Wetsvoorstel 33037 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2018A021179
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 mei 2018. Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau - 33037-285

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 31 mei om 12.00 uur. De minister zal worden verzocht de antwoorden een week voorafgaand aan het te plannen algemeen overleg Stand van zaken fosfaatrechten aan de Kamer te sturen.
Besluit: Een algemeen overleg Stand van zaken fosfaatrechten (2 uur) plannen vóór het zomerreces (maar niet in de laatste week). Voor dit overleg worden tevens geagendeerd: de brief Stand van zaken fosfaatrechten (Kamerstuk 33 037, nr. 281), de nog te ontvangen antwoorden op het schriftelijk overleg over deze brief en de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2018A021179
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 29 maart 2018. Stand van zaken fosfaatrechten - 33037-281

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stand van zaken fosfaatrechten.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A040136
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 april 2018. Reactie op verzoek commissie wanneer de definitieve derogatiebeschikking door de Europese Commissie zal worden afgegeven - 33037-283

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie.

26 april 2018

Besluitenlijst 2017A040128
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 maart 2018. Stand van zaken derogatie Nitraatrichtlijn - 33037-279

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie.
Besluit: De minister van LNV wordt verzocht de Kamer te informeren wanneer de definitieve derogatiebeschikking door de Europese Commissie wordt afgegeven en wanneer de Kamer geïnformeerd zal worden over de uitwerking daarvan.

12 april 2018

Besluitenlijst 2017A040128
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 4 april 2018. Derogatie Nitraatrichtlijn - 33037-282

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie.

12 april 2018

Besluitenlijst 2017A040128
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 29 maart 2018. Stand van zaken fosfaatrechten - 33037-281

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 april 2018 om 12.00 uur.

12 april 2018

Besluitenlijst 2017A040108
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 februari 2018. Stand van zaken onregelmatigheden bij de identificatie en registratie van runderen in het licht van het fosfaatreductieplan 2017 - 33037-273

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over de fraude met de registratie van runderen op 23 februari 2018.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.

14 maart 2018

Besluitenlijst 2017A040108
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 maart 2018. Stand van zaken onregelmatigheden bij registratie van rundvee - 33037-274

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.

14 maart 2018

Besluitenlijst 2017A040108
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de fraude bij registratie van rundvee - 33037-275

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.

14 maart 2018

Besluitenlijst 2018A006156
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 februari 2018. Stand van zaken rondom de fraude met het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) voor runderen in het kader van het fosfaatreductieplan 2017 - 33037-269

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.

22 februari 2018

Besluitenlijst 2018A006156
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 februari 2018. Reactie op verzoek commissie op recente berichtgeving over een verbod op de sleepvoetbemester - 33037-270

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

22 februari 2018

Besluitenlijst 2018A006156
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 februari 2018. Stand van zaken onregelmatigheden I&R fosfaatreductieplan 2017 - 33037-271

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude met de registratie van rundvee.

22 februari 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A040086
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 januari 2018. Vierde kwartaalrapportage fosfaatreductieplan - 33037-252

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.2

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A040086
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 31 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Lodders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over signalen rondom fraude met het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) bij rundvee in het kader van het fosfaatreductieplan 2017 - 33037-268

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.
Besluit: De minister verzoeken zo spoedig mogelijk, uiterlijk voorafgaand aan het plenair debat over fraude met de registratie van rundvee, de gevraagde cijfermatige informatie over de omvang van de fraude aan de Kamer te sturen.

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A040086
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 31 januari 2018. Overzicht van lopende onderzoeken naar andere bronnen van nitraat in water dan landbouw - 33037-267

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Mestbeleid.Stukken van andere bewindspersonen

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A040077
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 december 2017. Naleving van de wet- en regelgeving voor mest en de rol van het boetebeleid daarin, mede in het licht van de recente berichtgeving over (vermoedens van) fraude met mest - 33037-247

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 23 januari 2018.

25 januari 2018

Besluitenlijst 2017A040077
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 december 2017. Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn van 16 november 2017 en stand van zaken mestbeleid - 33037-248

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 23 januari 2018.5

25 januari 2018

Besluitenlijst 2017A040077
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 december 2017. Plan van aanpak mestfraude - 33037-249

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 23 januari 2018.

25 januari 2018

Besluitenlijst 2017A040077
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 22 december 2017. Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) - 33037-250

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 23 januari 2018.

25 januari 2018

Besluitenlijst 2017A038149
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 1 december 2017. Reactie op verzoek commissie over de Definitieve Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-234

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal worden verzocht bij de aanbieding van het definitieve Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn aan de Kamer tevens aan te geven in hoeverre en op welke punten de Kamer nog invloed kan uitoefenen op het Actieprogramma.
Besluit: Het lid Grashoff zal in de eerste week na het Kerstreces een bijzondere procedure over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn organiseren. Het voorstel voor de invulling van deze bijzondere procedure zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 20 december 2017.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, te plannen in de tweede week na het Kerstreces.

14 december 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 november 2017. Onderzoek Rathenau Instituut naar mogelijkheden ammoniakdialoog - 33037-231

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor het nog te voeren algemeen overleg Mestbeleid.2

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 november 2015. Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet - 33037-164

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 februari 2017. Reactie op het rapport "Ammoniak in Nederland" - 33037-191

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015. Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-160

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 november 2015. Inventarisatie van de knelpunten in de graszaadsector - 33037-165

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 november 2015. Openbaarmaking inspectieresultaten covergisters - 33037-166

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 december 2015. Percentages verplichte mestverwerking 2016 - 33037-169

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 december 2015. Toelichting op de kosten van fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-170

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 februari 2016. Invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016 - 33037-176

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 oktober 2016. Voortgang ammoniakonderzoek - 33037-182

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds geagendeerd voor het te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Stand van zaken mestbeleid 2016 - 33037-184

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor het te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 december 2016. Mestverwerkingspercentages - 33037-186

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor het te voeren algemeen overleg Mestbeleid.8

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 februari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het mestbeleid - 33037-190

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor het te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 maart 2017. Syntheserapport evaluatie Meststoffenwet 2016 - 33037-193

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor het te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2016. Besluit over uitstel uitrijdverbod mest en zuiveringsslib - 33037-180

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds geagendeerd voor het te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 november 2017. Fraudemaatregelen Meststoffenwet - 33037-229

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 16 november 2017.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 10 november 2017. Stand van zaken proces nieuwe derogatie - 33037-228

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 16 november 2017.13

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 november 2017. Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2017, over het bericht ‘Rabobank financierde mestfraudeurs in Brabant’ - 33037-230

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 16 november 2017.Rondvraag

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0067212
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2017. Voortgang invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-219

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0067212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de KringloopWijzer - 33037-225

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: Het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zal worden ingepland.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0067212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 oktober 2017. Ontheffingen dierrechten varkens- en pluimveehouderij (POR) - 33037-226

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0067212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 oktober 2017. Derde kwartaalrapportage fosfaatreductieplan - 33037-227

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A030079
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 september 2017. Regeling fosfaatreductieplan 2017 - 33037-223

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.Overige stukken Landbouw, Natuur en Visserij

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2017. Voortgang invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-219

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat wordt gepland na ontvangst van de aangekondigde informatie over de voortgang van het Actieprogramma, over het verkrijgen van een nieuwe derogatie en na ontvangst van de antwoorden op de gestelde vragen in het kader van het schriftelijk overleg.
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief Kringloopwijzer) met als inbrengdatum donderdag 21 september 2017.2

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Elfde derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-220

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief Kringloopwijzer) met als inbrengdatum donderdag 21 september 2017.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 september 2017. Voortgang en resultaten van verschillende dossiers op het gebied van het mestbeleid - 33037-222

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief Kringloopwijzer) met als inbrengdatum donderdag 21 september 2017.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 augustus 2017. Tweede kwartaalrapportage CBS fosfaatreductieplan - 33037-221

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0203310
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 juni 2017. Definitieve fosfaat- en stikstofproductie 2016 - 33037-218

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad, met als inbrengdatum maandag 10 juli 2017 (in het zomerreces).
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

6 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0130113
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017. Reactie op verzoek commissie over omvang van mestfraude in Nederland - 33037-217

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

29 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0194010
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 mei 2017. Voortgang fosfaatreductieplan 2017 - 33037-215

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0144013
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 23 mei 2017. Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015); Addendum bij rapport 2016-0076 (Nitraatrichtlijn) - 33037-214

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 21 juni 2017.

8 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0129912
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 mei 2017. Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 mei 2017, over het fosfaatreductieplan - 33037-203

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het debat over het fosfaatreductieplan.

1 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2017. Stand van zaken maatregelenpakket fosfaatreductie - 33037-202

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over het fosfaatreductieplan.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 april 2017. Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen’ - 33037-196

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over het fosfaatreductieplan.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 april 2017. Tweede openstelling Subsidieregeling beëindiging melkveehouderij - 33037-198

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over het fosfaatreductieplan.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 mei 2017. Reactie op verzoek commissie over de tijdlijn inzake de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-200

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 mei 2017. Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over grootschalige fraude met mest - 33037-201

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: Ten behoeve van het algemeen overleg zal het BOR worden verzocht een notitie te schrijven over het syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Mogelijke onderzoeksvragen zullen via de e-mail worden geïnventariseerd.
Besluit: Het lid Grashoff zal ten behoeve van de procedurevergadering op 30 mei 2017 een format aanleveren voor een rondetafelgesprek over mestfraude, dit ter voorbereiding op het algemeen overleg.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0104312
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 april 2017. Voortgang invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-195

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 februari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het mestbeleid - 33037-190

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren, met uitzondering van die onderdelen die betrekking hebben op het Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht te Kamer te informeren over de consequenties van het controversieel verklaren van de stukken inzake Mestbeleid.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 december 2015. Planning van de evaluatie van de Meststoffenwet en van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-168

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Algemeen overleg over het Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn voeren, bij voorkeur in de derde week van mei.
Besluit: Ten behoeve van het algemeen overleg Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zal de staatssecretaris worden verzocht de Kamer te informeren over de tijdlijn inzake de invulling van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: Technische briefing door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn organiseren, bij voorkeur in de tweede week van mei.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 december 2015. Percentages verplichte mestverwerking 2016 - 33037-169

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 december 2015. Toelichting op de kosten van fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-170

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 februari 2016. Invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016 - 33037-176

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2016. Besluit over uitstel uitrijdverbod mest en zuiveringsslib - 33037-180

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 oktober 2016. Voortgang ammoniakonderzoek - 33037-182

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) - 33037-183

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Stand van zaken mestbeleid 2016 - 33037-184

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 december 2016. Mestverwerkingspercentages - 33037-186

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 maart 2017. Fosfaatreductieplan 2017 - 33037-192

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.3

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 maart 2017. Syntheserapport evaluatie Meststoffenwet 2016 - 33037-193

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 april 2017. Uitvoering equivalente maatregelen in het kader van het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-194

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015. Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-160

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 november 2015. Inventarisatie van de knelpunten in de graszaadsector - 33037-165

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 november 2015. Openbaarmaking inspectieresultaten covergisters - 33037-166

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 maart 2017. Fosfaatreductieplan 2017 - 33037-192

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 december 2015. Effecten buitenland op de PAS, opzet evaluatie na 1 jaar en stand van zaken toezeggingen - 33037-174

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015. Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-160

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.13

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 november 2015. Inventarisatie van de knelpunten in de graszaadsector - 33037-165

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 november 2015. Openbaarmaking inspectieresultaten covergisters - 33037-166

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 december 2015. Planning van de evaluatie van de Meststoffenwet en van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-168

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 december 2015. Percentages verplichte mestverwerking 2016 - 33037-169

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 december 2015. Toelichting op de kosten van fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-170

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 februari 2016. Invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016 - 33037-176

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2016. Besluit over uitstel uitrijdverbod mest en zuiveringsslib - 33037-180

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 oktober 2016. Voortgang ammoniakonderzoek - 33037-182

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) - 33037-183

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Stand van zaken mestbeleid 2016 - 33037-184

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 december 2016. Mestverwerkingspercentages - 33037-186

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 februari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het mestbeleid - 33037-190

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 februari 2017. Reactie op het rapport "Ammoniak in Nederland" - 33037-191

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.15

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A005878
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 februari 2017. Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 - 33037-189

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan.

22 februari 2017

Besluitenlijst 2017A0041513
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017. AGR/GPS-plicht bij export van vaste behandelde dierlijke meststoffen en de periode om de apparatuur te installeren - 33037-188

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

9 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 december 2016. Reactie op verzoek commissie over e-CMR als alternatief voor AGR/GPS-plicht voor export - 33037-187

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017 dan wel betrekken bij het debat naar aanleiding van verslag van algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad (VAO) d.d. 18 januari 2017.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Stand van zaken mestbeleid 2016 - 33037-184

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg over de Stand van zaken mestbeleid 2016, Percentages verplichte mestverwerking 2017 en Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2017-2021 op 17 januari 2017.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) - 33037-183

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg over de Stand van zaken mestbeleid 2016, Percentages verplichte mestverwerking 2017 en Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2017-2021 op 17 januari 2017.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Percentages verplichte mestverwerking 2017 - 33037-185

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg over de Stand van zaken mestbeleid 2016, Percentages verplichte mestverwerking 2017 en Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2017-2021 op 17 januari 2017.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 december 2016. Mestverwerkingspercentages - 33037-186

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg over de Stand van zaken mestbeleid 2016, Percentages verplichte mestverwerking 2017 en Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2017-2021 op 17 januari 2017.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0334012
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 oktober 2016. Voortgang ammoniakonderzoek - 33037-182

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

10 november 2016

Besluitenlijst 2016A0333912
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 oktober 2016. Inwerkingtreding equivalente maatregelen in de akkerbouw - 33037-181

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 november 2016 van 10.30 tot 13.00 uur.

27 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2016. Besluit over uitstel uitrijdverbod mest en zuiveringsslib - 33037-180

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 10 november 2016 van 14.00 - 17.00 uur.

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0102827
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2016. Rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)' - 33037-179

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november 2016.

8 september 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2016. Tiende derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-178

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het (nog te ontvangen) wetsvoorstel fosfaatrechten.

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2016. Stand van zaken Regeling Ammoniak en Veehouderij - 33037-177

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 22 juni 201

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0022714
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 februari 2016. Invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016 - 33037-176

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.

11 februari 2016

Besluitenlijst 2015A0438510
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 januari 2016. Uitvoering Motie Bisschop en Dik Faber over professionaliseren van de TacRav - 33037-175

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 11 februari 2016.

4 februari 2016

Besluitenlijst 2016A0001315
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 december 2015. Effecten buitenland op de PAS, opzet evaluatie na 1 jaar en stand van zaken toezeggingen - 33037-174

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg PAS.

14 januari 2016

Besluitenlijst 2016A0001315
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 december 2015. Nadere informatie over het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) - 33037-173

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij de e-mailprocedure over de Behandelmogelijkheden n.a.v ontvangst Nadere informatie over het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet op 16 december 2015.5

14 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 december 2015. Percentages verplichte mestverwerking 2016 - 33037-169

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 december 2015. Planning van de evaluatie van de Meststoffenwet en van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-168

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal om een aanvullende brief worden verzocht over de invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet met meer informatie over de elementen die bij de ex ante evaluatie doorgerekend worden en de beleidsopties die meegenomen worden.

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 december 2015. Toelichting op de kosten van fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-170

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) - 33037-172

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om uiterlijk 16 december 2015 om 12.00 uur een brief naar de Kamer te sturen waarin hij aangeeft wat het zal betekenen als het Besluit niet op 1 januari 2016 in werking kan treden.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.12

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211713
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 november 2015. Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet - 33037-164

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden gehouden over het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet waarvan de inbrengdatum voor het stellen van vragen wordt vastgesteld op 9 december 2015 te 12.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het Besluit naar genoegen met de Kamer is besproken.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211713
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 november 2015. Inventarisatie van de knelpunten in de graszaadsector - 33037-165

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211713
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 november 2015. Openbaarmaking inspectieresultaten covergisters - 33037-166

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid.10

3 december 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015. Boerenforum - 33037-162

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 november 2015 ter voorbereiding op de Raad van 16 en 17 november 2015.

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015. Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-160

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

5 november 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0211020
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 juli 2015. Aanvullende brief over het programma aanpak stikstof (PAS) - 33037-155

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof op 9 september 2015 van 14.00 tot 17.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht een brief met nadere informatie over de verbindingsofficier aan de Kamer te sturen, te ontvangen voor het algemeen overleg PAS.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0211020
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 juli 2015. Aanbieding van de negende derogatierapportage zoals die naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-157

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg op maandag 14 september om 12.00 uur.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de situatie in de melkveehouderij.

3 september 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0210715
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 mei 2015. Uitstel toezending aanvullende brief over het programma aanpak stikstof (PAS) - 33037-153

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten en de staatssecretaris verzoeken deze nadere informatie voor of uiterlijk op 1 juli a.s. aan de Kamer te sturen. Ook indien er dan nog geen duidelijkheid is, wil de Kamer daarover worden geïnformeerd.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om op zo kort mogelijke termijn, indien mogelijk op 10 juni a.s., een reactie aan de Kamer te sturen op het bericht op Boerderij.nl 'Stikstof-calculator deze maand uit de lucht'.

11 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0470914
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 april 2015. Stand van zaken regeling ontheffing productierechten varkens en pluimvee (POR-regeling) - 33037-150

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De brieven voor het algemeen overleg Mestbeleid worden toegevoegd aan het verzamel algemeen overleg Landbouw op 1 juli 2015 van 10.00 tot 13.00 uur met de staatssecretaris van EZ en de staatssecretaris van I&M (zie ook agendapunt 50).
Besluit: Er zal aan de staatssecretarissen van EZ en I&M nogmaals worden verzocht om op korte termijn beschikbaar te zijn voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht. Indien dit niet mogelijk is, zal het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht worden verplaatst van 26 mei 2015 (i.v.m. het Verantwoordingsdebat) naar 24 juni 2015 van 18.00 tot 21.00 uur.8

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470914
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 april 2015. Aanbieding van de evaluatie naar het nut en de risico’s van covergisting - 33037-152

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Landbouw inclusief mestbeleid op 1 juli 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470914
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 april 2015. Uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over het programma aanpak stikstof (PAS) - 33037-151

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof van 3 uur dat na het zomerreces zal plaatsvinden met de staatssecretaris van EZ.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht een aanvullende brief over de PAS aan de Kamer te sturen, waarin zij nader ingaat op de invulling van de verbindingsofficier en het betrekken van de sector bij de uitvoering van de PAS.

30 april 2015

Besluitenlijst 2015A0165315
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2015. Beantwoording vragen commissie over ‘stallen’ in de landbouwtelling 2015 - 33037-149

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof op 1 april 2015.

16 april 2015

Besluitenlijst 2014A038589
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 maart 2015. Pilot handhavingmogelijkheden co-vergisting installaties - 33037-148

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: De aangekondigde nadere informatie afwachten.

27 maart 2015

Besluitenlijst 2015A0083213
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 maart 2015. Informatie over het tijdstip van toezending van de resultaten van de evaluatie van biovergisting - 33037-146

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht de de evaluatie van biovergisting, voorzien van een kabinetsreactie, uiterlijk één week voor het algemeen overleg Mestbeleid naar de Kamer te sturen.

19 maart 2015

Besluitenlijst 2015A0083213
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 maart 2015. Planning Programmatische aanpak stikstof (PAS) - 33037-147

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Na ommekomst van de toegezegde brief van de staatssecretaris van EZ over de PAS zal middels een e-mailprocedure de datum voor het algemeen overleg PAS worden vastgesteld.

19 maart 2015

Besluitenlijst 2015A0083116
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015. Gebruik van zwavelhoudende meststoffen - 33037-143

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid met de staatssecretaris EZ en de staatssecretaris I&M zal worden gepland op donderdag 23 april 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht de Kamer, ten behoeve van de volgende procedurevergadering, te informeren over wanneer de resultaten van de evaluatie van biovergisting, zoals genoemd in de brief van de staatssecretaris d.d. 10 juni 2014 (Kamerstuk 33 037, nr. 125) en conform haar toezegging tijdens het debat over het wetsvoorstel Wet verantwoorde groei melkveehouderij, naar de Kamer zullen worden gestuurd.

5 maart 2015

Besluitenlijst 2015A0083116
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 februari 2015. Uitvoering motie van het lid Graus c.s. over extraheren van zeer schaarse fosfaten (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 72) - 33037-145

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 23 april 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.

5 maart 2015

Besluitenlijst 2015A0083116
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 februari 2015. Antwoord op vragen, die zijn ingebracht tijdens het Algemeen Overleg Programma aanpak stikstof (PAS) op 4 februari 2015, over het ontwerpbesluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren - 33037-144

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg PAS op 16 april 2015 van 13.00-17.00 uur met de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

5 maart 2015

Besluitenlijst 2014A0470414
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015. Gebruik van zwavelhoudende meststoffen - 33037-143

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering Economische Zaken van 3 maart 2015

12 februari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 januari 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid - 33037-142

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 januari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren - 33037-140

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Programma aanpak stikstof (PAS) op 4 februari 2015 van 16.00 tot 19.00 uur.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 januari 2015. Proces programmatische aanpak stikstof - 33037-141

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Programma aanpak stikstof (PAS) op 4 februari 2015 van 16.00 tot 19.00 uur.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2014A0139926
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2014. Aanbieding van de achtste derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-129

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 juli 2014 op 8 juli 2014.

11 september 2014

Besluitenlijst 2014A027527
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 juni 2014. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen - 33037-126

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: In een emailprocedure op 20 juni 2014 is besloten een schriftelijk overleg te voeren op 24 juni 2014 om 14.00 uur en de staatssecretaris EZ te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de beantwoording naar genoegen met de Kamer is besproken.Rondvraag Landbouw en Natuur

26 juni 2014

Besluitenlijst 2014A0020316
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 juni 2014. Stand van zaken fosfaatvoerspoor 2013 - 33037-124

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

19 juni 2014

Besluitenlijst 2014A0020316
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 juni 2014. Controleresultaten vergisters NVWA - 33037-125

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

19 juni 2014

Besluitenlijst 2014A0020316
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juni 2014. Aanbieding derogatiebeschikking - 33037-123

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 10 juni 2014 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 juni 2014.

19 juni 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 april 2014. Uitkomsten van het Nitraatcomité van 23 april 2014 - 33037-120

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 mei 2014 van 11.00 tot 13.30 uur.

22 mei 2014

Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 mei 2014. Wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en reactie op verzoek over verbod gebruik fosfaat uit kunstmest - 33037-121

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 mei 2014.

22 mei 2014

Besluitenlijst 2014A0019913
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 april 2014. Toezeggingen AO Mestbeleid over oa de cijfers over de grondwaterkwaliteit in het zand- en lössgebied, derogatie en de POR-regeling - 33037-119

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds besproken tijdens het VAO Mestbeleid op 9 april 2014.

24 april 2014

Besluitenlijst 2014A0151116
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 maart 2014. Informatie over het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn en over derogatie voor de periode 2014-2017 - 33037-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestbeleid op 26 maart 2014 van 11.30 tot 15.30 uur.

10 april 2014

Besluitenlijst 2014A0151116
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 maart 2014. Verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken m.b.t. de planning van het Algemeen Overleg mestbeleid - 33037-89

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: In een emailprocedure is op 20 maart 2014 besloten het algemeen overleg Mestbeleid plaats te laten vinden op 26 maart 2014, van 12.00 tot 15.00 uur. De commissie heeft ingestemd het algemeen overleg uitsluitend met de staatssecretaris van Economische Zaken te voeren.13

10 april 2014

Besluitenlijst 2014A0151116
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 maart 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van het AO mestbeleid van 26 maart 2014 over onder andere nitraatuitspoelingsgevens en derogatie - 33037-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestbeleid op 26 maart 2014, van 10.30 tot 15.30 uur

10 april 2014

Besluitenlijst 2014A0013816
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 februari 2014. Stand van zaken rond enkele toezeggingen over het mestbeleid - 33037-88

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het opnieuw in te plannen algemeen overleg Mestbeleid

13 maart 2014

Besluitenlijst 2014A0013816
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 februari 2014. Uitkomsten van het Nitraatcomité van 5 februari 2014 - 33037-87

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het opnieuw in te plannen algemeen overleg Mestbeleid.13

13 maart 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014. Toezegging met betrekking tot wetgeving mestvergisters - 33037-84

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid wordt met een half uur verlengd, van 14.00 tot 17.30 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.

12 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014. Reactie op het bericht in de Boerderij over het bewust geen onderscheid maken tussen verschillende mestsoorten bij verwerking fosfaat - 33037-83

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.

12 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 januari 2014. Aanpak fraude met mestregelgeving - 33037-85

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.

12 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 februari 2014. Uitvoering van de motie van het lid Van Gerven c.s. over alsnog vrijstelling verlenen voor het bovengronds aanwenden van mest - 33037-86

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.

12 februari 2014

Besluitenlijst 2013A0276614
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 december 2013. Kabinetsreactie op ex-ante beleidsevaluatie toekomstig mestbeleid - 33037-80

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 29 januari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

18 december 2013

Besluitenlijst 2013A0550414
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2013. Kabinetsreactie op de casus van de Nitraatrichtlijn in relatie tot subsidiariteit - 33037-79

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 december 2013 en tevens voor het algemeen overleg Mestbeleid op 29 januari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

5 december 2013

Besluitenlijst 2013A0523818
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 november 2013. Stand van zaken veldonderzoek naar ammoniakemissie en -depositie - 33037-77

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 29 januari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur in aanwezigheid van de staatssecretaris van EZ en van I&M.

21 november 2013

Besluitenlijst 2013A0523818
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 november 2013. Aanbieding ontwerpregeling, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet in verband met het stellen van regels met betrekking tot de wijze van uitvoering van het controleprogramma, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Nitraatrichtlijn - 33037-78

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 25 november 2013 om 13.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten, totdat de ontwerpregeling naar genoegen in de Kamer is behandeld.

21 november 2013

Besluitenlijst 2013A0429814
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 september 2013. Toelichting benadering implementatie van de Nitraatrichtlijn in het vijfde actieprogramma - 33037-75

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de wijziging Meststoffenwet (33 322) op 24 september 2013.

3 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0429814
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 september 2013. Aanbieding van de zevende derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-76

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de wijziging Meststoffenwet (33 322) op 24 september 2013.

3 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0276014
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 september 2013. Voortgang inzake de vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-74

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 september 2013 van 18.00-20.30 uur.

19 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2013. Aanbieding LEI-rapport over Sociaaleconomische effecten van de PAS - 33037-71

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33 669).

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 juli 2013. Uitspraak Raad van State in relatie tot de Programmatische Aanpak Stikstof - 33037-73

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33 669).14

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2013. Beantwoording vragen commissie over de Resultaten internationale review onderbouwing ammoniakemissie-factoren - 33037-72

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (33 322).19

5 september 2013

Besluitenlijst 2012A04483
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-67

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De beantwoording wordt aangemeld voor een VSO te houden voor het zomerreces 2013.

3 juli 2013

Besluitenlijst 2012A04482
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 7 juni 2013 Stand van zaken fosfaatvoerspoor 2012 - 33037-66

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (33 322).

26 juni 2013

Besluitenlijst 2012A04481
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 mei 2013 Resultaten internationale review onderbouwing ammoniakemissie-factoren - 33037-65

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 juni 2013 om 14.00 uur.

13 juni 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04480
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 mei 2013 Inzet vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-63

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg waarvan de inbrengdatum is gesteld op 22 mei 2013 om 12.00 uur.

30 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04829
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 maart 2013 Kabinetsreactie op het signalement van de Gezondheidsraad De invloed van stikstof op de gezondheid - 33037-49

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 3 april 2013.

11 april 2013

Besluitenlijst 2012A04477
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 april 2013 Stand van zakenbrief betreffende de uitvoering van de aangenomen motie van het lid Van Gerven (Kamerstuk 33037, nr. 28) over de praktijkproef bovengronds aanwenden van mest - 33037-50

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 17 april 2013 van 17.00 tot 20.00 uur.

10 april 2013

Besluitenlijst 2012A04477
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 maart 2013 Besluit over de bestrijding van stuifschade in het veenkoloniaal gebied en Texel - 33037-47

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet (33 322).

10 april 2013

Besluitenlijst 2012A04477
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 maart 2013 Programmatische Aanpak Stikstof: Reactie berichtgeving milieurechten Brabant en investeringen infrastructuur - 33037-48

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 17 april 2013 van 17.00 tot 20.00 uur.

10 april 2013

Besluitenlijst 2012A04475
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 februari 2013 Reactie op verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op een uitzending van de KRO over mestvergisters en op een artikel in de Stentor over mestvergisting - 33037-44

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 26 maart 2013 van 19.00 tot 22.00 uur.

14 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04475
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 maart 2013 Veldmetingen ammoniakonderzoek - 33037-45

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

14 maart 2013

Besluitenlijst 2013A01051
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 maart 2013 Uitstelbrief inzake het signalement getiteld “De invloed van stikstof op de gezondheid” - 33037-46

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

14 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04474
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS - 33037-42

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 26 maart 2013 van 19.00 tot 22.00 uur uur met de staatssecretaris van EZ en van I&M.

28 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04474
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 februari 2013 Aanpak onderzoek onderbouwing ammoniakemissiefactoren - 33037-43

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om voor de eerstvolgende procedurevergadering de Kamer te informeren of de voor mei 2013 toegezegde informatie over de resultaten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen, eerder naar de Kamer gestuurd kan worden.

28 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04473
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Mestbureau West (MBW) - 33037-40

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere procedure betreffende de wijziging Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet), Kamerstuk 33 322.

31 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04473
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 januari 2013 Discussie onderbouwing ammoniakbeleid - 33037-41

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht de Kamer schriftelijk te informeren over het tijdpad van het nadere onderzoek naar de bevindingen.

31 januari 2013

Besluitenlijst 2012A02908
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 december 2012 Actieplan Ammoniak Veehouderij, gedoogbeleid stoppende bedrijven - 33037-39

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 13 december 2012.

19 december 2012

Besluitenlijst 2012A02906
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Informatie inzake beantwoording schriftelijke vragen en reactie rappel over nalevings- en handhavingstekorten Brabantse stikstofverordening - 33037-38

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS op 13 december 2012.

22 november 2012

Besluitenlijst 2012A02906
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 oktober 2012 Nalevings- en handhavingstekorten Brabantse stikstofverordening - 33037-33

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS op 13 december 2012.

22 november 2012

Besluitenlijst 2012A02906
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2012 Aanbieding rapportages naleving luchtwassers - 33037-37

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS op 13 december 2012.

22 november 2012

Besluitenlijst 2012A02906
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 oktober 2012 Voorschriften voor de aanwending van drijfmest om de emissie van ammoniak terug te dringen - 33037-32

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS op 13 december 2012.

22 november 2012

Besluitenlijst 2012A02774
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 oktober 2012 Aanbieding rapport “Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2010” - 33037-31

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water, d.d. 10 december 2012.
Besluit: Aangezien het rapport betrekking heeft op de waterkwaliteit kan het, vanwege de relatie met het milieubeleid, ook worden betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

9 november 2012

Besluitenlijst 2012A02905
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 oktober 2012 Aanbieding van de zesde rapportage over de Nederlandse derogatie aan zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-35

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere procedure betreffende de wijziging Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet), Kamerstuk 33 322.

7 november 2012

Verslag
Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel - 33037-16

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur waarbij zowel de staatssecretaris van EL&I als van I&M aanwezig zijn.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters - 33037-18

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest - 33037-17

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Reactie op een artikel in De Boerderij van 11 april 2012 dat in de titel spreekt over “een reeks van knelpunten dat akkerbouwers weerhoudt van grootschalig gebruik van dierlijke mest” - 33037-19

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 mei 2012 Uitvoering Actieplan Ammoniak Veehouderij - 33037-20

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters - 33037-18

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest - 33037-17

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel - 33037-16

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05215
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters - 33037-18

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

18 april 2012

Besluitenlijst 2011A05215
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest - 33037-17

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

18 april 2012

Besluitenlijst 2011A05214
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel - 33037-16

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

5 april 2012

Besluitenlijst 2011A05213
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 maart 2012 Stand van zaken over het voortzetten van de praktijkproef mest van de Vereniging tot Behoud van Natuur en Milieu - 33037-15

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Intensieve veehouderij op 8 maart 2012

21 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05211
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 januari 2012 Vervroegd uitrijden van mest - 33037-14

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 17 februari 2012 om 15.00 uur.

15 februari 2012

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2011A02361
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 september 2011 Toekomstig mestbeleid - 33037-1

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Intensieve veehouderij en mestvisie op 1 december 2011.

12 oktober 2011