Wetsvoorstel 31865 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A0382519
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over de adviesnotitie over de doorontwikkeling van de VWS-monitor (Kamerstuk 31865-103) - 31865-111

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de behandeling Jaarverslag 2017/slotwet begroting VWS 20178

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0322914
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 april 2018. Verslaggevingsstelsel rijksoverheid: visie op de kabinetsreactie op het rapport ‘Baten en lasten geherwaardeerd’ - 31865-109

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor de inbreng van feitelijke vragen over het rapport en de kabinetsreactie op donderdag 12 april 2018 te 14.00 uur, met de mogelijkheid over deze brief vragen te stellen aan kabinet en Algemene Rekenkamer.

13 april 2018

Besluitenlijst 2018A0106910
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 maart 2018. Antwoorden op vragen van de commissie over de pilot beleidsevaluaties VWS - 31865-108

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

30 maart 2018

Besluitenlijst 2018A0106910
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 september 2017. Pilot beleidsevaluaties VWS - 31865-99

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Ter informatie.

30 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0322711
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 februari 2018. Kabinetsreactie op het rapport 'Baten en lasten geherwaardeerd' van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-107

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De leden Sneller (D66) en Snels (GL) zullen namens de commissie als rapporteurs verslag uitbrengen over de wenselijkheid van invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 april 2018 te 14.00 uur en de staf verzoeken tijdig voorafgaand een notitie op te stellen.

15 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0220712
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2017. Handreiking artikel 3.1 Comptabiliteitswet (CW) 2016 - 31865-105

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over begroten en verantwoorden in april 2018.
Besluit: De commissiestaf verzoeken een voorstel te doen voor de wijze waarop de Kamer kan worden ondersteund bij de parlementaire controle op de uitvoering van artikel 3.1.4

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220712
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 december 2017. Reactie inzake focusonderwerp toetsbare beleidsplannen - 31865-104

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A022339
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.T.M. Hermans (VVD) - 6 december 2017. Verzoek van het lid Hermans (VVD) om een schriftelijk overleg over de bijlage van de brief d.d. 14 september 2017 Verbetering verantwoording en begroting (31865-99) - 2017Z17149

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Verzoek gehonoreerd. Inbrengdatum schriftelijk overleg (31865-99) vastgesteld op 17 januari 2018 om 14.00 uur8

6 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220316
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 31 maart 2017. Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-93

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De minister van Financiën verzoeken voor het kerstreces de kabinetsreactie aan de Kamer te zenden.

28 november 2017

Besluitenlijst 2017A022327
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 9 november 2017. Adviesnotitie doorontwikkeling VWS-monitor - 31865-103

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling VWS 2018
Besluit: Reactie van de minister op het RIVM-advies agenderen voor overleg begin 2018 met de minister van VWS over het vervolgtraject.

22 november 2017

Besluitenlijst 2017A0353214
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 november 2017. Focusonderwerpen Verantwoording 2017 - 31865-102

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op donderdag 7 december 2017.

13 november 2017

Besluitenlijst 2017A0353214
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 31 maart 2017. Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-93

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

13 november 2017

Besluitenlijst 2017A0220112
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18 oktober 2017. Reactie inzake focusonderwerp verplichtingen - 31865-100

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A029967
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 september 2017. Pilot beleidsevaluaties VWS - 31865-99

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling VWS (34775-XVI).
Besluit: De commissie besluit in te gaan op het aanbod van het ministerie om een technische briefing te organiseren.3

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A0219912
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 september 2017. Pilot beleidsevaluaties VWS - 31865-99

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.

28 september 2017

Besluitenlijst 2016A0420510
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 31 maart 2017. Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-93

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De vaste commissies voor Infrastructuur en Milieu en voor Defensie worden als volgcommissie uitgenodigd voor de besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Financiën over het rapport. De briefing is gepland op dinsdag op 27 juni 2017.

23 juni 2017

Besluitenlijst 2016A042039
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 9 mei 2017. Reactie op rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-97

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de rapportage van de adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid (zie de noot).

26 mei 2017

Besluitenlijst 2016A0437614
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Agenderen voor de technische briefing door de Algemene Rekenkamer over haar rapporten over de Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu op 20 juni 2017.

24 mei 2017

Besluitenlijst 2016A0420215
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij de technische briefing van de Algemene Rekenkamer op 20 april 2017.

12 mei 2017

Besluitenlijst 2016A0420215
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 26 april 2017. Antwoorden op vragen commissie over nieuw stelsel van rapporteringstoleranties voor het melden van fouten en onzekerheden in de departementale jaarverslagen - 31865-96

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire Verantwoordingsdebat dat is gepland op woensdag 31 mei 2017.9

12 mei 2017

Besluitenlijst 2016A0420215
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2017. Nieuw stelsel van rapporteringstoleranties voor het melden van fouten en onzekerheden in de departementale jaarverslagen - 31865-91

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire Verantwoordingsdebat dat is gepland op woensdag 31 mei 2017.

12 mei 2017

Besluitenlijst 2016A0437414
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Indien de commissie tijdens de volgende procedurevergadering besluit de Algemene Rekenkamer te verzoeken om een technische briefing over haar Verantwoordingsonderzoek, dan kan dit introductiepakket daar desgewenst bij betrokken worden.Mobiliteit/Transport

11 mei 2017

Besluitenlijst 2017A005188
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek 2016 SZW.

10 mei 2017

Besluitenlijst 2016A053145
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg i.v.m. verantwoording

21 april 2017

Besluitenlijst 2017A0051116
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

20 april 2017

Besluitenlijst 2016A048546
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij de technische briefing met de Algemene Rekenkamer / Verantwoordingsonderzoek 2016 VWS

19 april 2017

Besluitenlijst 2016A0420116
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 31 maart 2017. Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-93

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Verzoeken om een technische briefing in voorbereiding op de verdere behandeling van het rapport.
Besluit: De verdere behandeling van het rapport, waaronder het aanstellen van een of meer rapporteurs, agenderen voor de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.

14 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071417
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 december 2016. Focusonderwerp en aanpak beleidsdoorlichtingen - 31865-90

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0071417
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 november 2016. Focus op beleidstoetsing - 31865-88

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2016A0419812
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juli 2016. Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording" - 31865-86

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het eerstvolgende

3 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0419812
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2017. Nieuw stelsel van rapporteringstoleranties voor het melden van fouten en onzekerheden in de departementale jaarverslagen - 31865-91

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 22 februari 2017 te 14.00.

3 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0419715
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 december 2016. Focusonderwerp en aanpak beleidsdoorlichtingen - 31865-90

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Besloten wordt de minister van Financiën om een schriftelijke reactie te vragen op enkele aandachtspunten van de commissie bij zijn brief over het focusonderwerp en de aanpak van beleidsdoorlichtingen, met betrekking tot de voorgenomen maatregelen van de minister om de kwaliteit van het evaluatiestelsel in kaart te brengen en te verbeteren.

20 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0227511
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 november 2016. Focus op beleidstoetsing - 31865-88

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer dat is gepland op dinsdag 31 januari 2017.

9 december 2016

Besluitenlijst 2016A0227511
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 november 2016. Evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK) - 31865-89

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 19 januari 2017 te 14.00 uur.

9 december 2016

Besluitenlijst 2016A0452414
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Reactie inzake het eindverslag van de Werkgroep verbetering begroting en jaarverslag VWS - 31865-87

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij t.z.t. te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 201

17 november 2016

Besluitenlijst 2016A0227216
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juli 2016. Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording" - 31865-86

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het eerstvolgende periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer (zie ook de noot).

28 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0226922
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 juli 2016. Adviesaanvraag Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-85

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0226922
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juli 2016. Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording" - 31865-86

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het komende periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer dinsdag 25 oktober 2016 tussen 17.00 tot 18.30 uur.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A051239
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juli 2016. Overnemen van het voorstel van de Tweede Kamer om "focus op beleidstoetsing" als focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2016 aan te merken - 31865-84

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De commissie Financiën zal in de eerste week van het reces het kabinet en de Algemene Rekenkamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van de inventarisatie onder vaste en algemene commissies om een nader focusonderwerp aan te dragen voor de verantwoording over 2016. De brief wordt aan de leden Duisenberg, Aukje de Vries en Groot voorgelegd voordat deze wordt verstuurd.

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A051229
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie Financiën over budgetflexibiliteit, informatievoorziening ZBO's en evaluatie subsidies - 31865-83

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Comptabiliteitswet 2016 (34426).
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om een notitie op te stellen over het thema budgetflexibiliteit.

30 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0535910
Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016. Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016 - 31865-80

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Bij meerderheid van stemmen stelt de commissie de volgende focusonderwerpen voor:Trekkingrecht PGB en Acute overgang van 0/1 lijn in de ouderenzorg naar de tweede lijn als gevolg van een calamiteit en Substitutie van tweede naar eerstelijnszorg

29 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0269411
Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016. Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016 - 31865-80

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Via een emailprocedure kunnen fracties nadere focusonderwerpen aandragen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de procedurevergadering van 29 juni 2016.

16 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0456514
Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016. Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016 - 31865-80

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: De effectiviteit en doeltreffendheid van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op de met dit programma beoogde doelstellingen benoemen als focusonderwerp voor de verantwoordingsstukken voor Infrastructuur en Milieu over 2016.

16 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0026512
Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016. Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016 - 31865-80

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Via een emailprocedure kunnen fracties eventuele nadere focusonderwerpen aandragen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de procedurevergadering van 21 juni 2016.6

9 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0456414
Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016. Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016 - 31865-80

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: De leden kunnen uiterlijk woensdag 8 juni 2016 te 14.00 per mail suggesties aanleveren voor een focusonderwerp voor de verantwoordingsstukken voor Infrastructuur en Milieu over 2016, binnen het Kamerbrede thema 'Focus op beleidstoetsing'. Tijdens de procedurevergadering van 15 juni zal besloten worden of de commissie een focusonderwerp wenst te benoemen, en zo ja, welk.

2 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0485115
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2016. Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden - 31865-76

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

2 april 2016

Besluitenlijst 2015A0485115
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 maart 2016. Aanbieding van het rapport "Begrotingsreserves, het opzij zetten van geld als begrotingsinstrument" - 31865-78

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister van Financiën vastgesteld op 7 april 2016 om 14.00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vastgesteld op 7 april 2016 om 14.00 uur.

2 april 2016

Besluitenlijst 2016A0111111
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2016. Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden - 31865-76

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de minister van Financiën over de presentatie van budgetflexibiliteit in de begroting voor 2017.
Besluit: Naar aanleiding van de technische briefing van 15 maart 2016 zijn er nog enkele openstaande vragen over budgetflexibiliteit, ZBO's en evaluatie van subsidies. Deze vragen worden in een brief aan de minister van Financiën opgenomen. De conceptbrief aan de minister wordt geagendeerd voor de procedurevergadering van 30 maart 2016.

18 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0484910
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 februari 2016. Invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek - 31865-77

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Informeren van de betrokken commissies SZW, VWS, IenM, VenJ en WenR over de inhoud van deze brief.

7 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0484815
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2016. Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden - 31865-76

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Conform het BOR-advies is besloten om een besloten technische briefing te organiseren.
Besluit: Na de technische briefing de brief van de minister opnieuw agenderen voor een procedurevergadering om te besluiten over de verdere wijze van behandeling.

22 februari 2016

Besluitenlijst 2015A048478
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2016. Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden - 31865-76

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering; het BOR word verzocht om een korte notitie te schrijven met betrekking tot budgetflexibiliteit in de begrotingen.

29 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0562711
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 november 2015. Focusonderwerp in de jaarverantwoording van het Rijk over 2015 - 31865-74

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

18 december 2015

Besluitenlijst 2015A0393010
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 20 november 2015. Focusonderwerp jaarlijkse verantwoording rijksbegroting door het kabinet - 31865-73

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

4 december 2015

Besluitenlijst 2015A0263011
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2015. Beantwoording vragen van de werkgroep Verbetering VWS-begroting en Jaarverslag - 31865-72

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij activiteiten werkgroep-De Lange (Verbetering behandeling begroting en jaarverslag)

12 november 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0368013
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 augustus 2015. Reactie op verzoek commissie inzake Evaluatie n.a.v. inbreng rapporteur in WGO Jaarverslag 2014 - 31865-70

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij werkzaamheden van de door de commissie ingestelde werkgroep Verbetering begroting en jaarverslag
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om brief (zie noot)

25 september 2015

Besluitenlijst 2015A028704
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 augustus 2015. Reactie op notitie ‘Evaluatie kwaliteit suppletoire begrotingswetten’ - 31865-69

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van de Najaarsnota en de suppletoire begrotingswetten 2015.

3 september 2015

Besluitenlijst 2014A048933
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de Evaluatie Verantwoord Begroten - 31865-68

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg met de minister van Financiën in juni 2015 over Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden.

24 april 2015

Besluitenlijst 2014A048883
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2014. Evaluatie Verantwoord Begroten - 31865-65

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 5 februari 2015 te 14.00 uur.

22 januari 2015

Besluitenlijst 2014A024514
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 november 2014. Focusonderwerpen in de jaarverantwoording van het Rijk over 2014 - 31865-64

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

11 december 2014

Besluitenlijst 2014A024475
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 9 september 2014. Aanbieding rapport Europees economisch bestuur; Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en de positie van Nederland – 31865-63

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Wordt betrokken bij de nog van de regering te ontvangen voorstellen voor de evaluatie en herziening van het sixpack (najaar 2014).

9 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A053774
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 april 2014. Reactie op verzoek van de Commissie voor de Rijksuitgaven inzake evaluatie Verantwoord Begroten - 31865-61

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Direct na het zomerreces 2014 een door het ministerie van Financiën te geven ambtelijke technische briefing organiseren over de opzet van de evaluatie.

17 april 2014

Besluitenlijst 2013A052039
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2014. Aandachtspunten van Algemene Rekenkamer over Europees economisch bestuur - 31865-58

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: T.z.t. desgewenst betrekken bij de bespreking van de uitkomsten van de Europese evaluatie van het six-pack en het two-pack die eind 2014 plaatsvindt.

14 maart 2014

Besluitenlijst 2013A053754
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2014. Aandachtspunten van Algemene Rekenkamer over Europees economisch bestuur - 31865-58

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: In het najaar te betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel Modernisering Comptabiliteitswet.
Besluit: De brief onder de aandacht brengen van de commissie Financiën met de suggestie deze eind 2014 betrekken bij een AO Ecofin, als de evaluatie van het Six-pack en Two-pack op de Europese agenda staat.

6 maart 2014

Besluitenlijst 2013A053754
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 februari 2014. Focusonderwerpen jaarlijkse verantwoording rijksbegroting door het kabinet - 31865-57

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: De brief is voor kennisgeving aangenomen en wordt verwerkt in een commissiebrief aan de Kamer over Verantwoordingsdag en -debat 2014.

6 maart 2014

Besluitenlijst 2013A029453
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 2 december 2013. Informatie over de implicaties van het Europees economisch bestuur voor het Nederlandse begrotings- en verantwoordingsproces - 31865-56

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: De door de commissie ingestelde werkgroep "Nationaal budgetrecht in Europees perspectief" zal de brief van de Algemene Rekenkamer bij haar werkzaamheden betrekken.
Besluit: De commissie zal het kabinet per brief verzoeken om een reactie op de brief van de Algemene Rekenkamer, in het bijzonder op de in de brief geformuleerde aandachtspunten.

13 december 2013

Besluitenlijst 2013A029444
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 november 2013. Focusonderwerpen in de jaarverantwoording van het Rijk over 2013 - 31865-55

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

28 november 2013

Besluitenlijst 2013A029404
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 augustus 2013. Aanbieding eerste evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK) - 31865-52

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen en de brief onder de aandacht brengen van de vaste commissies voor EZ, SZW, OCW, VWS, BiZa, BuZa en EU.

5 september 2013

Besluitenlijst 2012A03606
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 mei 2013 Antwoord op de brief van de vaste commissie voor OCW betreffende een voorstel verfijning techniek verantwoord begroten OCW - 31865-51

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 12 juni a.s. inzake Slotwet, het Jaarverslag 2012 en het Onderwijsverslag.

7 juni 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04949
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 februari 2013 Focus in de verantwoording en monitoring bezuinigingen regeerakkoord – 31865-47

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over verbetering begroting en verantwoording op 6 maart 2013.

28 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04949
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 26 februari 2013 Aandachtspunten bij de uitwerking van Verantwoord Begroten - 31865-48

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO over Verbeteren begroten en verantwoorden op 6 maart 2013.

28 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04485
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 21 november 2012 Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie n.a.v. verantwoorde begroten - 31865-46

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van EL&I 2013, onderdelen Economie&Innovatie en Landbouw&Natuur.

6 december 2012

Besluitenlijst 2012A02835
Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 november 2012 Aandachtspunten bij de Begroting 2013 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 31865-45

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2013.

5 december 2012

Besluitenlijst 2011A05028
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 november 2012 Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap n.a.v. verantwoord begroten - 31865-44

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW.
Besluit: Betrekken bij het begrotingsonderzoek van 29 november a.s.

30 november 2012

Besluitenlijst 2012A02848
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 december 2011 Tussenevaluatie Verantwoord Begroten - 31865-36

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Agenderen voor het opnieuw in te plannen AO Verbetering begroting en verantwoorden

4 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02848
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 17 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de resultaten van een tussenevaluatie van de nieuwe begrotingspresentatie “Verantwoord begroten” (Kamerstuk 31865, nr. 36) - 31865-39

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Agenderen voor het opnieuw in te plannen AO Verbetering begroting en verantwoorden

4 oktober 2012

Besluitenlijst 2011A04946
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2012 - Aanbieding “was-wordt” overzichten inzake de nieuwe begrotingsstructuur - 31865-41

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen d.d. 27 juni 2012, 13.00 - 16.00 uur
Besluit: Reeds betrokken bij het formuleren van de reactie c.q. het tegenvoorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten aanzien van de voorgestelde nieuwe begrotingsstructuur IenM (zie hieronder), die op 13 juni 2012 aan de minister is toegezonden.

27 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02123
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 11 mei 2012 Advies nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu - 31865-40

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Aanhouden tot de minister heeft laten weten dat zij de ontwerpbegroting 2013 conform het tegenvoorstel van de commissie zal inrichten.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02127
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 11 mei 2012 Advies nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu - 31865-40

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A01947
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 17 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de resultaten van een tussenevaluatie van de nieuwe begrotingspresentatie “Verantwoord begroten” (Kamerstuk 31865, nr. 36) - 31865-39

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg in juni 2012 (verzamel AO) over verbetering begroten en verantwoorden

24 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05554
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 december 2011 Tussenevaluatie Verantwoord Begroten - 31865-36

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Het ministerie van Financiën verzoeken een technische briefing te mogen ontvangen en daarna een schriftelijk overleg met de regering en tegelijkertijd een separaat schriftelijk overleg voeren met de Algemene Rekenkamer. Inbrengdatum wordt nader vastgesteld.

17 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05553
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 december 2011 Tussenevaluatie Verantwoord Begroten - 31865-36

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Aanhouden tot na het gesprek met de Algemene Rekenkamer op 16 februari 2012. Tevens zal op de volgende procedurevergadering een notitie worden geagendeerd van het BOR over de tussenevaluatie Verantwoord begroten en tevens over een nog op te stellen evaluatie van de begrotingsbehandeling 2012.

27 januari 2012

Besluitenlijst 2011A02842
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 september 2011 Overgangsjaar Verantwoord Begroten, toelichting stand van zaken bij begroting 2012 - 31865-34

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Het BOR is verzocht een notitie op te stellen met een overzicht van de eerste ervaringen van commissies met "Verantwoord begroten". Deze notitie zal worden besproken in de procedurevergadering op 3 november 2011. Leden hebben geen bezwaar als zij door het ministerie van Financiën worden benaderd voor een interview ten behoeve van de tussenevaluatie.

6 oktober 2011

Besluitenlijst 2010A03907
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2011 Geïntegreerde Begrotingsindeling EL&I 2012 - 31865-32

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen ministerie EL&I 2010 onderdelen Economie&Innovatie d.d. 8 juni jl.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie EL&I 2010 onderdelen Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.

15 juni 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03859
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 april 2011 Reactie op de brief inzake verantwoord begroten - 31865-30

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg op 20 april 2011 over verbetering verantwoording en begroting.

28 april 2011

Besluitenlijst 2010A03859
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 15 april 2011 Fictieve voorbeelden Verantwoord Begroten - 31865-29

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg op 20 april 2011 over verbetering verantwoording en begroting.

28 april 2011

Besluitenlijst 2010A02025
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 juni 2010 Reactie op motie Mastwijk (31865, nr. 3) inzake Batenlasten-stelsels - 31865-24

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

16 september 2010

Besluitenlijst 2009A04501
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 juni 2010 Reactie op motie Mastwijk (31865, nr. 3) inzake Batenlasten-stelsels - 31865-24

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Stafnotitie BOR gevraagd.

24 juni 2010

Besluitenlijst 2009A04496
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 5 februari 2010 Kanttekeningen die door de Algemene Rekenkamer geplaatst zijn bij de brieven over de uitvoering van de motie Pechtold (31951 nr. 20 en 21) en de motie Koser Kaya (31 865, nr. 10). - 31865-20

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Te zijner tijd betrekken bij de evaluatie van het experiment verbetering verantwoording en begroting.

26 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04496
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 januari 2010 Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting - 31865-18

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

26 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04496
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 18 maart 2010 Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting - 31865-21

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: De commissie zal de bewindspersoon meegeven akkoord te zijn met de voorstellen in de brief. De commissie zal het eigen oordeel en aanbevelingen op hoofdlijnen vast stellen ter overdracht en benadrukt dat de evaluatie in overleg met de Kamer plaatsvindt.

26 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04496
Overig - medewerker BOR, Bakker de R. - 23 maart 2010 Evaluatie experiment verbetering jaarverslag en begroting - brief minister FIN 31865-21 - 2010Z05249

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: De staf/BOR zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een conceptbrief aan de Kamer opstellen met een oordeel en aanbevelingen op hoofdlijnen van het experiment tot nu toe als aanbeveling voor het vervolg.

26 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04495
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 januari 2010 Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting - 31865-18

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Niet controversieel verklaard. Na ontvangst van een reactie door de minister op de eerder aan hem toegezonden brief zal de behandeling worden voortgezet.

4 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04494
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 januari 2010 Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting - 31865-18

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Staf gevraagd een voorzet te maken voor een reactie aan de minister van Financiën en deze via e-mail aan de leden voor te leggen.

11 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04493
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 10 december 2009 Zienswijze Algemene Rekenkamer inzake motie Koser-Kaya over het centraal stellen van vijf onderwerpen in de verantwoording over de uitvoering van de rijksbegroting - 31865-16

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Betrokken bij AO Verbetering verantwoording en begroting d.d. 10 december 2009
Besluit: In volgende pv een conceptbrief bespreken, met een advies aan relevante commissies inzake de voorbereiding van het verantwoordingsproces.

22 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04493
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 januari 2010 Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting - 31865-18

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering met verzoek aan staf RU/BOR om een stafnotitie over de opzet van de evaluatie en behandeltraject.

22 januari 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A02717
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 27 november 2009 Uitvoering motie Koser Kaya (32123, nr.30) om het verantwoordingsdebat meer focus te geven. - 31865-10

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Verbetering verantwoording en begroting d.d. 10 december 2009

10 december 2009

Besluitenlijst 2009A02713
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 20 juli 2009 Beantwoording vragen commissies RU en FIN over het Kader financieel beheer subsidies (31865/31031, nr. 5). - 31865-7

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Besluit: Minister van Financiën verzoeken om alle relevante stukken voor het te plannen AO tijdig bij de Kamer aan te bieden.

11 september 2009

Besluitenlijst 2008A01773
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 29 april 2009 Aanbieding kader financieel beheer rijkssubsidies - 31865-5

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan minister van Financiën en Algemene Rekenkamer vaststellen op donderdag 18 juni 2009 te 12.00 uur
Besluit: BOR verzoeken om stafnotitie een week voor inbrengdatum van feitelijke vragen.

15 mei 2009

Verslag