Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

48 resultaten

Verslag (Dossier 34363)
Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34470)
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 juni 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb en over de brief van 21 juni 2016 inzake de monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2015 (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb en over de brief van 21 juni 2016 inzake de monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2015 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 70 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 september 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb (Kamerstuk 34 233, nr. 68) en over de brief van 21 juni 2016 inzake de monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2015 (Kamerstuk 25 657, nr. 248). ...

Verslag (Dossier 34233)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 juli 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 september 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34238)
Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk bestuur de nederlandse antillen en aruba jongeren zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 27 augustus 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34279)
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 19 oktober 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 19 NADER VERSLAG Vastgesteld 4 oktober 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de ontvangen nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging (Kamerstuk 33 684, nr. 10 en 11) besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. ...

Verslag (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 9 VERSLAG Vastgesteld 18 september 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 33726)
Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 11 NADER VERSLAG Vastgesteld 11 december 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de ontvangen nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. ...

Verslag (Dossier 33726)
Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 25 september 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33738)
Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk economie gezondheidsrisico's overige economische sectoren recht strafrecht zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 november 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 7 NADER VERSLAG Vastgesteld 30 april 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de op 1 april 2014 ontvangen nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging (Kamerstukken 33 791, nrs. ...

Verslag (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 16 december 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 34614)
Wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag (Blanco) Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 december 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2017, over Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Dossier 34725)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 ; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2017, over Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 Kamerstuk begroting financiĆ«n Nr. 21 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 14 juli 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Kamerstuk 34 725 XVI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 juni 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (XVI) (Kamerstuk 34 725 XVI, nr. ...

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 februari 2015, over het Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (Dossier 33992)
Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 februari 2015, over het Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking Kamerstuk europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 7 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 10 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2015 gesprekken gevoerd over de wetsvoorstellen inzake ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (Kamerstuk 33 990 en Kamerstuk 33 992). ...

Nader verslag (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 10 NADER VERSLAG Vastgesteld 9 juli 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van het Plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap (Kamerstuk 33 990, nr. ...

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 februari 2015, over het Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (Dossier 33990)
Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 februari 2015, over het Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking Kamerstuk europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 7 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 10 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2015 gesprekken gevoerd over de wetsvoorstellen inzake ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (Kamerstuk 33 990 en Kamerstuk 33 992). ...

Verslag (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...