Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

51714 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Schouten ter vervanging van nrs. 11 en 12 ter introductie van het lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Schouten ter vervanging van nrs. 11 en 12 ter introductie van het lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden Kamerstuk belasting financiën Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NRS. ...

Gewijzigd amendement van het lid Schouten ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat een lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden (LIV kortere dienstverbanden) wordt geïntroduceerd, dat wordt toegekend indien een werknemer die aan het looncriterium voldoet in een kalenderjaar ten minste zes maanden in dienst is geweest, voor hem ten minste 624 verloonde uren in de loonaangifte zijn opgenomen en hij een dienstbetrekking heeft van minimaal 24 uur per week (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Schouten ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat een lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden (LIV kortere dienstverbanden) wordt geïntroduceerd, dat wordt toegekend indien een werknemer die aan het looncriterium voldoet in een kalenderjaar ten minste zes maanden in dienst is geweest, voor hem ten minste 624 verloonde uren in de loonaangifte zijn opgenomen en hij een dienstbetrekking heeft van minimaal 24 uur per week Kamerstuk belasting financiën Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 12 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Vóór artikel 3.1 wordt ingevoegd: § 3.1 Tegemoetkomingen in de vorm van lage-inkomensvoordelen Artikel 3.0 Lage-inkomensvoordelen Een werkgever komt zonder daartoe strekkende aanvraag in aanmerking voor de volgende tegemoetkomingen: a. lage-inkomensvoordeel langere dienstverbanden; b. lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden. ...

Amendement van het lid Schouten dat regelt dat een lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden (LIV kortere dienstverbanden) wordt geïntroduceerd, dat wordt toegekend indien een werknemer die aan het looncriterium voldoet in een kalenderjaar ten minste zes maanden in dienst is geweest, voor hem ten minste 624 verloonde uren in de loonaangifte zijn opgenomen en hij een dienstbetrekking heeft van minimaal 24 uur per week (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Amendement van het lid Schouten dat regelt dat een lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden (LIV kortere dienstverbanden) wordt geïntroduceerd, dat wordt toegekend indien een werknemer die aan het looncriterium voldoet in een kalenderjaar ten minste zes maanden in dienst is geweest, voor hem ten minste 624 verloonde uren in de loonaangifte zijn opgenomen en hij een dienstbetrekking heeft van minimaal 24 uur per week Kamerstuk belasting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Vóór artikel 3.1 wordt ingevoegd: § 3.1 Tegemoetkomingen in de vorm van lage-inkomensvoordelen Artikel 3.0 Lage-inkomensvoordelen Een werkgever komt zonder daartoe strekkende aanvraag in aanmerking voor de volgende tegemoetkomingen: a. lage-inkomensvoordeel langere dienstverbanden; b. lage-inkomensvoordeel kortere dienstverbanden. ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten dat regelt dat de anticumulatiebepaling tussen de verschillende loonkostenvoordelen en het lage-inkomensvoordeel niet geldt indien voor een werknemer zowel recht bestaat op het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak als op het lage-inkomensvoordeel (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten dat regelt dat de anticumulatiebepaling tussen de verschillende loonkostenvoordelen en het lage-inkomensvoordeel niet geldt indien voor een werknemer zowel recht bestaat op het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak als op het lage-inkomensvoordeel Kamerstuk belasting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SCHOUTEN Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan artikel 4.1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Bashir dat het lage-inkomensvoordeel inzet om meer volwaardige banen te realiseren waar mensen ook echt van rond kunnen komen (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Amendement van het lid Bashir dat het lage-inkomensvoordeel inzet om meer volwaardige banen te realiseren waar mensen ook echt van rond kunnen komen Kamerstuk belasting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 2.5 wordt «€ 3,05 per verloond uur» vervangen door «€ 3,55 per verloond uur» en wordt «€ 6.000 per werknemer per kalenderjaar» vervangen door: € 7.000 per werknemer per kalenderjaar. ...

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015 over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Brief regering; Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015 over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Kamerstuk belasting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2015 Aan uw Kamer is bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) tijdens het WGO van 2 november jl. toegezegd de doelgroep van het lage-inkomensvoordeel (LIV) meer inzichtelijk te maken. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk belasting financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. ...

Nadere informatie over de samenhang van wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet met het recent ingediende Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) (Dossier 34304)
Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Brief regering; Nadere informatie over de samenhang van wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet met het recent ingediende Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Kamerstuk werk werkgelegenheid Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2015 Tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel Harmonisering instrumenten Participatiewet (Kamerstuk 34 194) heb ik aan uw Kamer toegezegd nog voor de stemmingen nadere informatie te verschaffen over de samenhang van dit wetsvoorstel met het recent ingediende Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein1 (Wtl), met name met het onderdeel lage-inkomensvoordeel (LIV) (Handelingen II 2015/16, nr. 5, bevordering arbeidsdeelname arbeidsbeperkten). ...

Verslag (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 oktober 2015 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave         I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein). ...

Voorstel van wet (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 september 2015 en het nader rapport d.d. 11 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34303)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk belasting financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 oktober 2015 Inhoudsopgave         1. ...

Verslag (Dossier 34303)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 oktober 2015 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34303)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 september 2015 en het nader rapport d.d. 11 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34303)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds). ...

Voorstel van wet (Dossier 34303)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34303)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave         1. ...

Reparatie arrest HR inzake bedrijfsopvolgingsregeling (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Reparatie arrest HR inzake bedrijfsopvolgingsregeling Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 124 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2016 Hierbij informeer ik u dat het kabinet komende Prinsjesdag in het pakket Belastingplan 2017 een voorstel voor een wetswijziging opneemt die een door het kabinet onwenselijk geachte verruiming van de bedrijfsopvolgingsregelingen repareert. ...