Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

89 resultaten

Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U. (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U. ...

Tussenrapport van de heer Hoekstra, incl. actualiteit in vervolg op het van debat 4 juli 2018 t.a.v. DNA-V (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Tussenrapport van de heer Hoekstra, incl. actualiteit in vervolg op het van debat 4 juli 2018 t.a.v. ...

Uitvoering van drie moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - Rol OM, uitvoeringskosten, onmiddeliijkheidsbeginsel (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Uitvoering van drie moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - Rol OM, uitvoeringskosten, onmiddeliijkheidsbeginsel Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 87 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2017 Aanleiding Bij de behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in de Tweede Kamer is een aantal moties aangenomen (Handelingen II 2016/17, nr. 52, item 8). ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 41 over introductie van de geneesheer-directeur in de Wet zorg en dwang (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 41 over introductie van de geneesheer-directeur in de Wet zorg en dwang Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 73 over professionele richtlijnen in de Wet zorg en dwang (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 73 over professionele richtlijnen in de Wet zorg en dwang Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 75 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 53 over beleggen van de zorgmachtiging bij een multidisciplinaire commissie (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 53 over beleggen van de zorgmachtiging bij een multidisciplinaire commissie Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 59 over introductie van de Wzd-arts (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 59 over introductie van de Wzd-arts Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 77 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over de kosten voor een zorgvuldige uitvoering van de wet (t.v.v. 32399-65) (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over de kosten voor een zorgvuldige uitvoering van de wet (t.v.v. 32399-65) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 85 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 65 Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een goede uitvoering van de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg kosten met zich mee zal brengen; constaterende dat de Raad van State constateert dat de kosten bij het openbaar ministerie te laag worden geschat; overwegende dat ook niet bekend is wat de kosten zijn voor: – het regio-overleg, – de coördinatierol van het OM – de uitbreiding van de verzoekersrol voor de officier van justitie – het ICT-systeem van het OM – de kosten van gemeenten – de Inspectie van de Gezondheidszorg. ...

Gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over de regierol van de officier van justitie binnen de verplichte ggz (32399-66) (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over de regierol van de officier van justitie binnen de verplichte ggz (32399-66) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 86 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 66 Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de officier van justitie een actieve regierol binnen de verplichte ggz gaat krijgen; overwegende dat de officier van justitie de nieuwe rol binnen de verplichte ggz goed kan vervullen indien er een andere werkwijze dient te worden gehanteerd dan de huidige in het kader van de taak onder de Wet BOPZ; overwegende dat het Openbaar Ministerie in verband met deze nieuwe rol dient te beschikken over meer expertise, meer fte's, een relevant netwerk en voldoende middelen; overwegende dat nog onvoldoende helder is hoe deze rol in de praktijk structureel wordt ingevuld en hoe aan de andere rolinvulling wordt voldaan; verzoekt de regering, voor het zomerreces voor beide Kamers in kaart te brengen hoe deze nieuwe rol in de praktijk gerealiseerd gaat worden, welke stappen hierin moeten worden gezet en hoe de voortgang is, voordat de Wet verplichte ggz in werking treedt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten over het niveau van de rechtsbescherming bij harmonisering van de wetten (32399-63) (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten over het niveau van de rechtsbescherming bij harmonisering van de wetten (32399-63) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 82 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 63 Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Staatssecretaris zegt dat harmonisering van de wetten doorgaat en er niet gewacht wordt op de evaluatie; spreekt uit dat bij harmonisering het niveau van de rechtsbescherming in de verschillende wetten minimaal gelijk blijft, dan wel wordt vergroot; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Van Nispen over toezicht op de naleving en implementatie van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra (32399-64) (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Van Nispen over toezicht op de naleving en implementatie van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra (32399-64) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 84 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 64 Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de monitoring van de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra zal stoppen; overwegende dat het van groot belang is dat er blijvend wordt toegezien op naleving van de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra; verzoekt de regering om, de commissie-Hoekstra te verzoeken om toe te blijven zien op de naleving en implementatie van de aanbevelingen in het Rapport van de Commissie-Hoekstra, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten over toezicht op de naleving en implementatie van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra (32399-64) (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten over toezicht op de naleving en implementatie van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra (32399-64) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 83 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 64 Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra heeft overgenomen; constaterende dat de monitoring van de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra niet langer plaatsvindt; overwegende dat het van groot belang is dat er blijvend wordt toegezien op naleving van de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra; verzoekt de regering om, de commissie-Hoekstra te verzoeken om toe te blijven zien op de naleving en implementatie van de aanbevelingen in het Rapport van de Commissie-Hoekstra, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Aanvullende toelichting enkele amendementen inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Aanvullende toelichting enkele amendementen inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2017 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz; Kamerstuk 32 399) op 2 februari jl. ...

Toezeggingen inzake jurisprudentie crisismaatregel, gedaan tijdens de plenaire behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg op donderdag 2 februari 2017 (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Toezeggingen inzake jurisprudentie crisismaatregel, gedaan tijdens de plenaire behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg op donderdag 2 februari 2017 Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2017 In de plenaire behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van donderdag 2 februari jl. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 74 over een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 74 over een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 81 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 44 over de definitie van zorgverantwoordelijke (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 44 over de definitie van zorgverantwoordelijke Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 80 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 501 Ontvangen 14 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 14:3, onderdeel A, onder f, komt onderdeel g te luiden: g. zorgverantwoordelijke: degene die een geregistreerd beroep uitoefent als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en die behoort tot een bij regeling van Onze Minister aangewezen categorie van deskundigen, verantwoordelijk voor de zorg;. ...

Amendement van de leden Bruins Slot en Van der Staaij over een extra wettelijke waarborg aan de observatiemaatregel (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van de leden Bruins Slot en Van der Staaij over een extra wettelijke waarborg aan de observatiemaatregel Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 60 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 2 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 1:7 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 62 over een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 62 over een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 74 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Leijten over vormgeving van de cliƫntvertrouwenspersoon (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van het lid Leijten over vormgeving van de cliĆ«ntvertrouwenspersoon Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 31 januari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 14:3, onderdeel AG, wordt in artikel 57, onderdeel a, «De cliëntenvertrouwenspersoon heeft tot taak de cliënt of de vertegenwoordiger advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt, met zijn opname en verblijf in een accommodatie, of met het doorlopen van de klachtenprocedure» vervangen door: Er is een cliëntenvertrouwenspersoon, die tot taak heeft de cliënt of de vertegenwoordiger advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt, met zijn opname en verblijf in een accommodatie, of met het doorlopen van de klachtenprocedure. ...

Amendement van het lid Voortman over vervanging 'ernstig nadeel' in 'schade' (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van het lid Voortman over vervanging 'ernstig nadeel' in 'schade' Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 1 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...