Kamerstuk 31700-180

Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

Dossier: Vaststelling begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009


nr. 180
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2009

Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop ondernemers die in 2007 of 2008 hebben geïnvesteerd in duurzame kassen en stallen individueel kunnen worden gecompenseerd voor het niet kunnen toepassen van de verruimde VAMIL-regeling voor investeringen in duurzame kassen en stallen, indien en voor zover zij daardoor schade lijden.

De verruimde VAMIL-regeling is per 1 januari 2009 in werking getreden voor investeringen vanaf die datum en niet per 1 januari 2007. Deze regeling maakt het mogelijk om investeringen tot maximaal restwaarde willekeurig af te schrijven. Dit betekent dat een ondernemer zelf kan bepalen hoe snel of langzaam wordt afgeschreven. Het is mogelijk om de totale investering in het jaar van aanschaf volledig af te schrijven tot restwaarde.

Een ondernemer die in 2007 of 2008 heeft geïnvesteerd, kan volgens de VAMIL-regeling niet willekeurig afschrijven tot restwaarde, maar tot bodemwaarde. De bodemwaarde betreft 50% van de WOZ-waarde.

Hierdoor kan een ondernemer die in 2007 of 2008 heeft geïnvesteerd een voordeel hebben misgelopen, of alsnog – in komende jaren – mislopen. Dit is het geval indien de ondernemer, gezien de bedrijfsresultaten en de hoogte van het investeringsbedrag, volgens goed koopmansgebruik in 2007 of 2008 meer had willen afschrijven dan tot bodemwaarde, dan wel in komende jaren meer wil afschrijven dan tot bodemwaarde.

Na ampel beraad zal ik de betrokken ondernemers als volgt compenseren.

Indien een ondernemer kan aantonen dat hij in 2007 of 2008 heeft geïnvesteerd in duurzame kassen en/of stallen en schade heeft geleden, komt hij – na een toets op de gegevens en de berekening – in aanmerking voor vergoeding van het geleden (rente)nadeel.

Ik kies hiermee voor een individuele benadering, die waarborgt dat ondernemers die in 2007 of 2008 geïnvesteerd hebben niet in een financieel nadeliger positie komen dan ondernemers die met ingang van 2009 hebben geïnvesteerd.

Bovenstaande laat onverlet dat iedere ondernemer op grond van het huidige fiscale regime te zijner tijd bij sloop van het bedrijfsmiddel de eventueel resterende boekwaarde als verliespost in aanmerking kunnen laten komen.

De procedure voor aanvraag van compensatie zal ik zo snel mogelijk bekend maken, zodat met ingang van 1 januari 2010 ondernemers van dit aanbod gebruik kunnen maken.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg