Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

51714 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34306)
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk belasting financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 oktober 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In het in artikel II opgenomen artikel 1, zevende lid, vijfde volzin, van de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt «derde» vervangen door: vierde. ...

Verslag (Dossier 34306)
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 oktober 2015 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34306)
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 september 2015 en het nader rapport d.d. 11 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34306)
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34306)
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34306)
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015). ...

Amendement van het lid Omtzigt waarmee de voorgestelde schorsende werking van hoger beroep wordt teruggedraaid (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt waarmee de voorgestelde schorsende werking van hoger beroep wordt teruggedraaid Kamerstuk belasting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XIX, onderdelen B en C, vervalt. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk belasting financiën Nr. 9 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 november 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel XXVIA wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXVIB Indien het bij koninklijke boodschap van 4 mei 2015 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (Kamerstukken 34 199) tot wet is of wordt verheven en artikel 12.7, onderdeel A, van die wet later in werking treedt dan artikel XII, onderdeel C, van deze wet, wordt in artikel 12.7, onderdeel A, onder 4, van die wet «derde lid» vervangen door «vierde lid» en de aanduiding «3. ...

Amendement van het lid Van Vliet dat voorkomt dat de bij de toepassing van de werkkostenregeling geldende vrije ruimte van 1,2% wordt gebruikt voor het verkrijgen van een vrijstelling van uit de dienstbetrekking genoten voordelen in geld die geen vergoedingen zijn die strekken tot bestrijding van kosten in het kader van de dienstbetrekking (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Amendement; Amendement van het lid Van Vliet dat voorkomt dat de bij de toepassing van de werkkostenregeling geldende vrije ruimte van 1,2% wordt gebruikt voor het verkrijgen van een vrijstelling van uit de dienstbetrekking genoten voordelen in geld die geen vergoedingen zijn die strekken tot bestrijding van kosten in het kader van de dienstbetrekking Kamerstuk belasting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET Ontvangen 9 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De aanhef van artikel II wordt vervangen door «De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 31, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:» II Aan artikel II wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: B In artikel 31a wordt na het tiende lid, onder vernummering van het elfde lid tot twaalfde lid, een lid ingevoegd, luidende: 11. ...

Amendement van het lid Van Vliet dat regelt dat de grens voor het verplicht opstellen van een landenrapport door - een groepsentiteit van - een multinationale groep wordt verlaagd van € 750 miljoen naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Amendement; Amendement van het lid Van Vliet dat regelt dat de grens voor het verplicht opstellen van een landenrapport door - een groepsentiteit van - een multinationale groep wordt verlaagd van € 750 miljoen naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten Kamerstuk belasting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET Ontvangen 9 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In het in artikel III, onderdeel G, opgenomen artikel 29c, vijfde lid, wordt «€ 750.000.000» vervangen door: € 500.000.000. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk belasting financiën Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 november 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel XII wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Nota van wijziging (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk belasting financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 oktober 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel VI wordt «instellingen of verenigingen als bedoeld in artikel 6.33, onderdelen b en c, van de Wet inkomstenbelasting 2001» vervangen door: verenigingen als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 of algemeen nut beogende instellingen. 2 Artikel VII, onderdeel B, onder 1, vervalt. 3 Artikel XV komt te luiden: ARTIKEL XV In de Wet waardering onroerende zaken wordt in artikel 30, zesde lid, «artikel 25a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen» vervangen door: artikel 25c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. ...

Verslag (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 oktober 2015 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk belasting financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 september 2015 en het nader rapport d.d. 11 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën. ...

Advies Bureau ICT-toetsing Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Brief regering; Advies Bureau ICT-toetsing Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Kamerstuk belasting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2018 Met deze brief informeer ik uw Kamer over het standpunt van het kabinet met betrekking tot het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT1) over de implementatie van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). ...

Amendement van het lid Schouten dat regelt dat de anticumulatiebepaling tussen de verschillende loonkostenvoordelen en het lage-inkomensvoordeel niet geldt indien voor een werknemer zowel recht bestaat op het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak als op het lage-inkomensvoordeel ook geldt voor het LIV kortere dienstverbanden (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Amendement; Amendement van het lid Schouten dat regelt dat de anticumulatiebepaling tussen de verschillende loonkostenvoordelen en het lage-inkomensvoordeel niet geldt indien voor een werknemer zowel recht bestaat op het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak als op het lage-inkomensvoordeel ook geldt voor het LIV kortere dienstverbanden Kamerstuk belasting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN Ontvangen 12 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 4.1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...