Kamerstuk 32123-70

Aanbieding jaarverslag 2009 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010


100,0 %
0,0 %

SP

PVV

SGP

CU

PvdD

Verdonk

D66

CDA

GL

PvdA

VVD


Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2010

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2009 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) aan1.

Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde en veiligheid in 2009 die invloed hebben gehad op het toezicht van de Inspectie.

Verder geeft het jaarverslag kort de resultaten van de activiteiten en onderzoeken weer die de Inspectie OOV het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Aan de orde komen thematische onderzoeken naar aspecten van de taakuitvoering door brandweer, politie en de GHOR, zoals het onderzoek naar het politietoezicht op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en het onderzoek naar de inrichting van de noodhulp. Wat betreft het toezicht op de rampenbestrijding wordt onder andere ingegaan op de afronding van de eindmeting voor de stand van zaken van de voorbereiding op de rampenbestrijding.

Het jaarverslag beschrijft tevens de incidentonderzoeken die de Inspectie OOV in 2009 heeft uitgevoerd, te weten het neerstorten van een vliegtuig nabij luchthaven Schiphol, Koninginnedag 2009 in Apeldoorn en de calamiteit in de Schiphol spoortunnel.

De rapportages die in het jaarverslag zijn beschreven, zijn al eerder breed verspreid en aangeboden aan de Tweede Kamer, de verantwoordelijke besturen, de gemeenteraden en de betrokken organisaties.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin