Kamerstuk 34210-7

Motie van het lid Krol over een standpunt over het sociaal huurakkoord

Dossier: Voorjaarsnota 2015


70,0 %
30,0 %

CU

CDA

PvdA

Houwers

GrBvK

SGP

50PLUS

GrKÖ

GL

SP

D66

PvdD

PVV

Klein

Van Vliet

VVD


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 30 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sociale huren de afgelopen jaren met naar schatting gemiddeld 2% tot 3% boven inflatie gestegen zijn, waarmee betaalbaar huren zwaar onder druk is komen te staan;

overwegende dat de woningcorporaties, evenals de leden van de Woonbond inmiddels in ruime meerderheid hebben ingestemd met een gezamenlijk sociaal huurakkoord waardoor huren de komende jaren gemiddeld met maximaal 1% per jaar boven de inflatie mogen stijgen;

voorts overwegende dat hiermee een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan betaalbaarheid van huren en behoud van koopkracht van minder draagkrachtigen, waaronder veel ouderen;

verzoekt de regering, na doorrekening van het sociaal huurakkoord, nog vóór Prinsjesdag een kabinetsstandpunt aan de Kamer aan te bieden, en de resultaten van het onderzoek naar goedkoop en duur scheefwonen, dat Aedes en Woonbond hebben opgenomen in het huurakkoord, hier zo mogelijk bij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol