Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

51714 resultaten

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de in het Belastingplan 2014 opgenomen verhogingen met ingang van 1 januari 2014 van de accijns van diesel (met 3 cent per liter) en LPG (met 7 cent per liter, zijnde 12,963 cent per kg) worden teruggedraaid met ingang van 1 januari 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de in het Belastingplan 2014 opgenomen verhogingen met ingang van 1 januari 2014 van de accijns van diesel (met 3 cent per liter) en LPG (met 7 cent per liter, zijnde 12,963 cent per kg) worden teruggedraaid met ingang van 1 januari 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ca Artikel 3.20, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Reactie op de reeds ingediende amendementen en schriftelijke beantwoording van vragen die resteren na het wetgevingsoverleg van 2 november 2015 over het Belastingplan (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Reactie op de reeds ingediende amendementen en schriftelijke beantwoording van vragen die resteren na het wetgevingsoverleg van 2 november 2015 over het Belastingplan Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2015 Tijdens het wetgevingsoverleg op 2 november 2015 heb ik uw Kamer een richtinggevende brief toegezegd over de ingediende en aangekondigde amendementen. ...

Amendement van het lid Klein dat beoogt de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting voor de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers gelijk te trekken waardoor sprake is van een vrijstelling van € 1.000.000 per persoon (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Klein dat beoogt de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting voor de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers gelijk te trekken waardoor sprake is van een vrijstelling van € 1.000.000 per persoon Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 9 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 2.768. ...

Amendement van het lid Klein dat regelt dat de minimumuren-eis van de voor IB-ondernemers geldende aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van 500 uur naar 400 uur en dat het bedrag van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van € 12.421 naar € 9575 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Klein dat regelt dat de minimumuren-eis van de voor IB-ondernemers geldende aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van 500 uur naar 400 uur en dat het bedrag van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van € 12.421 naar € 9575 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 9 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel E, komt te luiden: E Artikel 3.77 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 november 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In het in artikel XXXIII, onderdeel J, opgenomen artikel 47, tweede lid, onderdeel a, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt «S&O-inhoudinsplichtige» vervangen door: S&O-inhoudingsplichtige. 2 Artikel XXXV wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Amendement van het lid Van Weyenberg dat bewerkstelligt dat de schenkingsvrijstelling eigen woning verspreid over verschillende kalenderjaren kan worden benut (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg dat bewerkstelligt dat de schenkingsvrijstelling eigen woning verspreid over verschillende kalenderjaren kan worden benut Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG Ontvangen 6 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het in artikel XXXV, onderdeel C, opgenomen artikel 33a wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. ...

Schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2015 In deze brief treft u de schriftelijke antwoorden aan op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2015 over het pakket Belastingplan 2016. ...

Amendement van het lid Grashoff dat ervoor zorgt dat de vrijstelling van kolenbelasting voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Grashoff dat ervoor zorgt dat de vrijstelling van kolenbelasting voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF Ontvangen 26 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.169. ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Verhoeven dat een plafond van € 20 miljoen introduceert in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van de leden Van Weyenberg en Verhoeven dat een plafond van € 20 miljoen introduceert in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VERHOEVEN Ontvangen 22 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel XXXIII, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Grashoff dat het reguliere tarief in de twee, derde en vierde schijf voor aardgas verhoogt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Grashoff dat het reguliere tarief in de twee, derde en vierde schijf voor aardgas verhoogt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF Ontvangen 26 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel XLII, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ba Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Grashoff dat het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en aardgas gebruikt in de glastuinbouw verhoogt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Grashoff dat het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en aardgas gebruikt in de glastuinbouw verhoogt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF Ontvangen 26 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel G, wordt «€ 2.230» vervangen door: € 2.252. ...

Reactie op de motie van de leden Grashoff en Merkies over de effecten van een stapsgewijze verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers (Kamerstuk 34 300, nr. 58) (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Reactie op de motie van de leden Grashoff en Merkies over de effecten van een stapsgewijze verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers (Kamerstuk 34 300, nr. 58) Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 oktober 2015 Bij de Algemene Financiële Beschouwingen heeft de Tweede Kamer op 6 oktober jl. de motie Grashoff c.s. aangenomen over een onderzoek naar het stapsgewijs verhogen van de energiebelasting voor grootverbruikers.1 In de motie wordt verzocht om de te verwachten effecten van een verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers in kaart te brengen, inclusief de mogelijkheden voor een terugsluis naar grootverbruikers. ...

Nota van wijziging (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 oktober 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA Artikel 3.52a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de op dat artikel gebaseerde bepalingen, zoals dat artikel en die bepalingen luidden op 31 december 2015, blijven van toepassing ter zake van aanvragen die betrekking hebben op een periode vóór 1 januari 2016. 2 In het in artikel II, onderdeel J, opgenomen artikel 10.6bis, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «de beleggingsindex voor Europa (bruto in lokale valuta), zoals gepubliceerd door Morgan Stanley Capital International,» vervangen door: de MSCI Europe Standard Gross Local Index. 3 In het in artikel XXXIII, onderdeel J, opgenomen artikel 47, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt «uigaven» vervangen door: uitgaven. 4 Aan artikel LII, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: k. artikel XLVII eerst toepassing vindt nadat artikel 8.1 van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II bij het begin van het kalenderjaar 2016 is toegepast. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 oktober 2015 Inhoudsopgave         1. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Dijkgraaf over verhoging van het tarief van de kansspelbelasting naar 35,2% (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van de leden Omtzigt en Dijkgraaf over verhoging van het tarief van de kansspelbelasting naar 35,2% Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN DIJKGRAAF Ontvangen 15 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel XXXIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXXIVA In de Wet op de kansspelbelasting wordt artikel 5 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat de schenkvrijstelling wordt verhoogd met ingang van 1 januari 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat de schenkvrijstelling wordt verhoogd met ingang van 1 januari 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID RONNES Ontvangen op 8 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel XXXV, aanhef, wordt «De Successiewet 1956 wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt gewijzigd» vervangen door: De Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd. ...

Verslag (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 9 VERSLAG Vastgesteld 8 oktober 2015 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Dijkgraaf dat regelt dat de rentekorting die medewerkers van hun werkgever ontvangen niet langer gedefiscaliseerd is (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van de leden Omtzigt en Dijkgraaf dat regelt dat de rentekorting die medewerkers van hun werkgever ontvangen niet langer gedefiscaliseerd is Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN DIJKGRAAF Ontvangen 5 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel XVII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: I Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bashir over het terugdraaien van de maatregelen op de verbruiksbelasting op fruit- en groetesappen en mineraalwater (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Bashir over het terugdraaien van de maatregelen op de verbruiksbelasting op fruit- en groetesappen en mineraalwater Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 22 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel XL vervalt. ...

Brief van het Presidium inzake de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Brief van het Presidium inzake de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 september 2015 en het nader rapport d.d. 11 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën, mede namens de Minister van Financiën. ...