Zoeken


Partij
SP 41
CDA 39
GL 39
VVD 36
PvdA 33
Meer...
D66 29
PvdD 19
CU 14
PVV 13
DENK 8
SGP 4
FvD 1
Datum
Van:
Tot:

Partij
SP 41
CDA 39
GL 39
VVD 36
PvdA 33
Meer...
D66 29
PvdD 19
CU 14
PVV 13
DENK 8
SGP 4
FvD 1
Datum
Van:
Tot:

209 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 november 2018, over het bericht ‘Boerkaverbod krijgt geen prioriteit in drie grote steden’ (Dossier 34349)
Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 november 2018, over het bericht ‘Boerkaverbod krijgt geen prioriteit in drie grote steden’ Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2018 Tijdens de Regeling van werkzaamheden heeft het lid De Graaf (PVV) verzocht om over het bericht «Boerkaverbod krijgt geen prioriteit in drie grote steden» (Volkskrant, 26 november 2018) «de reeds toegezegde brief te ontvangen» (Handelingen II 2018/19, nr. 28). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk (Dossier 34372)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk Kamerstuk criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 29 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 december 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de brief van 11 oktober 2018 over het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk (Kamerstuk 34 372, nr. 28). ...

Motie van het lid Buitenweg over expliciet onderzoek naar het overschrijden van de termijn van vijf jaar (Dossier 34231)
Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie); Motie; Motie van het lid Buitenweg over expliciet onderzoek naar het overschrijden van de termijn van vijf jaar Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 16 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG Voorgesteld 6 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de alimentatieduur in principe gemaximeerd wordt op vijf jaar tenzij zich omstandigheden voordoen die nopen tot het toepassen van de hardheidsclausule of tenzij anders geregeld bij wet, zoals voor ouders met jongere kinderen; verzoekt de regering, om bij de voorgenomen evaluatie van de wet expliciet te laten onderzoeken in hoeverre de vijf jaar in de praktijk niet overschreden wordt ondanks de mogelijkheid die de wet hier wel voor biedt, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Van Toorenburg ter vervanging van nr. 14 over een lichter toetsingskader bij het verlengen van de alimentatietermijn (Dossier 34231)
Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Van Toorenburg ter vervanging van nr. 14 over een lichter toetsingskader bij het verlengen van de alimentatietermijn Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN TOORENBURG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Buitenweg over een onderzoek naar het wegnemen van obstakels (Dossier 34231)
Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie); Motie; Motie van het lid Buitenweg over een onderzoek naar het wegnemen van obstakels Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG Voorgesteld 6 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zorgtaken en deelname aan de arbeidsmarkt nog steeds ongelijk verdeeld zijn tussen mannen en vrouwen; overwegende dat dit gevolgen heeft voor de financiële positie van mensen in geval van echtscheiding; verzoekt de regering, om uitputtend te onderzoeken welke obstakels hieraan ten grondslag liggen, om voorstellen te doen hoe obstakels kunnen worden weggenomen en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 12 over een lichter toetsingskader bij het verlengen van de alimentatietermijn (Dossier 34231)
Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 12 over een lichter toetsingskader bij het verlengen van de alimentatietermijn Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 3 december 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 157, zevende lid, eerste zin, voor «de beëindiging van de uitkering» ingevoegd «ongewijzigde handhaving van», vervalt «van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving hiervan» en wordt voor «naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid» ingevoegd «, gelet op alle omstandigheden van het geval,». ...

Vertraging implementatie nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten over full disclosure (Kamerstuk 34627-43) (Dossier 34627)
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief regering; Vertraging implementatie nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten over full disclosure (Kamerstuk 34627-43) Kamerstuk energie natuur en milieu Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2018 Bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie (VET) begin dit jaar is het amendement van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Jetten (D66) over het implementeren van een systeem van full disclosure aangenomen (Kamerstuk 34 627, nr. 43). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 (Landelijk asbestvolgsysteem LAVS) (Dossier 34679)
Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 (Landelijk asbestvolgsysteem LAVS) Kamerstuk huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid stoffen Nr. 8 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 november 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van 17 september 2018 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 (Landelijk asbestvolgsysteem LAVS) (Kamerstuk 34 679, nr. ...

Brief van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg over ontraden van het amendement van het lid Van Gent over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht (Dossier 34683)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg over ontraden van het amendement van het lid Van Gent over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht Kamerstuk bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 14 BRIEF VAN DE LEDEN VAN RAAK, VAN DER LINDE, SNELLER, NIJBOER EN VAN TOORENBURG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2018 Tijdens de behandeling van ons initiatiefvoorstel van wet tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (hierna: Wpe) (Handelingen II 2018/19, nr. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport en overnemen van de conclusies en aanbevelingen (t.v.v. 34683-12) (Dossier 34683)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport en overnemen van de conclusies en aanbevelingen (t.v.v. 34683-12) Kamerstuk bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Aanpassing concept besluit tot wijziging van het Warmtebesluit (Dossier 34723)
Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet); Brief regering; Aanpassing concept besluit tot wijziging van het Warmtebesluit Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2018 Op 29 november 2018 spreken wij tijdens een Algemeen Overleg (AO) over het door mij in het kader van de voorhangprocedure aan uw Kamer toegezonden voorstel tot wijziging van het Warmtebesluit (Kamerstuk 34 723, nr. 31). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat (Dossier 31288)
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat Kamerstuk hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 669 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 november 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 12 oktober 2018 over de voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat (Kamerstukken 31 288 en 34 735, nr. 661). ...

Uitvoering motie Dijkgraaf, Nijkerken-De Haan over een gelijkwaardiger uitvoering van het hybride stelsel (Dossier 34766)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018); Brief regering; Uitvoering motie Dijkgraaf, Nijkerken-De Haan over een gelijkwaardiger uitvoering van het hybride stelsel Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2018 Uw Kamer heeft op 14 november 2017 een motie van de leden Dijkgraaf en Nijkerken de Haan aangenomen over een gelijkwaardiger uitvoering van het hybride stelsel (Kamerstuk 34 766, nr. 15). ...

Het advies van het Zorginstituut Nederland omtrent financiering hoogtechnologisch draagmoederschap
Het advies van het Zorginstituut Nederland omtrent financiering hoogtechnologisch draagmoederschap Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en voor Medische Zorg over het advies van het Zorginstituut Nederland omtrent financiering hoogtechnologisch draagmoederschap (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht dat VGZ-verzekerden niet meer terecht kunnen bij het Zuyderland ziekenhuis.
Het bericht dat VGZ-verzekerden niet meer terecht kunnen bij het Zuyderland ziekenhuis. Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat VGZ-verzekerden niet meer terecht kunnen bij het Zuyderland ziekenhuis (ingezonden 23 november 2018). ...

De brief van de Minister inzake “geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel”
De brief van de Minister inzake “geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel” Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van de Minister inzake «geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel» (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht dat VGZ-verzekerden op de wachtlijst moeten bij Zuyderland omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht
Het bericht dat VGZ-verzekerden op de wachtlijst moeten bij Zuyderland omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat VGZ-verzekerden op de wachtlijst moeten bij Zuyderland omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht (ingezonden 23 november 2018). ...

Problemen bij de Huurcommissie
Problemen bij de Huurcommissie Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problemen bij de Huurcommissie (ingezonden 23 november 2018). ...

Het mislukken van een pensioenakkoord
Het mislukken van een pensioenakkoord Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Asscher en Gijs vanDijk (beiden PvdA) aan de Minister-President en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het mislukken van een pensioenakkoord (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht ‘53 steden tekenen intentieverklaring Regenboogbeleid’
Het bericht ‘53 steden tekenen intentieverklaring Regenboogbeleid’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «53 steden tekenen intentieverklaring Regenboogbeleid» (ingezonden 23 november 2018). ...