Wetsvoorstel 32545 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2018A0205212
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 april 2018. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-81

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

28 mei 2018

Besluitenlijst 2018A0205212
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 april 2018. Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018 - 32545-80

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg bankensector.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken de commissie te berichten over de reactie van de NVB op de motie Van der Linde/Leijten (Kamerstuk 32 013, nr.151).Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

28 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0322711
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 februari 2018. Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité op 13 februari 2018 - 32545-77

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel op woensdag 6 juni 2018.

15 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0322610
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 februari 2018. Prudentiële en beloningsregels handelaren voor eigen rekening - 32545-76

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 maart te 14.00 uur.

23 februari 2018

Besluitenlijst 2017A032259
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 januari 2018. Evaluatie provisieverbod - 32545-74

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De minister verzoeken nog voor de zomer van 2018 zijn visie op de provisietransparantie te geven en na ommekomst deze visie en de evaluatie provisieverbod agenderen voor een algemeen overleg.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

9 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0220410
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 november 2017. Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 14 november 2017 - 32545-73

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De minister van Financiën verzoeken de Kamer te informeren over hoe het kabinet voornemens is de motie van de leden Snels en Dijkgraaf over het beperken van de aflossingsverplichting (Kamerstuk 34819, nr. 14) uit te voeren.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken een kabinetsreactie te geven op het voorliggende verslag en de DNB-publicatie Overzicht Financiële Stabiliteit najaar 2017 met betrekking tot aflossingsvrije hypotheken.3

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220112
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18 oktober 2017. Toelichting op het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake vakbekwaamheidsbouwwerk - 32545-72

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 7 december 2017 te 14.00 uur.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0219912
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 7 juli 2017. Standpunt AFM en DNB inzake betalen tipgeld - 32545-70

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A0144127
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 7 juli 2017. Standpunt AFM en DNB inzake betalen tipgeld - 32545-70

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

15 september 2017

Besluitenlijst 2017A0144127
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 juli 2017. Financiering coöperaties met een maatschappelijk doel - 32545-71

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen..

15 september 2017

Besluitenlijst 2016A0420411
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 mei 2017. Verslag Financieel Stabiliteitscomité mei 2017 - 32545-68

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De brief kan tevens desgewenst worden betrokken bij het openbare gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel dat is gepland op woensdag 14 juni 2017.

9 juni 2017

Besluitenlijst 2016A0420116
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 3 april 2017. Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2017 - 32545-65

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten de minister van Financiën te verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken m.b.t. zijn toezegging in het algemeen overleg van 4 februari 2016 over de kapitaalmarktunie om de vrijstellingsgrens voor het prospectus te verhogen van 2,5 miljoen naar 5 miljoen euro. Tevens zal de minister worden verzocht de Kamer te informeren over de actuele stand van zaken van het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten.

14 april 2017

Besluitenlijst 2016A0419916
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2017. Verslag Financieel Stabiliteitscomité - 32545-622

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 april 2017

Besluitenlijst 2016A0419916
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 maart 2017. Tegemoetkoming wettelijke rente uitkeringen depositogarantiestelsel - 32545-63

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 april 2017

Besluitenlijst 2016A0419916
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 maart 2017. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-64

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De minister van Financiën zal worden verzocht de Kamer nader te informeren
Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten na te gaan of net als in voorgaande jaren ook dit voorjaar een Wijzigingswet financiële markten zal worden ingediend.

3 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071417
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2017. Verslag Financieel Stabiliteitscomité - 32545-62

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0071417
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 maart 2017. Tegemoetkoming wettelijke rente uitkeringen depositogarantiestelsel - 32545-63

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0071417
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 maart 2017. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-64

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2016A0420013
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 november 2016. Verslag Financieel Stabiliteitscomité - 32545-57

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

20 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0419715
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 december 2016. Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht - 32545-59

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

20 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0227511
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht - 32545-54

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

9 december 2016

Besluitenlijst 2016A0227413
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 november 2016. Toezegging op het terrein van de financiële markten - 32545-56

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

25 november 2016

Besluitenlijst 2016A0227413
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 november 2016. Verslag Financieel Stabiliteitscomité - 32545-57

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Schriftelijk overleg voeren met het kabinet over het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité; de inbrengdatum is vastgesteld op woensdag 14 december 2016 te 14.00 uur.

25 november 2016

Besluitenlijst 2016A0226922
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht - 32545-54

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op woensdag 28 september 2016 te 14.00 uur.

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0226922
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juli 2016. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-55

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. de begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A051239
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht - 32545-54

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A051229
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016. Recht op premie-incasso bemiddelaars en voorgenomen evaluatie provisieverbod - 32545-53

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

30 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0512111
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2016. Aanbieding verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 23 mei 2016 - 32545-52

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0485612
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 april 2016. Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2016 - 32545-51

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

28 april 2016

Besluitenlijst 2015A0485115
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 maart 2016. Verslag van een schriftelijk overleg betreffende de evaluatie van de Wet bankenbelasting - 32545-48

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanmelden bij de griffie plenair voor een VSO met als eerste spreker mw. Neppérus (VVD).

2 april 2016

Besluitenlijst 2015A0485115
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 januari 2016. Evaluatie bankenbelasting - 32545-44

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanmelden bij de griffie plenair voor een VSO met als eerste spreker mw. Neppérus (VVD).

2 april 2016

Besluitenlijst 2015A0484910
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 februari 2016. Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 15 februari 2016 - 32545-46

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het openbare gesprek met de president van De Nederlandsche Bank over de "carbon bubble" dat is gepland op dinsdag 8 maart 2016.

7 maart 2016

Besluitenlijst 2015A048478
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 januari 2016. Evaluatie bankenbelasting - 32545-44

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 10 februari te 14.00 uur.

29 januari 2016

Besluitenlijst 2016A0008215
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2015. Evaluatie toezicht biedplicht - 32545-43

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

18 januari 2016

Besluitenlijst 2016A0008215
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 december 2015. Ontheffingsbeleid diplomaplicht Wft - 32545-42

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

18 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0392911
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 november 2015. Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 3 november 2015 - 32545-41

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

20 november 2015

Besluitenlijst 2015A0280313
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 september 2015. Kabinetsreactie op aanbeveling Financieel Stabiliteitscomité over de LTV-limiet - 32545-38

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. begrotingsbehandeling Financiën/Nationale schuld.

24 september 2015

Besluitenlijst 2015A0323116
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juli 2015. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-32

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. de begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0323116
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 juli 2015. Aanbieding ontwerpbesluit overbruggingsinstellingen en entiteiten voor activa- en passivabeheer - 32545-35

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0323116
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 juli 2015. Vormgeving depositogarantiestelsels (DGS-richtlijn) - 32545-33

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34208).

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0307212
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juli 2015. Toepasselijkheid Wft in telecomsector - 32545-31

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Op voorstel van mevrouw De Vries (VVD) wordt besloten de brief te betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2016.

6 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0440810
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 mei 2015. Uitkomsten Financieel Stabiliteitscomité - 32545-28

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Het kabinet verzoeken om een reactie op de aanbeveling van het Financieel Stabiliteitscomité over de LTV-limiet na 2018.

5 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0440612
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2015. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-24

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: VSO aanmelden bij de griffie plenair, met als eerste spreker mw. De Vries (VVD).

1 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0440612
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2015. Twee jaar Wet financiële markten BES - 32545-27

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

1 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0440612
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-26

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: VSO aanmelden bij de griffie plenair, met als eerste spreker mw. De Vries (VVD).

1 mei 2015

Besluitenlijst 2015A002388
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2014. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-22

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 12 maart 2015 te 14.00 uur.

12 februari 2015

Besluitenlijst 2015A002388
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2015. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-24

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 12 maart 2015 te 14.00 uur.

12 februari 2015

Besluitenlijst 2014A044007
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2015. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-24

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2014A044007
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2014. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-22

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

30 januari 2015

Besluitenlijst 2014A026176
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2014. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-22

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer in het eerste kwartaal van 2015 nogmaals te informeren over de stand van zaken m.b.t. centrale Wft-examinering.
Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de gevraagde rapportage in het eerste kwartaal van 2015.

14 november 2014

Besluitenlijst 2014A0252214
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 juli 2014. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-20

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. de begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A030248
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2014. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-18

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

4 juli 2014

Besluitenlijst 2013A028677
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 november 2013. Versoepeling vakbekwaamheidsbouwwerk Wft - 32545-16

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

12 december 2013

Besluitenlijst 2013A028669
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 november 2013. Verslag Financieel Stabiliteitscomité 12 november 2013 - 32545-154

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

28 november 2013

Besluitenlijst 2013A0248616
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 juli 2013. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-14

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) c.q. de begrotingsbehandeling Financiën.

6 september 2013

Besluitenlijst 2012A04517
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 april 2013 Provisieverbod voor beleggingsondernemingen - 32545-13

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het (nog te ontvangen) wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014.

11 april 2013

Besluitenlijst 2012A04511
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 januari 2013 Uitkomsten van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 17 december 2012 - 32545-12

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

21 januari 2013

Besluitenlijst 2012A02697
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 november 2012 Oprichting financieel stabiliteitscomité - 32545-11

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de parlementaire enquete onderzoek financieel stelsel.

8 november 2012

Besluitenlijst 2012A02693
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 september 2012 Overzicht van initiatieven voor wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten - 32545-10

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de kabinetsreactie parlementaire enquête financieel stelsel (31980, nr. 77).

28 september 2012

Besluitenlijst 2011A04830
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 juni 2012 Toezegging uit AO 8 maart 2012 inzake uitvoering toezegging Colportagewet - 32545-9

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 juni 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A04822
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 31 januari 2012 Beleidsvoornemens vakbekwaamheid en diplomaregister - 32545-7

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regelgeving provisieverbod voor complexe en impactvolle producten dat is gepland op donderdag 8 maart 2012.
Besluit: De duur van het geplande algemeen overleg met een half uur verlengen.

16 februari 2012

Besluitenlijst 2011A02381
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 december 2011 Verdere uitwerking beleid provisieverbod complexe producten - 32545-5

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Uitvaartverzekeringen en het provisieverbod dat is gepland op donderdag 9 februari 2012. De reikwijdte van het overleg wordt daarmee verruimd: voortgang uitwerking regelgeving provisieverbod voor complexe en impactvolle producten.

22 december 2011

Besluitenlijst 2011A02376
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 september 2011 Uitvaartverzekeringen en het provisieverbod - 32545-4

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg. Het algemeen overleg wordt gepland na ontvangst van de definitieve uitkomsten van het onderzoek van de AFM naar uitvaartverzekeringen.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken, met het oog op het algemeen overleg, om een reactie op de brief van DELA van 26 september 2011.

13 oktober 2011

Besluitenlijst 2010A03993
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 mei 2011 Beleidsvoornemens vakbekwaamheid financiële dienstverleners - 32545-3

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Uitwerking van de regelgeving van het provisieverbod dat is gepland op dinsdag 7 juni 2011.

19 mei 2011

Besluitenlijst 2010A03984
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 21 december 2010 Overschrijding implementatietermijn richtlijnen 2009/27/EC, 2009/83/EC, 2009/111/EC (CRD 2), en 2009/14/EC (DGS). - 32545-2

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: N.a.v. dit agendapunt wordt opgemerkt dat de commissie bereid is mee te werken aan een efficiënte aanpak van de behandeling van het in de brief van 25 oktober 2010 door de minister van Financiën aangekondigde wetgevingsprogramma op het gebied van de financiële markten (32545, nr. 1); het is dan wel noodzakelijk dat de desbetreffende wetsvoorstellen tijdig worden ingediend zodat voldoende tijd beschikbaar is tussen indiening en behandeling van de voorstellen.

21 januari 2011

Besluitenlijst 2010A02163
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 oktober 2010 Voornemens wet- en regelgeving op het gebied van de financiële markten - 32545-1

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - kabinetsreactie op het rapport van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit).

29 oktober 2010