Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 juni 2014 Inhoudsopgave   blz. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 55 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE NADER VERSLAG Ontvangen 10 september 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Tweede nader verslag (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Verslag (nader, tweede nader etc.); Tweede nader verslag Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 39 TWEEDE NADER VERSLAG Vastgesteld 9 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de op 20 augustus 2014 ontvangen tweede nota van wijziging (Kamerstuk 33 891, nr. 17) besloten tot het uitbrengen van een tweede nader verslag. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 17 HERDRUK 1 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 augustus 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 juni 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1.1.1 door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: – zorgverzekering: een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet. ...

Nader verslag (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 11 NADER VERSLAG Vastgesteld 26 juni 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de op 5 juni 2014 ontvangen nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging (Kamerstukken 33 891, nrs. 9 en 10) besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 2 juli 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Verslag (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 20 mei 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 14 april 2014, over wetsvoorstel langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een hoorzitting, gehouden op 14 april 2014, over wetsvoorstel langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 7 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 2 juni 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op maandag 14 april 2014 gesprekken gevoerd over Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (Kamerstuk 33 891). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg). ...

Voorstel van wet (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave         ALGEMEEN 2 Doelstelling van dit wetsvoorstel 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3   Aanleiding voor de hervorming 3   Noodzaak tot hervormen van de AWBZ 4   Een nieuw stelsel van langdurige zorg 6   Een nieuwe wet 7   De meerwaarde van de Wlz 7 Hoofdstuk 2 De verzekering 9   2.1 Waarom een verzekerd recht op zorg? ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 januari 2014 en het nader rapport d.d. 7 maart 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Nota van wijziging (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 december 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I worden na onderdeel H twee onderdelen ingevoegd, luidende: Ha In artikel 11.1.6, tweede en derde lid, wordt «In 2015» gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 14 december 2015 Inhoudsopgave         Algemeen 1       1. ...

Verslag (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 19 oktober 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. ...

Voorstel van wet (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 15 juli 2015 en het nader rapport d.d. 11 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...