Wetsvoorstel 34000 -

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2015A0280313
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 maart 2015. Brief bij webpublicatie ‘Belastinguitgaven en milieueffecten’ - 34000-54

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. begrotingsbehandeling Financiën/Nationale schuld.

24 september 2015

Besluitenlijst 2015A0280313
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Antwoorden op vragen van een aantal commissies inzake de webpublicatie 'Belastinguitgaven en milieueffecten' van de Algemene Rekenkamer - 34000-58

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. begrotingsbehandeling Financiën/Nationale schuld.

24 september 2015

Besluitenlijst 2014A0498229
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 juli 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016 - 34000-62

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 juli 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016 - 34000-62

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: De voorzitter van de commissie zal zich met de bewindspersonen verstaan inzake de tijdsplanning van de spoedeisende wetsvoorstellen;De minister en staatssecretaris zullen om een nader uitgewerkte planning van de spoedeisende wetsvoorstellen worden verzocht.

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0255815
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 juli 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016 - 34000-62

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Ter informatie.

4 september 2015

Besluitenlijst 2015A0323116
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 juli 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016 - 34000-62

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De minister en de staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren over wanneer de nog niet ingediende wetsvoorstellen, te weten de Wet uitvoering Common Reporting Standard, de Invoeringswet douanewetboek van de Unie en de Implementatiewet herziene richtlijn icbe's, naar verwachting aan de Kamer worden toegestuurd.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A028704
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 juni 2015. Kabinetsreactie op de brief van de Algemene Rekenkamer 'Belastinguitgaven en milieueffecten' - 34000-61

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A028704
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 maart 2015. Brief bij webpublicatie ‘Belastinguitgaven en milieueffecten’ - 34000-54

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0211020
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 juli 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016 - 34000-62

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Ter informatie.

3 september 2015

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A0497914
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 mei 2015. Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34000-57

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij het verantwoordingsdebat over het jaar 2014 op 26 mei 2015.

4 juni 2015

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A044059
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 maart 2015. Nadere invulling van de rol van de Afdeling Advisering van de Raad van State als onafhankelijke instantie die belast is met het toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels - 34000-563

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma dat is gepland in week 17 (week van 20 april 2015).

10 april 2015

Besluitenlijst 2015A010253
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting programma bevolkingsdaling - 34000-55

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Bevolkingsdaling/Krimp op 16 april 2015.

7 april 2015

Besluitenlijst 2014A048397
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 maart 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015 - 34000-53

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Ter informatie. De Variawet zal worden toegevoegd aan de lijst van spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015.

3 april 2015

Besluitenlijst 2014A048924
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 maart 2015. Brief bij webpublicatie ‘Belastinguitgaven en milieueffecten’ - 34000-54

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt per commissiebrief verzocht om een kabinetsreactie op de brief van de Algemene Rekenkamer.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (alleen aan de Algemene Rekenkamer) vaststellen: inbreng op woensdag 15 april 2015 te 14.00 uur

2 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470716
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 maart 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015 - 34000-53

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Ter informatie.

2 april 2015

Besluitenlijst 2014A044049
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 maart 2015. Brief bij webpublicatie ‘Belastinguitgaven en milieueffecten’ - 34000-54

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere discussie over de herziening van het belastingstelsel.
Besluit: De algemene Rekenkamer wordt verzocht deze brief in een technische briefing toe te lichten. Nagegaan zal worden of de briefing kan worden gecombineerd met de briefing over de Rekenkamerbrief over de herziening van het belastingstelsel (zie het vorige agendapunt).
Besluit: Gelet op het horizontale karakter van het onderwerp van de brief de commissie voor de Rijksuitgaven verzoeken de verdere behandeling over te nemen.

27 maart 2015

Besluitenlijst 2014A0497414
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 maart 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015 - 34000-53

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

26 maart 2015

Besluitenlijst 2014A049155
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 maart 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015 - 34000-53

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Ter informatie.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25 maart 2015

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A024514
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 november 2014. Uitwerking motie Harbers c.s. over beleidsdoorlichtingen - 34000-52

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: De commissie voor de Rijksuitgaven informeert de andere commissies per brief over aandachtspunten voor de aanpak van beleidsdoorlichtingen in 2015 en voegt daarbij een herziene handleiding van het BOR over de behandeling van beleidsdoorlichtingen.

11 december 2014

Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A0170511
Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 16 september 2014. Werken aan groei - 34000-4

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrokken bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 17 en 18 september en de Begrotingsbehandeling SZW 2015
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.

25 september 2014