Kamerstuk 33204-D;34

Aanbieding ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband met verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo

Dossier: Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

Gepubliceerd: 10 september 2013
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-D.html
ID: 33204-D;34

D/ nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 12 september 2013.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan beide Kamers overlegd tot en met 10 oktober 2013.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 11 oktober 2013 tenzij een van de Kamers uiterlijk op 10 oktober 2013 besluit niet in te stemmen met het ontwerp.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2013

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband met verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting1.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 6, zesde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 15, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit wordt niet aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd, indien een der beide Kamers besluit niet in te stemmen met het ontwerp.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe uitvoering te geven aan de toezegging die in de brief van 26 juni 2013 (Kamerstuk 33 204, 33) is gedaan om de vermogensinkomensbijtelling te verzachten door:

  • a. het met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 treffen van een uitzondering voor eenmalige uitkeringen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en letselschade-uitkeringen als bedoeld in artikel 9bis van die regeling;

  • b. invoering van een extra vermogensvrijstelling van € 10.000 voor verzekerden die zorg met verblijf op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ontvangen en die de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet hebben bereikt.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met betrekking tot de onder a genoemde maatregel met ingang van de dag na plaatsing van het besluit in het Staatsblad en met betrekking tot de onder b genoemde maatregel met ingang van 1 januari 2014.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn