Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

51714 resultaten

Motie van het lid Omtzigt c.s. over gedragsprikkels waardoor het draagkrachtprincipe in de knel komt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s. over gedragsprikkels waardoor het draagkrachtprincipe in de knel komt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Bashir c.s. over belasten van het werkelijk rendement op vermogen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Bashir c.s. over belasten van het werkelijk rendement op vermogen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Motie van de leden Bashir en Groot over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of box 3-heffingen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van de leden Bashir en Groot over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of box 3-heffingen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN GROOT Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er verschillende routes bestaan waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen; verzoekt de regering, voor het zomerreces met voorstellen te komen om deze sluiproutes te dichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over tolheffing voor vrachtwagens (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over tolheffing voor vrachtwagens Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Motie van de leden Van Weyenberg en Van Veldhoven over uitfaseren van kolencentrales (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Van Veldhoven over uitfaseren van kolencentrales Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat CO2-uitstoot een probleem is voor klimaatverandering en dat Nederland moet bijdragen aan een oplossing voor dat probleem door zijn eigen CO2-uitstoot te verminderen; constaterende dat kolencentrales behoren tot de grootste CO2-uitstoters in Nederland en dat deze bovendien ook fijnstof, stikstof en kwik uitstoten met effecten op gezondheid en milieu; spreekt uit dat er geen nieuwe vergunningen voor kolencentrales meer zullen worden verstrekt op Nederlands grondgebied; verzoekt de regering, de Nederlandse kolencentrales uit te faseren en daarvoor met de sector een plan op te stellen, waarbij rekening gehouden wordt met de groei van het aandeel hernieuwbaar, de juridische en financiële aspecten, potentiële weglekeffecten van CO2 naar het buitenland en leveringszekerheid van energie en innovatie, en de Kamer hierover bij de herziening van het energieakkoord in 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Weyenberg en Grashoff over geen energiebelasting op laadpalen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Grashoff over geen energiebelasting op laadpalen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN GRASHOFF Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de energiebelasting op met name openbare laadpalen een knelpunt vormt voor de transitie naar elektrisch rijden; overwegende dat de Europese richtlijn voor de energiebelasting een belemmering vormt voor een aanpassing op dit terrein; verzoekt de regering, met een werkbaar voorstel te komen en daarvoor een derogatieverzoek in te dienen bij de Europese Commissie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Vliet over niet uitbreiden van de aftrek voor onderhoud van monumenten in andere EU-lidstaten (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Van Vliet over niet uitbreiden van de aftrek voor onderhoud van monumenten in andere EU-lidstaten Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regeling voor aftrek van onderhoudskosten aan monumentenpanden wordt uitgebreid met monumenten die in andere EU-lidstaten of EER-lidstaten zijn gelegen; overwegende dat Nederland met al deze staten bilaterale belastingverdragen heeft gesloten conform het zogenaamde OESO-modelverdrag; overwegende dat in deze verdragen is geregeld dat de belastingheffing over onroerende zaken wordt toegewezen aan de staat waar deze onroerende zaken zijn gelegen; overwegende dat de bovengenoemde uitbreiding van aftrek van het Nederlandse inkomen van kosten van in andere staten gelegen onroerende zaken niet strookt met deze belastingverdragen; voorts overwegende dat aftrek van kosten van een in het buitenland gelegen onroerende zaak amper goed controleerbaar en objectief vastgesteld kan worden; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de reikwijdte van het arrest van het Hof van Justitie waarmee bovengenoemde regeling samenhangt, kan worden beperkt teneinde bovengenoemde regeling niet uit te breiden met in het buitenland gelegen onroerende zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Neppérus over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Neppérus over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID NEPPЀRUS Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er nationale maatregelen aankomen om belastingontwijking tegen te gaan, zoals het laten vervallen van de conserverende aanslag voor directeuren-grootaandeelhouders, de herziening van de Moeder-dochterrichtlijn en de implementatie van het OESO-actieplan (BEPS) tegen belastingontwijking; overwegende dat deze maatregelen voorzien zijn van een structurele budgettaire opbrengst op termijn; constaterende dat een goed fiscaal vestigingsklimaat bijdraagt aan bedrijvigheid, een gelijk speelveld voor bedrijven en behoud van banen in Nederland; verzoekt de regering, een plan te ontwikkelen om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat op een verantwoorde manier blijvend aantrekkelijk te houden, en dit te presenteren voor september 2016, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Krol over terugdraaien van de verhoging van de inkomensafhankelijke Zvw-premie (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Krol over terugdraaien van de verhoging van de inkomensafhankelijke Zvw-premie Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringwetpremie (Zvw-premie) voor gepensioneerden in 2016 verhoogd wordt, en voor werknemers en werkgevers verlaagd; overwegende dat de voorgenomen premieverhoging bijvoorbeeld voor een paar met AOW en een aanvullend pensioen van € 10.000 een negatief koopkrachteffect heeft van 0,3%; voorts overwegende dat de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden structureel méér in lijn gebracht moet worden met de koopkrachtontwikkeling van werkenden; verzoekt de regering, de verhoging van de inkomensafhankelijke Zvw-premie voor gepensioneerden terug te draaien en dit budgettair neutraal te dekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Krol over geen leeftijdsbovengrens voor de schenkingsvrijstelling (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Krol over geen leeftijdsbovengrens voor de schenkingsvrijstelling Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de voorgestelde verruimde schenkingsvrijstelling beperkt wordt tot begunstigden in de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar; overwegende dat personen ouder dan 40 jaar ook met een vergelijkbare zware schuldenproblematiek in verband met de eigen woning te maken kunnen hebben; roept de regering op, géén leeftijdsbovengrens te hanteren voor de verruimde schenkingsvrijstelling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over mogelijke fiscale onrechtvaardigheid na echtscheiding (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Klein over mogelijke fiscale onrechtvaardigheid na echtscheiding Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een fiscale onrechtvaardigheid ontstaat bij echtscheiding op het moment dat de fiscale ex-partner meer gaat verdienen; overwegende dat het zeer onrechtvaardig is dat partner A toeslagen moet gaan terugbetalen als ex-partner B meer gaat verdienen, terwijl dit in een tijdvak gebeurt waarin zij niet meer samenwonen of een gezamenlijke huishouding hebben; overwegende dat hierdoor mensen op met name het minimumniveau in de problemen kunnen komen, zonder dat zij hier invloed op kunnen uitoefenen; overwegende dat nieuwe slachtoffers van het systeem voorkomen moeten worden; verzoekt de regering, met voorstellen te komen om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld een kwijtscheldingsregeling, zodat mensen niet meer in deze onrechtvaardige situatie terechtkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over versoepelen van de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Klein over versoepelen van de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering een participatiesamenleving beoogt; overwegende dat vrijwilligers hieraan een grote bijdrage leveren; verzoekt de regering, te onderzoeken onder welke voorwaarden de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers kan worden versoepeld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Weyenberg over verlagen van het startniveau van de laagste loonschalen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Van Weyenberg over verlagen van het startniveau van de laagste loonschalen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de invoering van het lage-inkomensvoordeel het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om mensen in dienst te nemen met een salaris tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon; constaterende dat het gemiddelde startniveau van reguliere laagste loonschalen in cao's op 105% van het wettelijk minimumloon ligt; overwegende dat een verlaging van het gemiddelde startniveau van reguliere laagste loonschalen de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel vergroot, waardoor de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt verder kan groeien; verzoekt de regering, bij sociale partners aan te dringen op verlaging van het startniveau van reguliere laagste loonschalen en de Kamer in het voorjaar van 2016 te informeren over het resultaat van deze oproep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over btw-vrijstelling voor alternatieve geneeskunde (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Klein over btw-vrijstelling voor alternatieve geneeskunde Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat momenteel de alternatieve geneeskunde niet is vrijgesteld van btw; overwegende dat de Hoge Raad op 27 maart 2015 heeft geoordeeld dat alternatieve geneeskunde hetzelfde btw-vrijstellingsregime zou moeten hebben als reguliere geneeskunde, mits zij kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten uitvoeren als beoefenaren die onder de Wet BIG vallen; verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk reparatiewetgeving op te stellen zodat de btw-vrijstelling voor alternatieve geneeskunde wettelijk verankerd wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grashoff en Groot over afschaffen van de EU-vrijstellingsmogelijkheid voor energiebelasting (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van de leden Grashoff en Groot over afschaffen van de EU-vrijstellingsmogelijkheid voor energiebelasting Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET DE LEDEN GRASHOFF EN GROOT Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in de EU-richtlijn inzake de energiebelasting een belastingvrijstellingsmogelijkheid bestaat voor de metallurgische en mineralogische industrie; overwegende dat deze vrijstellingsmogelijkheid leidt tot ongewenste belastingconcurrentie tussen EU-lidstaten; verzoekt de regering, zich in EU-verband in te spannen om te komen tot afschaffing van deze vrijstellingsmogelijkheid en daarvoor de periode van het Nederlandse voorzitterschap ten volle te benutten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over stimuleren van het verstrekken van bedrijfsfietsen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Klein over stimuleren van het verstrekken van bedrijfsfietsen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel belastinggeld is gegaan naar vergroende autobelastingen; constaterende dat het aantal fietsen verstrekt door een bedrijf dramatisch is teruggelopen sinds de invoering van de werkkostenregeling; overwegende dat het stimuleren van het gebruik van de fiets de meest groene oplossing is; verzoekt de regering, een betere stimulering van bedrijfsfietsen in het kader van een echte vergroening van ons belastingstelsel op te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Vliet over het schrappen van artikel 10b uit de Wet vennootschapsbelasting (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Van Vliet over het schrappen van artikel 10b uit de Wet vennootschapsbelasting Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting (Vpb) in de loop der jaren een waaier aan wettelijke regelingen hebben opgeleverd; overwegende dat deze regelingen niet allemaal even effectief zijn en de veelvoud ervan de zo breed gewenste fiscale vereenvoudiging niet ten goede komt; overwegende dat artikel 10b Wet Vpb 1969, dat ervoor moet zorgen dat niet betaalde rente ook niet in aftrek kan komen in bepaalde gevallen, in de praktijk niet wordt gebruikt en er volgens de Staatssecretaris alleen is voor de «preventieve werking»; overwegende dat alleen een veronderstelde preventieve werking niet voldoende grond oplevert om een wetboek te vullen met instrumenten die niet toegepast worden; verzoekt de regering om een eerste stap te zetten op weg naar stroomlijning van de vele renteaftrekbeperkingen in de Vpb door artikel 10b te schrappen uit de Wet Vpb 1969, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grashoff over aanpassen van de EIA-regeling (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Grashoff over aanpassen van de EIA-regeling Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij amendement 34 302, nr. 40 een bedrag van 100 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de Energie-investeringsaftrek (EIA); overwegende dat daardoor het maximum aftrekpercentage kan worden verhoogd naar 65%; verzoekt de regering, de EIA-regeling aan te passen, zodanig dat het aftrekpercentage wordt verhoogd van 41,5% naar 65%, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Groot dat beoogt om uitwijking van beleggers in box 3 naar vrijgestelde beleggingsinstellingen te ontmoedigen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Groot dat beoogt om uitwijking van beleggers in box 3 naar vrijgestelde beleggingsinstellingen te ontmoedigen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID GROOT Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: Ba In artikel 4.14, eerste lid, wordt «4%» vervangen door: 5,5%. ...

Subamendement van het lid Schouten dat het plafond voor S&O-afdrachtvermindering met € 13 miljoen verlaagt naar € 7 miljoen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Subamendement van het lid Schouten dat het plafond voor S&O-afdrachtvermindering met € 13 miljoen verlaagt naar € 7 miljoen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 43 SUBAMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: Het amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf (stuk nr. 20) wordt als volgt gewijzigd: In onderdeel II, onder 4, wordt «€ 20.000.000» vervangen door: € 7.000.000. ...