Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

55 resultaten

Verslag (Dossier 35170)
Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 april 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35167)
Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 april 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35161)
Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 april 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35160)
Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk criminaliteit economie openbare orde en veiligheid overige economische sectoren recht strafrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 19 april 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35146)
Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 14 mei 2019 Inhoudsopgave Blz. ...

Mededeling inzake een blanco Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 35145)
Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Mededeling; Mededeling inzake een blanco Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Kamerstuk basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 4 MEDEDELING 25 april 2019 Op 24 april jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel van wet. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35137)
Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 10 mei 2019 Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de leden van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35124)
Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 26 april 2019 Mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wil ik de leden van de fracties van de VVD, de PVV, het CDA, D66, de SP, de ChristenUnie en de SGP danken voor hun inbreng op het voorliggende wetsvoorstel houdende Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden). ...

Amendement van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over versterking van de parlementaire controle op Invest-NL (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Amendement; Amendement van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over versterking van de parlementaire controle op Invest-NL Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN AGNES MULDER Ontvangen 15 mei 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 7 worden twee artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 7a Onderzoek Algemene Rekenkamer De Algemene Rekenkamer stelt jaarlijks een onderzoek als bedoeld in artikel 7.27 van de Comptabiliteitswet 2016 in ten aanzien van Invest-NL. ...

Motie van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over periodiek en integraal rapporteren over de doeltreffendheid van het instrumentarium (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Motie; Motie van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over periodiek en integraal rapporteren over de doeltreffendheid van het instrumentarium Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN AGNES MULDER Voorgesteld 15 mei 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de energie- en klimaattransitie en het financieren van duurzame ontwikkelingen belangrijke doelstellingen zijn van Invest-NL; constaterende dat er naast Invest-NL nog andere beleidsinstrumenten zijn om deze doelstellingen te bereiken; overwegende dat een goede afstemming van al deze beleidsinstrumenten ten behoeve van efficiënt omgaan met onze publieke middelen van groot belang is; verzoekt de regering, om de Kamer periodiek en integraal te rapporteren over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het totale instrumentarium om ontwikkelingen op het gebied van de energie- en klimaattransitie tot stand te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Lee c.s. over het proactief informeren van de Kamer (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Motie; Motie van het lid Van der Lee c.s. over het proactief informeren van de Kamer Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Amendement van het lid Veldman over het beperken van de regelingentaak tot marktconforme financieringen (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Amendement; Amendement van het lid Veldman over het beperken van de regelingentaak tot marktconforme financieringen Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VELDMAN Ontvangen 15 mei 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 4, eerste lid, onderdeel c, wordt na «subsidiebesluiten» ingevoegd «die marktconforme financieringen betreffen,». ...

Motie van het lid Van der Lee c.s. over een focus op investeringen in de energie- en klimaattransitie in de beginfase van Invest-NL (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Motie; Motie van het lid Van der Lee c.s. over een focus op investeringen in de energie- en klimaattransitie in de beginfase van Invest-NL Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 21 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over het investeringsresultaat van Invest-NL mede beoordelen op basis van de Monitor Brede Welvaart (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Motie; Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over het investeringsresultaat van Invest-NL mede beoordelen op basis van de Monitor Brede Welvaart Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DER LEE Voorgesteld 15 mei 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat steeds breder wordt onderkend dat groei van welvaart meer is dan louter groei van het bbp en ook uitdrukking moet geven aan ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart; van mening dat het rendement van Invest-NL daarom niet uitsluitend dient te worden afgemeten aan financiële return on investment; verzoekt de regering, het investeringsresultaat van Invest-NL mede te beoordelen op basis van de indicatoren van de Monitor Brede Welvaart, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Veldman over aan Invest-NL opdragen om het mkb te versterken (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Motie; Motie van het lid Veldman over aan Invest-NL opdragen om het mkb te versterken Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VELDMAN Voorgesteld 15 mei 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Invest-NL zowel het ondersteunen van risicovolle activiteiten van ondernemingen op het gebied van grote transitieopgaven als het versterken van het mkb, inclusief start-ups en het doorgroeien van scale-ups naar grotere ondernemingen, tot taak heeft; overwegende dat de kans op een succesvolle opstartfase van Invest-NL toeneemt als er in deze fase een goede thematische focus wordt aangebracht; overwegende dat het mkb de ruggengraat van de Nederlandse economie is; verzoekt de regering, om Invest-NL het indringende advies mee te geven om het versterken van mkb-ondernemingen die marktbreed actief zijn, inclusief start-ups en het doorgroeien van scale-ups naar grotere ondernemingen, al vanaf de startfase van Invest-NL een belangrijke taak te laten zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over het publieke belang borgen in het investerings- en financieringsbeleid (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Motie; Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over het publieke belang borgen in het investerings- en financieringsbeleid Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DER LEE Voorgesteld 15 mei 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Invest-NL uit publieke middelen financiering gaat verstrekken; overwegende dat het daarom vanuit het publieke belang gewenst is dat uitsluitend financiering wordt verstrekt aan organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen en compliant handelen, onder meer door het naleven van wetgeving en het hanteren en respecteren van internationale standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; verzoekt de regering, dit publieke belang te borgen in het investerings- en financieringsbeleid van Invest-NL, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over een meer richtinggevend wegingskader (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Motie; Motie van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over een meer richtinggevend wegingskader Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN AGNES MULDER Voorgesteld 15 mei 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de afdeling Advisering van de Raad van State scherpte en focus over de verantwoordelijkheden en over de reikwijdte van de taken van Invest-NL nodig acht; overwegende dat volgens de afdeling Advisering van de Raad van State de wettekst veel ruimer is dan blijkens de toelichting is beoogd; overwegende het belang dat publieke middelen door Invest-NL doelmatig ten behoeve van maatschappelijke opgaven worden ingezet; overwegende dat de transitie naar een economie en samenleving met minder emissies van broeikasgassen een van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd is en dat het met het huidige voorstel mogelijk is dat Invest-NL hier niet of in zeer beperkte mate op zou kunnen inzetten; verzoekt de regering, te komen met een algemene maatregel van bestuur als onder artikel 4 lid 3, waarin de inzet van Invest-NL voor de maatschappelijke transitieopgaven als onder artikel 4 lid 1 wordt uitgewerkt in een meer richtinggevend wegingskader, met een forse inzet voor de maatschappelijke transitieopgave ten aanzien van klimaat en energie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Brief regering; Tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2019 Op 18 januari 2019 is het wetsvoorstel Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)1 aan u gezonden. ...

Motie van het lid Moorlag over een adviesrol voor ngo's, de vakbeweging en het bedrijfsleven (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Motie; Motie van het lid Moorlag over een adviesrol voor ngo's, de vakbeweging en het bedrijfsleven Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 27 MOTIE VAN HET LID MOORLAG Voorgesteld 15 mei 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat advisering door ngo's, vakbeweging en het bedrijfsleven kan bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en goed functioneren van Invest-NL; verzoekt de regering, in de governance een adviesrol aan deze organisaties toe te kennen en te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Futselaar over uitsluiten van financiering aan de fossiele industrie (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Amendement; Amendement van het lid Futselaar over uitsluiten van financiering aan de fossiele industrie Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR Ontvangen 7 mei 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan hoofdstuk 4 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: § 4. ...