Kamerstuk 32123-39

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010; Motie over de capaciteitsuitbreiding van de A1 en de integrale gebiedsontwikkeling van de zone rond de A1

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010


77,3 %
22,7 %

CDA

PvdD

CU

D66

PVV

SGP

SP

GL

PvdA

VVD

Verdonk


nr. 39
MOTIE VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de capaciteitsuitbreiding van de A1 en de integrale gebiedsontwikkeling van de zone rond de A1 van cruciaal belang zijn voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het landsdeel Oost;

overwegende, dat in het huidige economische klimaat snelheid van besluitvorming door Rijk en landsdeel Oost van groot belang is om met investeringen in infrastructuur en gebiedsontwikkeling de ruimtelijk-economische structuurversterking te bewerkstelligen;

voorts overwegende, dat de A1 een belangrijke verbinding vormt tussen de Randstad en het Duitse en Oost-Europese achterland van Nederland;

verzoekt de regering:

– zich maximaal in te spannen om in het voorjaar 2010 een besluit te kunnen nemen over de planstudie A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Twente (knooppunt Azelo);

– zich maximaal in te spannen om in het voorjaar 2010 op basis van de dan beschikbare gegevens een voorkeursbeslissing te nemen over de integrale gebiedsontwikkeling van de A1-zone inclusief de capaciteitsuitbreiding Apeldoorn-Azelo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roefs

Koopmans