Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

51714 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016). ...

Voorstel van wet (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Brief inzake het Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Brief inzake het Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2015 Vandaag biedt de regering het pakket Belastingplan 2016 aan (Kamerstuk 34 302). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34296)
Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. ...

Voorstel van wet (Dossier 34296)
Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 34296)
Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 18 december 2015 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34296)
Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 januari 2016 Inhoudsopgave 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34296)
Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer 1. ...

Verslag (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 november 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk recht strafrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 februari 2016 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving). ...

Voorstel van wet (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk recht strafrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 juni 2015 en het nader rapport d.d. 22 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken (Kamerstuk 34 292, nr. 8) (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken (Kamerstuk 34 292, nr. 8) Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2016 Tijdens het plenair debat op 2 maart jongstleden (Handelingen II 2015/16, nr. 59, item 3) over de wet ter implementatie van de hypothekenrichtlijn1 is de motie Ronnes en Aukje de Vries2 aangenomen over het toestaan van modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken in een algemene maatregel van bestuur. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 13 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 juni 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief van 18 april 2016 over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken (Kamerstuk 34 292, nr. 12). ...

Nota van wijziging (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel II vervalt in artikel 121, tweede lid, onderdeel a, en worden de onderdelen b en c verletterd tot onderdelen a en b. ...

Motie van de leden Aukje de Vries en Ronnes over meer ruimte om aan senioren een hypotheek te verstrekken (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Motie; Motie van de leden Aukje de Vries en Ronnes over meer ruimte om aan senioren een hypotheek te verstrekken Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN RONNES Voorgesteld 2 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor senioren vaak moeilijker is om een hypotheek af te sluiten; overwegende dat er onduidelijkheid is of dit komt door de huidige wet- en regelgeving, door onduidelijkheid over de interpretatie van die regelgeving of door de bereidheid van de hypotheekverstrekker om «comply and explain» toe te passen; verzoekt de Minister, in overleg met de hypotheekverstrekkers te onderzoeken of er meer ruimte kan worden geboden om aan senioren een hypotheek te verstrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Aukje de Vries over inkorten van het doorlooptraject (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Motie; Motie van het lid Aukje de Vries over inkorten van het doorlooptraject Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 9 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES Voorgesteld 2 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat consumenten door de hypothekenrichtlijn een langer doorlooptraject hebben gekregen als zij een aanvraag voor een hypotheek doen, terwijl het huidige doorlooptraject ook al lang is; overwegende dat rondom het hypotheektraject de afgelopen jaren de administratieve verplichtingen sterk zijn toegenomen; verzoekt de Minister om, samen met hypotheekverstrekkers en consumentenorganisaties te onderzoeken hoe het doorlooptraject kan worden ingekort en de administratieve lasten voor de betrokken partijen kunnen worden beperkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...