Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

51714 resultaten

Reactie op verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 november 2015, over het niet wachten met de voorbereidingen van de uitvoering van het Belastingplan 2016 tot na de afronding van het parlementaire proces (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 november 2015, over het niet wachten met de voorbereidingen van de uitvoering van het Belastingplan 2016 tot na de afronding van het parlementaire proces Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2015 In het ordedebat van 19 november heeft de heer Krol gevraagd waarom ik niet heb gewacht met de voorbereidingen van de uitvoering van het Belastingplan 2016 tot na de afronding van het parlementaire proces (Handelingen II 2015/16, nr. ...

Juridische en financiële analyse verruiming btw-sportvrijstelling (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Juridische en financiële analyse verruiming btw-sportvrijstelling Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2015 Tijdens het Algemeen Overleg Sport van 17 juni 2015 (Kamerstuk 30 234, nr. 134) heeft het lid Bruins Slot aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) gevraagd naar de financiële en juridische analyse achter mijn brief aan uw Kamer van diezelfde datum. ...

De tabelcorrectiefactor, het eigenwoningforfaitpercentage en de indexatie van de arbeidskorting per 1 januari 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; De tabelcorrectiefactor, het eigenwoningforfaitpercentage en de indexatie van de arbeidskorting per 1 januari 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2015 In bijlage 3 bij mijn brief van 16 september 20141 heb ik, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst, toegezegd dat ik uw Kamer jaarlijks bij het belastingplan zal informeren over de hoogte van de tabelcorrectiefactor en begin november over de indexering van het eigenwoningforfaitpercentage (EWF-percentage) en de arbeidskorting als ik de voor de vaststelling benodigde gegevens heb ontvangen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 6 oktober 2015, over herziening box 3 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 6 oktober 2015, over herziening box 3 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 102 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 25 november 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft op dinsdag 6 oktober 2015 gesprekken gevoerd over: – de herziening box 3. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf dat een plafond van €20 miljoen introduceert in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016. (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf dat een plafond van €20 miljoen introduceert in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016. ...

Gewijzigde motie van de leden Bashir en Groot (t.v.v. 34302, nr.58) over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of box 3-heffingen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Bashir en Groot (t.v.v. 34302, nr.58) over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of box 3-heffingen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 98 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN GROOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 58 Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er verschillende routes bestaan waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen; verzoekt de regering om, bij het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om deze sluiproutes te dichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. (t.v.v. 34302, nr. 73) over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. ...

Gewijzigde motie van het lid Bashir c.s.(t.v.v. 34302, nr.57) over belasten van het werkelijk rendement op vermogen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bashir c.s. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Grashoff (t.v.v. 34302 nr. 61) over geen energiebelasting op laadpalen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Grashoff (t.v.v. 34302 nr. 61) over geen energiebelasting op laadpalen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 96 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN GRASHOFF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 61 Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de huidige toepassing van de energiebelasting op laadpalen een knelpunt vormt voor de transitie naar elektrisch rijden overwegende dat de Europese richtlijn voor de energiebelasting een belemmering vormt voor een aanpassing op dit terrein verzoekt de regering om, met een voorstel te komen dat past binnen de Europese richtlijn, zoals het clusteren van openbare laadpalen. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Van Veldhoven (t.v.v. 34302, nr. 60) over uitfaseren van kolencentrales (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Van Veldhoven (t.v.v. 34302, nr. 60) over uitfaseren van kolencentrales Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 99 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60 Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat CO2-uitstoot een probleem is voor klimaatverandering en dat Nederland moet bijdragen aan een oplossing voor dat probleem door zijn eigen CO2-uitstoot te verminderen; constaterende dat kolencentrales behoren tot de grootste CO2-uitstoters in Nederland en dat deze bovendien ook fijnstof, stikstof en kwik uitstoten met effecten op gezondheid en milieu; constaterende dat omringende landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de principiële keuze maken voor het uitfaseren van kolencentrales; spreekt uit dat er geen nieuwe vergunningen voor kolencentrales meer zullen worden verstrekt op Nederlands grondgebied; verzoekt de regering, de Nederlandse kolencentrales uit te faseren en daarvoor met de sector een plan op te stellen, waarbij rekening gehouden wordt met de groei van het aandeel hernieuwbaar, de juridische en financiële aspecten, potentiële weglekeffecten van CO2 naar het buitenland en leveringszekerheid van energie en innovatie, en de Kamer hierover bij de herziening van het energieakkoord in 2016 te informeren en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat de vrijstelling van kolenbelasting voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat de vrijstelling van kolenbelasting voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 17 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.169. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 47 dat een verschuiving aanbrengt in het vijf miljard-pakket van het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van werkgelegenheid (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 47 dat een verschuiving aanbrengt in het vijf miljard-pakket van het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van werkgelegenheid Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 85 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47 Ontvangen 17 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 33.715 € 1.673 12,05% € 33.715 € 63.236 € 3.335 40,90% € 63.236 – € 15.409 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 34.027 € 1.673 12,05% € 34.027 € 63.236 € 3.372 40,90% € 63.236 – € 15.318 52,00% III In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.153. ...

Gewijzigd amendement van het lid Schouten c.s. ter vervanging van nr. 37 dat de postcoderoosregeling aanpast en het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit verlaagt tot nihil (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Schouten c.s. ter vervanging van nr. 37 dat de postcoderoosregeling aanpast en het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit verlaagt tot nihil Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 84 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 83 dat regelt dat de vrijstelling van kolenbelasting voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 83 dat regelt dat de vrijstelling van kolenbelasting voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 86 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF C.S. ...

Oordeel moties en amendementen ingediend bij het pakket Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Oordeel moties en amendementen ingediend bij het pakket Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2015 Zoals gebruikelijk tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan stuur ik uw Kamer een brief met daarin mijn oordeel over de ingediende amendementen en moties. ...

Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 30 dat de eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 structureel maakt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 30 dat de eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 structureel maakt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 93 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30 Ontvangen 18 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel II, onderdeel H, wordt «verhoogd met € 23» vervangen door: verlaagd met € 26. ...

Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf ter vervanging van nr. 49 dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf ter vervanging van nr. 49 dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 92 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 48 dat bewerkstelligt dat de schenkingsvrijstelling ten behoeve van een eigen woning verspreid over verschillende kalenderjaren kan worden benut (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 48 dat bewerkstelligt dat de schenkingsvrijstelling ten behoeve van een eigen woning verspreid over verschillende kalenderjaren kan worden benut Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 95 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat een aantal tarieven voor aardgas, aardgas in de glastuinbouw en elektriciteit wordt verhoogd (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat een aantal tarieven voor aardgas, aardgas in de glastuinbouw en elektriciteit wordt verhoogd Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 50 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN GEDRUKT ONDER NR. 40 Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel II, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa In artikel 3.42, derde lid, wordt «41,5 percent» vervangen door: 65 percent. ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Bashir dat de maximale arbeidskorting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 65 verhoogt naar € 3168 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van de leden Van Weyenberg en Bashir dat de maximale arbeidskorting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 65 verhoogt naar € 3168 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 51 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN BASHIR Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.168. ...