Kamerstuk 31700-6

Vaststelling begroting Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2009

Dossier: Vaststelling begroting Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2009


24,7 %
75,3 %

CU

VVD

SP

CDA

D66

PVV

GL

PvdA

Verdonk

PvdD

SGP


nr. 6
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2009

In de Ministerraad van 17 april heeft het kabinet de besluitvorming ter voorbereiding van de Voorjaarsnota op hoofdlijnen afgerond. Tevens is invulling gegeven aan de taakstellende ombuiging van € 1,8 miljard in 2011 uit het Aanvullend Beleidsakkoord.

Deze besluitvorming wordt de komende tijd uitgewerkt teneinde u over een en ander adequaat te informeren. Wij stellen ons voor dit zo snel mogelijk te doen en in dat licht de Voorjaarsnota te benutten voor een (uitgebreider dan gebruikelijk) doorkijkje naar de komende jaren.

Het voornemen is de Voorjaarsnota zo spoedig mogelijk na het mei-reces aan uw Kamer te doen toekomen.

De minister van Financiën,

W. J. Bos