies aanpak leegstand Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2016 Hierbij informeer ik uw Kamer over het beschikbare ruimtelijk instrumentarium onder de vigerende Wet ruimtelijke ordening en in de toekomst onder de Omgevingswet, dat provincies in kunnen zetten voor de aanpak van leegstand, inclusief een was-wordt lijst. ...

Motie van de leden Veldman en Albert de Vries over geleidelijk afbouwen van het welstandstoezicht achteraf (Dossier 33962)
Motie van de leden Veldman en Albert de Vries over geleidelijk afbouwen van het welstandstoezicht achteraf Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN ALBERT DE VRIES Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het wetsvoorstel Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid biedt om een adviescommissie in te stellen (art 17.9); van mening dat aan het eind van de planvorming in detail beoordelen of aan redelijke eisen van welstand wordt voldaan minder goed past in de geest van de Omgevingswet, namelijk zo veel mogelijk overleg aan de voorkant; constaterende dat initiatiefnemers bij een vergunningaanvraag reeds moeten aangeven hoe belanghebbenden en omwonenden bij een aanvraag zijn betrokken; verzoekt de regering om, in het implementatietraject van de Omgevingswet gemeenten te stimuleren de adviescommissie (zoals genoemd in art 17.9) ook in te zetten om initiatiefnemers aan de voorkant van het proces te adviseren en uit te dagen om hun plannen met zo veel mogelijk kwaliteit en consensus te realiseren en het welstandstoezicht achteraf geleidelijk af te bouwen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw (Dossier 33962)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat in een algemene maatregel van bestuur nader kan worden aangegeven wanneer sprake is van kleine gebieden en kleine wijzingen (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat in een algemene maatregel van bestuur nader kan worden aangegeven wanneer sprake is van kleine gebieden en kleine wijzingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 16.34, zesde lid, komt te luiden: 6. ...

Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt dat een bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden slechts treedt in de taken en bevoegdheden van een ander bestuursorgaan voor zover dat nodig is voor de uitvoering van zijn eigen taken en bevoegdheden (het principe van "minst belastende interventie") (Dossier 33962)
Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt dat een bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden slechts treedt in de taken en bevoegdheden van een ander bestuursorgaan voor zover dat nodig is voor de uitvoering van zijn eigen taken en bevoegdheden (het principe van "minst belastende interventie") Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 35 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VELDMAN Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 2.2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 74 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 74 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 96 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 74 Ontvangen 17 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.3, onder a, wordt «veilige» vervangen door: veilige, toegankelijke. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat enkele nadere bepalingen rond de taken van de gemeentelijke adviescommissie bevat. (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber dat enkele nadere bepalingen rond de taken van de gemeentelijke adviescommissie bevat. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 9 dat de gemeenteraad verplicht om een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 9 dat de gemeenteraad verplicht om een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 8 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.1, eerste lid, komt te luiden: 1. ...

Brief van het Presidium over een onderzoek naar de Omgevingswet (Dossier 33962)
Brief van het Presidium over een onderzoek naar de Omgevingswet Brief Presidium ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 8 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de leden Den Haag, 19 november 2014 Het Presidium legt hierbij aan u voor het voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu bij brief van 12 november 2014 om een onderzoek te laten uitvoeren over de Omgevingswet (Kamerstuk 33 962, nr. ...