Kamerstuk 31700-10

Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2009

Dossier: Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2009


38,7 %
61,3 %

CDA

SP

PVV

PvdA

PvdD

GL

VVD

D66

CU

SGP

Verdonk


nr. 10
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2008

Op 4 juli 2008 heeft minister Eurlings namens mij een brief toegezegd, waarin ik zou toelichten hoe de toekomst van het provinciale belastinggebied in relatie tot de invoering van de kilometerheffing eruit zou moeten zien.

Op dit moment kan ik u daarover het volgende meedelen.

1. Er komt een alternatieve provinciale belasting; de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting zullen geheel vervallen en worden vervangen door de nieuwe belasting, zodra de kilometerheffing wordt ingevoerd.

2. De nieuwe belasting heeft geen relatie met automobiliteit.

3. De Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) voert thans een onderzoek uit naar de financiële verhouding rijk-provincies. Zij kijkt daarbij zowel naar de omvang als naar de verdeling van de bestaande geldstromen in relatie tot de taken van de provincie in het licht van de commissie Lodders; de omvang van het nieuwe provinciale belastinggebied maakt hiervan deel uit.

Ik heb een afschrift van de adviesaanvraag aan de Rfv naar u gezonden. In het voorjaar zal het kabinet in samenhang met de uitkomsten van het advies van de RfV een besluit nemen over een alternatieve provinciale belasting.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten