Wetsvoorstel 33561 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2017A006738
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19 maart 2018. Uitslag van de derde tender windenergie op zee voor kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid) - 33561-41

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.
Besluit: De minister zal worden verzocht aan te geven of de subsidieloze realisatie van windparken op de kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) gevolgen heeft voor het beleid rond de realisatie van windparken op land en of dit tot bijstelling van het beleid dienaangaande zou kunnen nopen.

5 april 2018

Besluitenlijst 2017A006738
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27 maart 2018. Routekaart windenergie op zee 2030 - 33561-42

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

5 april 2018

Besluitenlijst 2017A0067510
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 december 2017. Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavel I en II windenergiegebied Hollandse Kust zuid - 33561-40

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie op 18 januari 2018.

24 januari 2018

Verslag
Besluitenlijst 2016A0481013
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 november 2016. Kabinetsreactie op twee onderzoeksrapporten en een white paper over wind op zee - 33561-33

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee op 17 november 2016.Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

24 november 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2016. Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust - 33561-30

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Er zal een AO Ontwerp-structuurvisie windenergie op zee met de minister van IenM worden ingepland. In principe zal het AO plaatsvinden op 10 november 2016 van 17.30 tot 19.30 uur maar er zal worden nagegaan of het AO een week later kan plaatsvinden (indien dat niet mogelijk is zal worden vastgehouden aan 10 november)

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2016. Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021 - 33561-32

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Er zal een AO Ontwerp-structuurvisie windenergie op zee met de minister van IenM worden ingepland. In principe zal het AO plaatsvinden op 10 november 2016 van 17.30 tot 19.30 uur maar er zal worden nagegaan of het AO een week later kan plaatsvinden (indien dat niet mogelijk is zal worden vastgehouden aan 10 november)

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2016. Uitslag tender windenergie op zee voor eerste twee kavels van windenergiegebied Borssele - 33561-31

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieakkoord op woensdag 5 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2016. Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust - 33561-30

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aan de minister van IenM zal te kennen worden gegeven dat de Kamer graag overleg wenst te voeren over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust16
Besluit: Voor de volgende procedurevergadering op dinsdag 27 september zal een voorstel worden gedaan voor de verdere behandeling van de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2016. Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021 - 33561-32

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aan de minister van IenM zal te kennen worden gegeven dat de Kamer graag overleg wenst te voeren over de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021
Besluit: VolgcommissieVoor de volgende procedurevergadering op 27 september 2016 zal een voorstel worden gedaan voor de verdere behandeling van de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021I&MOverig Energie

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0102827
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2016. Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust - 33561-30

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Het voortouw over deze brief overdragen aan de commissie van Economische Zaken.

8 september 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Toezending ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse kust en extra belevingsonderzoek over windenergie voor Hollandse kust - 33561-29

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De commissie voor Infrastructuur en Milieu zal worden verzocht om de Ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse kust die op vrijdag 1 juli jl. door de minister van Infrastructuur en Milieu naar de Kamer is gestuurd, over te dragen aan de commissie voor Economische Zaken zodat deze commissie de ontwerpstructuurvisie in behandeling kan nemen.
Besluit: Indien de commissie voor Infrastructuur en Milieu besluit om het voortouw over te dragen aan de commissie voor Economische Zaken dan zal de minister van Infrastructuur en Milieu verzocht worden om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de ontwerpstructuurvisie naar voldoening van de commissie is behandeld.11

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 april 2016. Integrale benadering windenergie op zee ecologisch programma en resultaten van "Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee" (VUM) - 33561-26

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu wordt verzocht de behandeling over te nemen.Overig Landbouw en Natuur

26 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016. Aanbieding ontwikkelkader windenergie op zee - 33561-27

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.

26 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016. Informatie over de (subsidie)kosten van windenergie op de verschillende alternatieve locaties voor de Hollandse Kust - 33561-28

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.

26 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0026013
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 maart 2016. Beantwoording van vragen over de kosten van windenergie op zee - 33561-25

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat Energie

7 april 2016

Besluitenlijst 2016A0025614
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari 2016. Uitkomsten onderzoek naar regionale effecten windparken op zee - 33561-24

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0211713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015. Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid - 33561-22

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg wordt vastgesteld op woensdag 9 december 2015 te 12.00 uur
Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het besluit naar voldoening van de Kamer is besproken.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211020
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 juli 2015. Stand van zaken kosten net op zee - 33561-21

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het (verzamel) algemeen overleg Energie op woensdag 30 september a.s. van 14.00 tot 18.00 uur.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0210715
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 mei 2015. Reactie op de brief over de gang van zaken rond de informatievoorziening over de zichtbaarheid van de voorgenomen windparken op zee - 33561-20

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015 en het vervolg op dit algemeen overleg.

11 juni 2015

Besluitenlijst 2015A0196819
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 april 2015. Benutten gebied IJmuiden Ver voor windenergie op zee - 33561-18

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds gegandeerd voor het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015.

29 mei 2015

Besluitenlijst 2015A0196819
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2015. SDE+ Wind op Zee 2015 - 33561-19

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds gegandeerd voor het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015.

29 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0470716
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 maart 2015. Kosten windenergie op zee - 33561-15

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat Wet windenergie op zee op 25 maart 2015.

2 april 2015

Besluitenlijst 2014A0418514
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Onderzoeken en documenten met betrekking tot wind op zee - 33561-12

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november van 17.00 tot 23.00 uur.

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A0140115
PKB/Structuurvisie - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 september 2014. Rijksstructuurvisie Windenergie op zee - 33561-11

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november 2014 van 17.00 tot 23.00 uur.
Besluit: De minister van EZ wordt op de hoogte gebracht van het agenderen van de structuurvisie Wind op zee voor het WGO Energie en zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de structuurvisie naar genoegen met de Kamer is besproken.
Besluit: Er wordt voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Energie een technische briefing georganiseerd met de opstellers van het rapport "MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone". Er wordt geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is voor een technische briefing op 5 november 2014 van 17.00 tot 18.00 uur.
Besluit: Er wordt voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Energie een technische briefing georganiseerd met de opstellers van de Nationale Energieverkenning. Er wordt geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is voor een technische briefing op 5 november 2014 van 18.00 tot 19.00 uur.

9 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A0449510
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 april 2014. Uitstelbericht inzake Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone - 33561-10

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Windenergiegebieden d.d. 24 april 201

23 april 2014

Besluitenlijst 2013A0449510
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 april 2014. Beantwoording vragen commissie over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - 33561-9

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Windenergiegebieden d.d. 24 april 201

23 april 2014

Besluitenlijst 2013A0449413
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 april 2014. Uitstel beantwoording vragen commissie ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - 33561-8

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Voor kennisgeving aannemen: de minister verwacht uiterlijk half april de Kamervragen te kunnen beantwoorden.Milieu

16 april 2014

Besluitenlijst 2013A0448814
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 december 2013. Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - 33561-7

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Agenderen voor een algemeen of (indien mogelijk) notaoverleg Windenergiegebieden van 4 uur, met de ministers van IenM en EZ en de commissie EZ als volgcommissie. Dit overleg plannen medio april, zodat daarvoor ook de nog te ontvangen Rijksstructuurvisie Wind op land (komt waarschijnlijk begin april) geagendeerd kan worden.

30 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0448712
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 december 2013. Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - 33561-7

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 4 febuari 2014 te 12.00 uur.
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, waar besloten zal worden over de planning van de behandeling van deze Ontwerprijksstructuurvisie en de nog te ontvangen Rijksstructuurvisie Wind op Land.

16 januari 2014

Besluitenlijst 2012A04834
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2013 Reactie op het bericht dat Eneco kritiek op windparken voor de kust afkoopt bij gemeenten - 33561-2

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Windenergie op land van 20 juni 2013.

27 juni 2013

Besluitenlijst 2012A04482
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2013 Reactie op verzoek van het lid De Graaf over het bericht dat Eneco kritiek op windparken voor de kust afkoopt bij gemeenten - 33561-3

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Wind op land d.d. donderdag 20 juni jl.

26 juni 2013

Besluitenlijst 2013A01051
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 februari 2013 Aankondiging Structuurvisie Windenergie op Zee - 33561-1

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Noordzee en Wadden op 24 april 2013.
Besluit: De minister van I&M verzoeken om de ontwerp-Rijksstructuurvisie in het najaar van 2013 aan de Kamer te doen toekomen.

14 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04407
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 februari 2013 Aankondiging Structuurvisie Windenergie op Zee - 33561-1

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

28 februari 2013