Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

52 resultaten

Verslag (Dossier 35155)
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk economie internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 april 2019 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35154)
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk economie handel internationaal internationale samenwerking Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 april 2019 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35152)
Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk bestuur criminaliteit gemeenten openbare orde en veiligheid provincies rijksoverheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 april 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35146)
Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 15 april 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35146)
Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 6 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 27 maart 2019 en het nader rapport d.d. 4 april 2019, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Nota van wijziging (Dossier 35146)
Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 april 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel I worden na onderdeel B twee onderdelen toegevoegd, luidende: C Artikel 3.2.2 vervalt. ...

Nota van wijziging (Dossier 35133)
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 april 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1.1, onderdeel I, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Verslag (Dossier 35133)
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 11 april 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Amendement van het lid Van der Lee over het bij AMvB regelen van mvo-criteria (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Amendement; Amendement van het lid Van der Lee over het bij AMvB regelen van mvo-criteria Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE Ontvangen 15 april 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 8 over het cumulatief maken van de ondersteunings- en financieringscriteria (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 8 over het cumulatief maken van de ondersteunings- en financieringscriteria Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 16 april 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1 wordt in de begripsbepaling van «MKB overstijgende middelgrote onderneming» na «hierop betrekking hebbende bedrag ligt» ingevoegd «, doch niet hoger is dan 750 miljoen euro,». ...

Amendement van het lid van der Lee over het cumulatief maken van de ondersteunings- en financieringscriteria (Dossier 35123)
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL); Amendement; Amendement van het lid van der Lee over het cumulatief maken van de ondersteunings- en financieringscriteria Kamerstuk economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE Ontvangen 4 april 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35121)
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk burgerlijk recht recht verkeer water Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 april 2019 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 7 februari jl. verslag uitgebracht over haar bevindingen ten aanzien van het wetsvoorstel tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kerstens ter vervanging van nr. 11 over een lichte voorhangprocedure bij de beslissing tot het verstrekken van maatwerkvoorzieningen (Dossier 35093)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kerstens ter vervanging van nr. 11 over een lichte voorhangprocedure bij de beslissing tot het verstrekken van maatwerkvoorzieningen Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KERSTENS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 5 april 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel C, onder 2, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kerstens ter vervanging van nr. 12 over een evaluatie van de wet na drie jaar (Dossier 35093)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kerstens ter vervanging van nr. 12 over een evaluatie van de wet na drie jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KERSTENS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 5 april 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XIIa Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Reactie op de gewijzigde amendementen van het lid Kerstens over een lichte voorhangprocedure bij de beslissing tot het verstrekken van maatwerkvoorzieningen en over een evaluatie van de wet na drie jaar (Dossier 35093)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Brief regering; Reactie op de gewijzigde amendementen van het lid Kerstens over een lichte voorhangprocedure bij de beslissing tot het verstrekken van maatwerkvoorzieningen en over een evaluatie van de wet na drie jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2019 Door middel van deze brief geef ik mijn advies op de herziene amendementen van het lid Kerstens met Kamerstuk 35 093, nr. 26 en nr. 271. ...

Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief (Dossier 35093)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN HIJINK C.S. ...

Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Van der Staaij over nader toelichten van het begrip duurzame hulpverleningsrelatie (Dossier 35093)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Van der Staaij over nader toelichten van het begrip duurzame hulpverleningsrelatie Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN GELUK-POORTVLIET EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 4 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de invoering van het abonnementstarief algemene voorzieningen die een lange duurzame hulpverleningsrelatie betreffen ook onder het abonnementstarief van € 19 per maand gaan vallen; overwegende dat deze maatregel genomen wordt om de middeninkomens te ontzien en de stapeling van eigen betalingen in de zorg tegen te gaan; van mening dat door een nadere uitleg van het begrip duurzame hulpverleningsrelatie problemen bij uitvoering van het abonnementstarief voorkomen kunnen worden; verzoekt de regering, in overleg te gaan met de VNG en patiëntenorganisaties om het begrip «duurzame hulpverleningsrelatie» nader toe te lichten en dit vervolgens onder patiëntenorganisaties en gemeenten te verspreiden, en de Tweede Kamer hier na het zomerreces over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kerstens over geen benadeling van mensen met een minimuminkomen door het abonnementstarief (Dossier 35093)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van het lid Kerstens over geen benadeling van mensen met een minimuminkomen door het abonnementstarief Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 19 MOTIE VAN HET LID KERSTENS Voorgesteld 4 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met de voorgenomen invoering van het abonnementstarief in de Wmo wordt beoogd de stapeling van zorgkosten te beperken, hetgeen een goede zaak is; overwegende dat tegelijkertijd de vrees bestaat dat mensen met een minimuminkomen direct dan wel indirect nadeel van die invoering zullen gaan ondervinden, doordat voor hen de toegang tot de Wmo wordt bemoeilijkt, dan wel zij de dupe worden van bezuinigingen elders in het sociaal domein als gevolg van de kosten van die invoering; overwegende dat een dergelijke benadeling dient te worden voorkomen; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat invoering van het abonnementstarief direct noch indirect leidt tot benadeling, in financiële zin dan wel anderszins, van mensen met een minimuminkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kerstens over betalen van een reëel tarief aan zorgaanbieders door gemeenten (Dossier 35093)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van het lid Kerstens over betalen van een reëel tarief aan zorgaanbieders door gemeenten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 20 MOTIE VAN HET LID KERSTENS Voorgesteld 4 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van gemeenten niet een zogenoemd reëel tarief aan zorgaanbieders in de Wmo betaalt, als gevolg waarvan een correcte uitbetaling van de salarisverhogingen zoals overeengekomen in de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg in gevaar komt; constaterende dat dat, mede tegen de achtergrond van de als gevolg van het forse personeelstekort groeiende noodzaak om ook qua arbeidsvoorwaarden een aantrekkelijke sector te zijn, een slechte zaak is; overwegende dat het risico bestaat dat de met de invoering van het abonnementstarief in de Wmo gepaard gaande extra kosten ertoe zullen leiden dat een groeiend aantal gemeenten niet een reëel tarief als bovenbedoeld zal betalen, hetgeen ongewenst is; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat gemeenten aan zorgaanbieders in de Wmo een reëel tarief gaan dan wel blijven betalen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kerstens over verlaging van de hoogte en de stapeling van zorgkosten (Dossier 35093)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van het lid Kerstens over verlaging van de hoogte en de stapeling van zorgkosten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KERSTENS Voorgesteld 4 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met invoering van het abonnementstarief in de Wmo een stap wordt gezet in de vermindering van de stapeling van zorgkosten; constaterende dat bedoelde stapeling, bijvoorbeeld in geval van langdurige afhankelijkheid van zorg en ondersteuning, echter nog altijd fors is; verzoekt de regering, in overleg met patiënten- en gehandicaptenorganisaties als ook met seniorenorganisaties te bezien op welke wijze de hoogte en stapeling van zorgkosten voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning kunnen worden verlaagd respectievelijk verminderd, en gaat over tot de orde van de dag. ...