Wetsvoorstel 31839 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A021459
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 december 2017. Wijziging instellingsbesluit Commissie De Winter - 31839-608

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A0223411
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 1 december 2017. Reactie op bericht RTL-nieuws d.d. 27 november 2017 over agressie in de jeugdzorg - 31839-607

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en VenJ 2018 d.d. 4 december 2017.

20 december 2017

Besluitenlijst 2017A022339
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 27 november 2017 - Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel - 31839-606

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018 d.d. 4 december 2017.

6 december 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 mei 2017. Rapport van speciaal rapporteur Voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang in het onderwijs en het jeugddomein - 31839-579

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 010a).

17 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. Beleidskader inzagebevoegdheid patiënten-/cliënten-/zorgdossiers - 31839-574

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017. De voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31839-558

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0347020
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 17 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’ - 31839-570

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personen- en familierecht.

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A029967
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 september 2017. Diverse rapporten over jeugd - 31839-603

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en VenJ 2018 op 4 december 2017.

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A029967
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 september 2017. Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over jongeren die wachten op door de rechter opgelegde hulp - 31839-602

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en VenJ 2018 op 4 december 2017.

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A0271917
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 7 juli 2017. Aflopen certificaat GI Overijssel en algemene aanwijzingen aan het Keurmerkinstituut - 31839-598

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

15 september 2017

Besluitenlijst 2017A0222716
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 augustus 2017. Passende hulp voor jongeren met complexe psychische problemen - 31839-601

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Jeugdhulp11

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0224411
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juli 2017. Rapport Inspectie SZW 'Met 18 jaar ben je (niet) volwassen' - 31839-600

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Participatiewet.

7 september 2017

Verslag
Besluitenlijst 2016A0486016
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juli 2017. Stand van zaken van het gevraagde advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over leeftijdsgrenzen - 31839-597

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Na ommekomst van het rapport (voorjaar 2018) zal een technische briefing worden gepland

5 juli 2017

Besluitenlijst 2016A0486016
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 juni 2017, over het bericht dat een suïcidaal meisje niet de behandeling krijgt die nu nodig is - 31839-583

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij plenair debat (Kooiman) over de problematiek rond de zorg aan suïcidale tieners op 21 juni 201

5 juli 2017

Besluitenlijst 2016A0485810
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 juni 2017. Continuïteit van de organisaties Kindertelefoon, Sensoor en AKJ - 31839-582

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Jeugdhulp op 8 juni 201

21 juni 2017

Besluitenlijst 2016A0485810
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 juni 2017. Informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de jeugdhulp - 31839-581

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Jeugdhulp op 8 juni 2017.

21 juni 2017

Besluitenlijst 2017A011009
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 mei 2017. Rapport van speciaal rapporteur Voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang in het onderwijs en het jeugddomein - 31839-579

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg inzake interdepartementale aanpak.

16 juni 2017

Besluitenlijst 2017A018309
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 mei 2017. Kabinetsreactie op rapporten ‘Kinderrechtenmonitor 2016’ en ‘Als je het ons vraagt De Kinderombudsman op Kinderrechtentour’ - 31839-578

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces in te plannen algemeen overleg Jeugdhulp (3 uur)

9 juni 2017

Besluitenlijst 2017A018309
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 mei 2017. Actieplan pleegzorg - 31839-580

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Jeugdhulp op 8 juni 2017.

9 juni 2017

Besluitenlijst 2017A018309
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 15 mei 2017. Rapport van de Inspectie Jeugdzorg naar de certificering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering door het Keurmerkinstituut - 31839-577

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Jeugdhulp op 8 juni 2017.

9 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0106010
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 15 mei 2017. Rapport van de Inspectie Jeugdzorg naar de certificering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering door het Keurmerkinstituut - 31839-577

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Overdragen aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het algemeen overleg over jeugdhulp op 8 juni 2017.

1 juni 2017

Besluitenlijst 2016A048566
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 mei 2017. Voortbestaan Kindertelefoon, Stichting Sensoor en het AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdhulp) - 31839-576

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 8 juni 2017.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer voor 1 juni a.s. een brief te sturen waarin een nadere uitwerking/concrete uitspraak wordt gegeven met betrekking tot het voortbestaan van deze drie organisaties. Voorts wordt verzocht om spoedige beantwoording van enkele individuele schriftelijke vragen die ter zake zijn gesteld door de Kamerleden Peters (CDA, 13 april jl. en 23 mei jl.), Marijnissen (SP, 12 april jl.) en Nijboer (PvdA, 13 april jl.) zodat deze betrokken kunnen worden bij het algemeen overleg Jeugdhulp d.d. 8 juni 201

24 mei 2017

Besluitenlijst 2017A010589
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 8 mei 2017. Voortgang en resultaten aanpak loverboys - 31839-575

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

18 mei 2017

Besluitenlijst 2016A048559
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2017. Eindrapport meta analyse inhoudelijke aansluiting wetgeving jongeren 18-23 jaar met beperking - 31839-573

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid op 17 mei 2017.

10 mei 2017

Besluitenlijst 2016A048559
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. Beleidskader inzagebevoegdheid patiënten-/cliënten-/zorgdossiers - 31839-574

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

10 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0078818
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Derde jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) - 31839-572

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Jeugdhulp

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0074924
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 17 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’ - 31839-570

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 februari 2017. Verzamelbrief ten behoeve van het algemeen overleg Jeugd op 23 februari 2017 - 31839-561

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Jeugd op 23 februari 2017.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017. De voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31839-558

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Controversieel verklaren.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 januari 2016. Aanpak problematiek loverboys - 31839-500

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Niet controversieel verklaren.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 februari 2016. Afschrift van de reactie op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough - 31839-503

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Niet controversieel verklaren.

5 april 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A005939
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8 februari 2017. Kabinetsreactie op het onderzoek naar de inzet van het familiegroepsplan in de jeugdbescherming - 31839-560

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Jeugdhulp d.d. 23 februari 201

23 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0485010
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017. De voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31839-558

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 23 februari 2017.
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg IGZ .

8 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0485010
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 januari 2017. Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2016, over het bericht ‘Kinderen in de jeugdzorg komen in de knel na hun achttiende’ - 31839-559

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen Plenair debat over het bericht dat kinderen in de jeugdzorg in de knel komen na hun achttiende
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp d.d. 23 februari 2017.

8 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0484912
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 januari 2017. Verzamelbrief naar aanleiding van toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd, op 14 november 2016 - 31839-557

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 23 februari 2017.

25 januari 2017

Besluitenlijst 2016A025839
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 november 2016 - 31839-555

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdhulp

7 december 2016

Besluitenlijst 2016A025839
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 november 2016. Stand van zaken van de uitvoering van de motie van de leden Bergkamp en Koser Kaya over een integraal verbeterplan jongeren (Kamerstuk 31 839, nr. 492) - 31839-556

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Maatschappelijke opvang d.d. 30 november 2016.

7 december 2016

Besluitenlijst 2016A0452414
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 november 2016. Voortgang nieuw jeugdstelsel - 31839-554

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd bij Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2017 op 14 november 2016.

17 november 2016

Besluitenlijst 2016A042156
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 oktober 2016. Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 oktober 2016, over het bericht ‘Deel jeugdhulp Almere stopt: geen geld meer’ - 31839-553

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Kindermishandeling/Gia d.d. 12 oktober jl.

27 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2016. Reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 mei 2016, over het bericht ‘38 kinderen onwettig in gesloten inrichting’ - 31839-535

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij plenair debat (Bergkamp) over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 augustus 2016. Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016, over het bericht ‘Nederland uit top 10 beste kinderrechten’ - 31839-537

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij dertigledendebat (Bergkamp) over kinderrechten in Nederland

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 augustus 2016. Voortgangsbericht ‘Beoordeling plaatsingen gesloten jeugdhulp zonder machtiging kinderrechter’ van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) - 31839-538

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdhulp
Besluit: Betrekken bij plenair debat (Bergkamp) over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten

15 september 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A053609
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2016. Zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders - 31839-525

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kindermishandeling/GIA op 15 september 2016.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ.

6 juli 2016

Besluitenlijst 2015A0535910
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juni 2016 - Voortgang nieuw jeugdstelsel - 31839-524

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Jeugdhulp d.d. 30 juni 2016.

29 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0269411
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 mei 2016. Aanbieding rapport ‘casusonderzoek Drenthe, onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een kind’ - 31839-519

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Gia op 15 september 2016.

16 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0269411
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 mei 2016. Aanbieding rapport Leren van Calamiteiten 2 - 31839-520

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 30 juni

16 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0506716
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 mei 2016. Aanbieding van het onderzoeksrapport ‘De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming' - 31839-521

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Aangekondigde beleidsreactie afwachten.

13 juni 2016

Besluitenlijst 2015A053578
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 mei 2016. Reactie op het bericht in de NRC.nl van 28 april 2016 ‘Kwetsbare kinderen dupe van systeem’ - 31839-513

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 30 juni 201

1 juni 2016

Besluitenlijst 2015A053578
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 mei 2016 - Diagnostiek, zorg en ondersteuning voor mensen met autisme - 31839-515

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 30 juni 201

1 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0535610
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016. Ministeriële regeling persoonsgegevens bekostiging, controle en fraudebestrijding Jeugdwet - 31839-511

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 30 juni 2016.

19 mei 2016

Besluitenlijst 2015A0535610
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 mei 2016. Aanbieding van het tweede onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg ‘voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdhulp' - 31839-512

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/GIA op 29 juni 2016.

19 mei 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0165014
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 12 april 2016. Beleidsreactie op het rapport van de Kinderombudsman "Neem mij(n klacht) serieus!" over het klachtrecht in gesloten jeugdhulp instellingen en justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) - 31839-509

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij het debat over het rapport "Neem mij(n klacht) serieus!" van de Kinderombudsman.

3 mei 2016

Besluitenlijst 2015A053549
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 april 2016. Waarheidsvinding - 31839-510

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Jeugdhulp op 30 juni 2016.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kindermishandeling/GIA op 29 juni 2016.
Besluit: Bewindspersonen verzoeken de Kamer binnen 2 weken een reactie te geven op het NRC.nl-bericht van 28 april 2016 "Kwetsbaarste kinderen dupe van systeem", te duiden hoe de continuïteit van de zorg wordt geborgd bij de instelling Intermetzo, en te reageren op de facturerings- en productcodekwestie.

28 april 2016

Besluitenlijst 2015A0535311
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 maart 2016. Reactie op de berichtgeving BN/deStem over Monitor Transitie Jeugd en 3e voortgangsrapportage Kinderombudsman - 31839-508

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld bij het Verzamel-overleg Jeugdhulp op 31 maart 2016.

14 april 2016

Besluitenlijst 2015A053529
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 maart 2016. Reactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman - 31839-506

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdhulp op 31 maart 2016.

31 maart 2016

Besluitenlijst 2015A053529
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 maart 2016. Fusie Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31839-507

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IGZ op 7 april 2016.

31 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0535110
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 maart 2016. Diverse rapporten over jeugd van de gezamenlijke inspecties - 31839-505

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Meldcode kindermishandeling (plannen)
Besluit: Agenderen voor Verzamel-algemeen overleg Jeugdhulp op 31 maart 2016 (uitbreiding spreektijd 5 i.p.v. 4 minuten)

16 maart 2016

Besluitenlijst 2015A053498
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 januari 2016. Aanpak problematiek loverboys - 31839-500

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Slachtoffers loverboys (plannen: 3 uur, stss. VWS en min. VenJ)

17 februari 2016

Besluitenlijst 2015A053498
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 februari 2016. Afschrift van de reactie op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough - 31839-503

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Kindermishandeling/GIA d.d. 9 februari 2016.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Slachtoffers loverboys

17 februari 2016

Besluitenlijst 2015A053489
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 januari 2016 - Aanpak problematiek loverboys - 31839-500

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

4 februari 2016

Besluitenlijst 2015A053489
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2016. Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016 en de Meerjarenvisie 2016-2019 Samenwerkend Toezicht Jeugd - 31839-502

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdhulp (3 uur, maart); bij voorkeur met de staatssecretaris van VWS en de minister van V&J.

4 februari 2016

Besluitenlijst 2015A051083
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 december 2015. Stand van zaken en uitgevoerde activiteiten in het kader van kinderrechten in Caribisch Nederland - 31839-499

Indiener: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen (verzamel-) algemeen overleg.

27 januari 2016

Besluitenlijst 2016A00194
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 januari 2016 Aanpak problematiek loverboys - 31839-500

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht de behandeling over te nemen in verband met het algemeen overleg over slachtoffers loverboys.

21 januari 2016

Besluitenlijst 2016A00194
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 januari 2016 Reactie op het bericht dat het ziekenhuis Isala te Zwolle een vondelingenkamer opent - 31839-501

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vondelingenkamer.

21 januari 2016

Besluitenlijst 2015A026338
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 november 2015. Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende inspecties bij een calamiteit in het gemeentelijk domein - 31839-494

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ.
Besluit: Reeds behandeld in het WGO Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016 op 16 december 2015

26 november 2015

Besluitenlijst 2015A026338
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 november 2015. Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel - 31839-497

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het WGO Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016 op 16 december 2015.

26 november 2015

Besluitenlijst 2015A026338
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 november 2015. Toekomst ouderbijdrage en de borging van de Centra Seksueel Geweld (CSG’s) - 31839-495

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het WGO Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016 d.d. 16 november 2015.

26 november 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0263011
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 november 2015. Reactie op een onderzoek over het ronselen van slachtoffers van loverboys/mensenhandel die verblijven in een instelling voor verstandelijk gehandicapten - 31839-493

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016 op maandag 16 november 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Slachtoffers loverboys7

12 november 2015

Besluitenlijst 2015A026287
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 oktober 2015. Signalement over plaatsing zonder machtiging in de gesloten jeugdhulp - 31839-485

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Decentralisatie jeugdhulp d.d. 6 oktober 2015.

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A026287
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 oktober 2015. Reactie op uitkomsten onderzoek ouderbijdrage - 31839-487

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Decentralisatie jeugdhulp d.d. 6 oktober 2015.

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A026278
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 september 2015. Reactie op verzoek commissie inzake het eindbericht van de commissie Rouvoet - 31839-483

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Jeugdhulp op 6 oktober

1 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A026278
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 september 2015. Aanbieding afschrift kwartaalbrief aan alle colleges van B&W over de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015 - 31839-484

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Jeugdhulp op 6 oktober 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Decentralisatie Wmo

1 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0368013
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 15 september 2015. Correctie cijfers ondertoezichtstellingen - 31839-482

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Jeugdhulp op 6 oktober 2015.

25 september 2015

Besluitenlijst 2015A0262515
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 juli 2015. Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel - 31839-480

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie jeugdhulp op 10 september 2015.

3 september 2015

Besluitenlijst 2014A0514315
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Aanbieding rapport 'Kindergeneeskunde' (afbakening Jeugdwet en Zorgverzekeringswet) - 31839-472

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg na het reces

2 juli 2015

Besluitenlijst 2014A051427
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juni 2015. Reactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp - 31839-470

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg (na zomerreces)

17 juni 2015

Besluitenlijst 2015A0207110
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juni 2015. Reactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp - 31839-470

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De commissie vaste commissie voor VWS verzoeken de behandeling over te nemen.

9 juni 2015

Besluitenlijst 2014A051419
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 mei 2015. Jaarbericht 2014 van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) - 31839-469

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een in september/oktober te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg dat vooraf zal worden gegaan door een gesprek met de Inspectie Jeugdzorg
Besluit: Voorafgaand aan het nog te plannen verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg vindt een gesprek plaats met de Inspectie Jeugdzorg (inplannen z.s.m. na zomerreces)

4 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0513915
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 april 2015. Onderzoeken naar de toegang tot jeugdhulp - 31839-466

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg d.d. 29 april 2015.

26 mei 2015

Besluitenlijst 2015A0192511
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 september 2014. Reactie op adviesrapport RSJ over vondelingenkamer en babyhuis - 31839-458

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

30 april 2015

Besluitenlijst 2015A0192511
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op adviesrapport RSJ over vondelingenkamer en babyhuis - 31839-468

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

30 april 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A017718
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2015. Aanbieding van het rapport 'Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid' - 31839-464

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Kindermishandeling/Gia op 15 april 2015.

24 april 2015

Besluitenlijst 2015A017718
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Stand van zaken eerste maanden van het nieuwe Jeugdstelsel - 31839-465

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Decentralisatie jeugdzorg op 29 april 2015.

24 april 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A051359
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2015. Toezeggingen over de ouderbijdrage - 31839-461

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg.

11 maart 2015

Besluitenlijst 2014A051359
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 februari 2015. Reactie op de Kinderrechtenmonitor 2014 - 31839-462

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg.

11 maart 2015

Besluitenlijst 2014A051347
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 februari 2015. Verbeterde VGB-procedure (Verklaring Geen Bezwaar) voor aspirant-pleegouders - 31839-457

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg

26 februari 2015

Besluitenlijst 2014A054024
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 januari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het actieplan Kinderrechten in het Koninkrijk - 31839-453

Indiener: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Besluit: Minister van BZK verzoeken om direct na afloop van de Koninkrijksconferentie het definitieve actieplan Kinderrechten aan de Kamer toe te sturen.
Besluit: Zo enigszins mogelijk nog voor het zomerreces een algemeen overleg Kinderrechten in het koninkrijk organiseren, met als agendapunten het verslag van het schriftelijk overleg en het nog te ontvangen definitieve actieplan Kinderrechten.

25 februari 2015

Besluitenlijst 2014A051299
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 januari 2015. Aanbieding Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 - 31839-452

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 22 januari 2015.

29 januari 2015

Besluitenlijst 2014A0512610
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 december 2014. Aanbieding van de vijfde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) - 31839-450

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg voortgang Transformatie/Decentralisatie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor het verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 22 januari 2015.

15 januari 2015

Besluitenlijst 2013A046724
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 november 2014. Aanbieding Eerste Aanzet actieplan Kinderrechten in het Koninkrijk - 31839-425

Indiener: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Kinderrechten d.d. 11 december 2014.

19 december 2014

Besluitenlijst 2014A053507
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 december 2014. Aanbieding van het actieplan van de commissie Azough: 'Hun verleden is niet hun toekomst. Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd' - 31839-429

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

18 december 2014

Besluitenlijst 2014A053507
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 december 2014. Aanbieding van het kwaliteitskader jeugd - 31839-428

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor Verzamel-algemeen overleg jeugdzorg op 22 januari 2015.

18 december 2014

Besluitenlijst 2014A053507
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 december 2014. Ontwikkeling van de wachtlijsten in de provinciale geïndiceerde jeugdzorg per 1 juli 2014 - 31839-430

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 201

18 december 2014

Besluitenlijst 2014A039139
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 november 2014. Aanbieding rapport Inspectie Jeugdzorg Voorkomen van Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg’ - 31839-426

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 22 januari 201

11 december 2014

Besluitenlijst 2014A039139
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2014. Stand van zaken transitie en inkoop jeugdhulp - 31839-427

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

11 december 2014

Besluitenlijst 2014A0391210
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 november 2014. Toelichting op proces indeplaatsstelling - 31839-422

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

27 november 2014

Besluitenlijst 2014A0391210
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 november 2014. Omissie Jeugdwet registratietermijn - 31839-423

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

27 november 2014

Besluitenlijst 2014A0391210
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 november 2014. Continuïteit van zorg voor jeugdigen - 31839-424

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

27 november 2014

Besluitenlijst 2014A039119
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 oktober 2014. Aanbieding eindrapport 'Zes jaar toezicht jeugdzorgplus’ - 31839-417

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 21 januari 2015.

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A039119
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2014 - Reactie op persbericht “Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ laat kinderen in de steek” - 31839-420

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling VWS (34000-XVI)

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A039119
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 oktober 2014. Aanbieding verslag van het werkbezoek aan Denemarken op 1 en 2 september 2014 - 31839-418

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en VenJ 2015 op 3 november 2014.

13 november 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A0391010
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 oktober 2014. Voortgang Inkoop Jeugdhulp - 31839-415

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 op 3 november 2014.

30 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0390510
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2014. Voortgang Transitie Jeugdstelsel - 31839-412

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd bij het algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg/Transitie op 24 september 2014.

2 oktober 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A0314511
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 augustus 2014. Afronding werkzaamheden van drie ambassadeurs voor de regionale samenwerking - 31839-409

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij het geplande Wetgevingsoverleg inzake TK 33935 en Voortgang decentralisatieproces.

12 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juli 2014. Toezegging stand van zaken om de privacy bij de decentralisatie van de jeugdzorg te borgen met de bijbehorende planning - 31839-401

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2014. Nadere beschouwing van de cliëntgroepen voor de eenmalige gegevensoverdracht jeugd - 31839-403

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2014. Aanbieding Regeling vergoeding bijzondere transitiekosten Jeugdwet - 31839-405

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 juli 2014. Aanbieding van vier rapporten van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie voor het Onderwijs over de kwaliteit van de jeugdzorgplus instellingen - 31839-402

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg
Besluit: Er zal een gesprek met de Inspectie Jeugdzorg worden gepland.

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juli 2014. Advies van de Algemene Rekenkamer over het ontwerp-Besluit Jeugdwet - 31839-406

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselhierziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet) - 31839-407

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.13

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2014. Voortgang Inkoopafspraken Transitie Jeugdstelsel - 31839-410

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

4 september 2014

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2013A057848
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2014. Samenhang transitie jeugdzorg en invoering passend onderwijs - 31839-392

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg d.d. 25 juni jl.

3 juli 2014

Besluitenlijst 2013A057848
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2014. Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet) - 31839-393

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 10 juli 2014 te 14.00 uur

3 juli 2014

Besluitenlijst 2013A0578310
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juni 2014. Privatisering rijksinstellingen gesloten jeugdzorg - 31839-386

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 juni

26 juni 2014

Besluitenlijst 2013A0578310
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juni 2014. Outcomecriteria voor de jeugdhulp - 31839-383

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 juni 2014.

26 juni 2014

Besluitenlijst 2013A0578310
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juni 2014. Reactie op het jaarbericht 2013 van de Inspectie Jeugdzorg alsmede reactie over het toenemend aantal klachten in de jeugdzorg - 31839-385

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 juni 2014.

26 juni 2014

Besluitenlijst 2013A0578310
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 juni 2014. Voortgang Transitie Jeugdstelsel - 31839-387

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg d.d. 25 juni 2014.

26 juni 2014

Besluitenlijst 2013A0578110
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 mei 2014. Aanbieding rapport over gezinnen met geringe sociale redzaamheid - 31839-377

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg d.d. 25 juni 201

28 mei 2014

Besluitenlijst 2013A0578110
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2014. Aanbieding van het door de Inspectie Jeugdzorg opgestelde rapport ‘Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland’ - 31839-374

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: De brief zal van de agenda worden gehaald van het verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 juni 2014. De commissie Koninkrijksrelaties zal worden verzocht de behandeling over te nemen.

28 mei 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A0578011
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2014. Reactie op de berichtgeving dat er steeds meer slachtoffers van loverboys weglopen uit zorginstellingen - 31839-373

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Slachtoffers loverboys (plannen)

15 mei 2014

Besluitenlijst 2013A0578011
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2014. Aanbieding van het door de Inspectie Jeugdzorg opgestelde rapport ‘Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland’ - 31839-374

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg d.d. 11 juni a.s.

15 mei 2014

Besluitenlijst 2013A0578011
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 mei 2014. Rapport effectiviteit van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys - 31839-375

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Slachtoffers loverboys (plannen)

15 mei 2014

Besluitenlijst 2013A0578011
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 mei 2014. Aanbieding Jaarbericht 2013 van de Inspectie Jeugdzorg - 31839-376

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie te ontvangen voor het verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 juni 2014.
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 juni 2014.

15 mei 2014

Besluitenlijst 2013A057789
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2014. Oprichting Transitie Autoriteit Jeugd - 31839-358

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over Stelselherziening/transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

17 april 2014

Besluitenlijst 2013A057789
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2014. Voortgang Transformatie Jeugd - 31839-357

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over Stelselherziening/transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

17 april 2014

Besluitenlijst 2013A057789
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 april 2014. Afschrift brief aan de VNG over implementatieplan Jeugdwet - 31839-359

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over Stelselherziening/transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

17 april 2014

Besluitenlijst 2013A0509711
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 maart 2014. Rapport Inspectie Jeugdzorg over opgeheven verscherpt toezicht William Schrikker Groep - 31839-356

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 april 2014

Besluitenlijst 2013A0577710
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 maart 2014. Voorbereiding invoering Jeugdwet op 1 januari 2015 - 31839-351

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

3 april 2014

Besluitenlijst 2013A0577710
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2014 - 31839-352

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

3 april 2014

Besluitenlijst 2013A0577710
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 maart 2014 - Inspectierapporten gesloten jeugdzorg - 31839-353

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Jeugdzorg (plannen: 3 uur)

3 april 2014

Besluitenlijst 2013A0577710
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 maart 2014. Voortgang van de afspraken tussen gemeenten en de bureaus jeugdzorg (BJZ) en de landelijk werkende instellingen (lwi’s) - 31839-354

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

3 april 2014

Besluitenlijst 2013A0577710
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over Privacy Impact Assessment (PIA) - 31839-355

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Jeugdzorg (plannen: 3 uur)

3 april 2014

Besluitenlijst 2014A009537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 maart 2014. Transitie Jeugd: derde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) - 31839-350

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

21 maart 2014

Besluitenlijst 2014A009537
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 februari 2014. Aanvaarding verzoekonderzoeken onafhankelijke toetsen macrobudget Jeugd en WMO - 31839-349

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg

21 maart 2014

Besluitenlijst 2014A009537
Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 18 maart 2014. Behandeling van de brief inzake Reactie op het rapport van de Kinderombudsman 'Is de zorg gegrond?' - 31839-347 - 2014Z04986

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg.

21 maart 2014

Besluitenlijst 2013A057755
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 februari 2014. Reactie op verzoek van het lid Kooiman over het bericht dat 32.000 kinderen in Nederland in sobere opvangcentra wonen - 31839-345

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (toegewezen aan mevr. Kooiman)

6 maart 2014

Besluitenlijst 2013A057755
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 februari 2014. Beantwoording vragen commissie over de Fusie en privatisering rijksinstellingen gesloten jeugdzorg - 31839-346

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 18 maart a.s.

6 maart 2014

Besluitenlijst 2013A057755
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 februari 2014. Reactie op het rapport van de Kinderombudsman 'Is de zorg gegrond?' - 31839-347

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 18 maart 2014.

6 maart 2014

Besluitenlijst 2013A057745
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 februari 2014. Afspraken zorginkoop jeugd-GGZ - 31839-344

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg d.d. 13 maart 2014.

19 februari 2014

Besluitenlijst 2013A047856
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 februari 2014. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden sociaal domein en ambassadeurs regionale samenwerking - 31839-343

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de voortgang van het decentralisatieproject.
Besluit: Agenderen voor gesprek van ambassadeurs voorafgaande aan het algemeen overleg over de voortgang van het decentralisatieproject.

14 februari 2014

Besluitenlijst 2013A057738
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 januari 2014 - 31839-341

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 13 maart 2014.

13 februari 2014

Besluitenlijst 2013A0509214
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 januari 2014. Netwerkberaad in de jeugdbescherming - 31839-342

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

6 februari 2014

Besluitenlijst 2013A057726
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 januari 2014. Jaarwerkprogramma 2014 Inspectie Jeugdzorg - 31839-339

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg

4 februari 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 december 2013. Meer financiële duidelijkheid voor gemeenten inzake overheveling budget jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - 31839-330

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg (3 uur)

17 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 december 2013. Privacy Impact Assessment (PIA) - 31839-334

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 januari 2014.

17 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 december 2013. Fusie en privatisering rijksinstellingen gesloten jeugdzorg - 31839-333

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg

17 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 december 2013. Kabinetsreactie op uitspraken Raad voor de Rechtspraak inzake de Jeugdwet - 31839-335

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg

17 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 december 2013. Waarborg tegen ongeschikte pleegouders - 31839-336

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg

17 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2013. Nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg - 31839-337

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg

17 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0307210
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 november 2013. Ophoging macrobudget Jeugd - 31839-323

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het WGO Onderdeel Jeugd van de VWS-begroting op 25 november 2013.

29 november 2013

Besluitenlijst 2013A0307210
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 november 2013. Toezicht en capaciteit Jeugdzorgplus - 31839-322

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het WGO Onderdeel Jeugd van de VWS-begroting op 25 november 201

29 november 2013

Besluitenlijst 2013A0307210
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 november 2013. Aanbieding eindrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) over de inhoud en totstandkoming van de regionale transitiearrangementen (RTA’s) - 31839-324

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het WGO Onderdeel Jeugd van de VWS-begroting op 25 november 2013.

29 november 2013

Besluitenlijst 2013A0307210
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 november 2013. Quick scan outcomecriteria jeugdhulp - 31839-325

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het WGO Onderdeel Jeugd van de VWS-begroting op 25 november 2013.

29 november 2013

Besluitenlijst 2013A030716
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 november 2013. Ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg per juli 2013 - 31839-321

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jeugdzorg d.d. 25 november a.s.

14 november 2013

Besluitenlijst 2013A0476612
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 oktober 2013. Overheveling van de jeugd-GGZ - 31839-320

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij de behandeling van de Jeugdwet

7 november 2013

Besluitenlijst 2013A030689
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 oktober 2013. Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie-Bergkamp over een privacy impactanalyse jeugdzorg - 31839-319

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij de behandeling van de Jeugdwet

17 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0463311
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 september 2013. Reactie op rapport 'Casusonderzoek Zeist. Onderzoek na het overlijden van twee kinderen' - 31839-315

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Aanhouden totdat de Kamer de tijdens het mondelinge vragenuur op dinsdag 15 oktober 2013 toezegde brief van de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vechtscheidingen heeft ontvangen.

17 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A029138
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2013. Reactie op de Kinderrechtenmonitor - 31839-314

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 7 november 2013.

9 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0419213
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 juli 2013 Inzet van jeugdbeschermingsmaatregelen - 31839-309

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Jeugdwet (33684)

4 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0419213
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 26 september 2013. Uitvoering motie-Bergkamp over een privacy impactanalyse jeugdzorg (31839-279) - 2013Z18256

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om tijdige toezending stand-van-zaken brief i.v.m. het WGO Jeugdwet

4 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0372730
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 juli 2013. Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek - 31839-306

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie; algemeen overleg van vier uur plannen.

13 september 2013

Besluitenlijst 2013A0372730
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 juli 2013. Inzet van jeugdbeschermingsmaatregelen - 31839-309

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De behandeling van deze brief wordt overgedragen aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel betreffende regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) (Kamerstuk 33684).

13 september 2013

Besluitenlijst 2013A0306419
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juli 2013. Toezicht in het nieuwe jeugdstelsel - 31839-307

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij inbreng t.b.v. het verslag bij voorstel Jeugdwet op 12 september 2013 (33684)

12 september 2013

Besluitenlijst 2013A0306419
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 juli 2013. IJZ-rapport "Meten van uitkomsten van behandelingen in de jeugdzorg" - 31839-308

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 6 november 2013.

12 september 2013

Besluitenlijst 2013A0306419
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 augustus 2013. Inspectierapport ‘Praktijkonderzoek netwerkpleegzorg’ - 31839-312

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 6 november 2013.

12 september 2013

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A04946
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 juni 2013 Aanbieding rapport Budget decentralisatie jeugdzorg; Toets op de berekening - 31839-293

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Transitie jeugdzorg op 27 juni 2013

5 juli 2013

Besluitenlijst 2012A04946
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2013 Aanbieding tweede rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd - 31839-295

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Transitie jeugdzorg op 27 juni 2013

5 juli 2013

Besluitenlijst 2012A04946
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 juni 2013 Standpunt op het advies “Een stevig fundament, Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg” - 31839-297

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg jeugdzorg op 6 november 2013

5 juli 2013

Besluitenlijst 2012A04946
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 juni 2013 Aanbieding afschrift van de brief aan de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd over opdracht beoordeling regionale transitie arrangementen - 31839-298

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Transitie jeugdzorg op 27 juni 2013

5 juli 2013

Besluitenlijst 2013A00342
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 juni 2013 Beleidsreactie op het UNICEF rapport over kinderrechten op de Nederlandse Cariben - 31839-294

Indiener: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het Unicef-rapport over de situatie van kinderrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk d.d. 26 juni 2013.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 3 juli 2013.

26 juni 2013

Besluitenlijst 2012A04945
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juni 2013 Aanbieding Jaarbericht 2012 Inspectie Jeugdzorg - 31839-292

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Jeugdzorg begin november
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg zal een gesprek met de Inspectie voor de Jeugdzorg plaatsvinden

20 juni 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04943
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 mei 2013 Uitvoering van de motie Ypma en Bergkamp over de professionalisering in de jeugdzorg (Kamerstuk 33 400 XVI/33 400 VI, nr. 32) - 31839-289

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht nader te duiden met ingang van welk studiejaar de in de motie genoemde verbeteringen bij o.a. de basisopleidingen en permanente educatie van professionals worden ingevoerd

28 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04943
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 mei 2013 Voortgang van de professionalering van de jeugdzorg - 31839-288

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister (33619)

28 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04943
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 mei 2013 Transitieplan jeugd - 31839-290

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Jeugdzorg d.d. 27 juni 2013 (4 uur).

28 mei 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04942
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 april 2013 Aanbieding rapporten Inspectie Jeugdzorg en Samenwerkend Toezicht Jeugd - 31839-284

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg.

25 april 2013

Besluitenlijst 2012A04942
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 april 2013 Reactie op verzoek commissie over de archieven van jeugdzorg - 31839-286

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

25 april 2013

Besluitenlijst 2013A01309
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 maart 2013 - 31839-272

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Standpunt afwachten

29 maart 2013

Besluitenlijst 2013A01309
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 februari 2013 Afschrift van de reactie aan de ombudsmannen op het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over ondertoezichtstellingen bij omgangsproblemen - 31839-270

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Jeugdzorg op 11 april 2013

29 maart 2013

Besluitenlijst 2013A01309
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het beheer van privégelden van cliënten - 31839-273

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgfraude op 10 april 2013
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Jeugdzorg op 11 april 2013

29 maart 2013

Besluitenlijst 2013A01309
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 maart 2013 Stand van zaken brief naar aanleiding van de correspondentie tussen Jeugdzorg Nederland en de Kinderombudsman - 31839-276

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 april 2013

29 maart 2013

Besluitenlijst 2013A01309
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 maart 2013 Fusie van de jeugdzorginstellingen De Lindenhorst en Almata en de gevolgen daarvan voor de opvang van loverboyslachtoffers - 31839-275

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

29 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04939
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 februari 2013 Stand van zaken bij gezinshuis De Loot - 31839-269

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 april 2013.

14 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04939
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 februari 2013 Aanbieding van eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd - 31839-271

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor spoed algemeen overleg tesamen met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (2,5 uur)

14 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04727
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 februari 2013 Afschrift van de reactie aan de ombudsmannen op het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over ondertoezichtstellingen bij omgangsproblemen - 31839-270

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken de behandeling over te nemen.

14 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04935
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 januari 2013 Afschrift van de brief aan de Kinderombudsman in reactie op de Kinderrechtenmonitor 2012 - 31839-265

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

7 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04935
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2013 Toezeggingen betreffende Inspectie Jeugdzorg - 31839-264

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

7 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04725
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 januari 2013 William Schrikker Groep (WSG) onder verscherpt toezicht - 31839-266

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04934
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 december 2012 - 31839-261

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties d.d. 14 februari a.s.

24 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04934
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 januari 2013 Landelijke cijfers jeugdbescherming - 31839-262

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg

24 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04934
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 januari 2013 Uitstel van de reactie op het verzoek van de commissie over chaos in de archieven van jeugdzorg - 31839-263

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

24 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04695
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 november 2012 Budgettaire korting in de jeugdzorg - 31839-253

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04695
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 november 2012 Stand-van-zakenbrief en een inspectierapport inclusief beleidsstandpunt over het verscherpt toezicht op bureau jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland - 31839-254

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04695
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 november 2012 Beheer van privégelden van cliënten - 31839-252

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vastgesteld 31 januari 2013

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04695
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 november 2012 Ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg en toegankelijkheid en veiligheid jeugdzorg - 31839-255

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vastgesteld 17 januari 2013

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04695
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 november 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers” (Kamerstuk 31839, nr. 216) - 31839-257

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg op 3 december 2012 over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04695
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 november 2012 Aanbieding inspectierapport "Casusonderzoek Rotterdam" - 31839-258

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04695
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2012 Centra voor Jeugd en Gezin - 31839-256

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg op 3 december 2012 over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04695
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2012 Kabinetsreactie op advies Gezondheidsraad kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen - 31839-259

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04187
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 oktober 2012 Verslag van een schriftelijk overleg Budgettaire korting in de jeugdzorg - 31839-248

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij plenair VSO op 31 oktober 2012

22 november 2012

Besluitenlijst 2012A04187
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 oktober 2012 Aanbieding rapport overheveling jeugd-ggz - 31839-245

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013 op 3 december 2012

22 november 2012

Besluitenlijst 2012A04187
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 oktober 2012 Moties en toezegging stelselwijziging jeugd - 31839-246

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013 op 3 december 2012

22 november 2012

Besluitenlijst 2012A04187
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 23 oktober 2012 Reactie op het Jaarbericht Kinderrechten 2012 van UNICEF Nederland en Defence for Children - 31839-244

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013

22 november 2012

Besluitenlijst 2012A04187
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 25 oktober 2012 - 31839-247

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013

22 november 2012

Besluitenlijst 2012A04187
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012 - 31839-249

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013

22 november 2012

Besluitenlijst 2011A05394
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012 Budgettaire korting in de justitiële jeugdzorg - 31839-249

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De algemene commissie Jeugdzorg verzoeken het voortouw over te nemen, mede gelet op het feit dat deze commissie op 3 december 2012 een wetgevingsoverleg houdt over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J.

8 november 2012

Besluitenlijst 2012A02939
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 6 juli 2012 Budgettaire korting in de jeugdzorg - 31839-233

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg (WGO) onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013 op 3 december 2012

26 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A03215
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 juli 2012 Pilot loverboys en afspraken met bedrijfstakken - 31839-234

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

11 oktober 2012

Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2011A05623
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 25 juni 2012 Veiligheid in pleegzorg en in de brede zorg voor jeugd - 31839-218

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Toezicht Pleegzorg op 27 juni 2012

26 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05623
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 25 juni 2012 Mogelijke kindermishandeling in particuliere zorginstelling De Loot - 31839-219

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Pleegzorg/Wachtlijsten jeugdzorg op 27 juni 2012

26 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05623
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 juli 2012 Stand van zaken jeugdzorgplus - 31839-220

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 juli 2012

26 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05622
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 juni 2012 Stand van zaken pilotprojecten campussen en monitor decentralisatie uitkering jeugd - 31839-214

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Staatssecretaris verzoeken nadere informatie vóór 3 juli 2012 om 12.00 uur aan de Kamer te zenden over directe inzet van gelden t.b.v. De Nieuwe Kans i.p.v. door tussenkomst van de gemeente Rotterdam

28 juni 2012

Besluitenlijst 2011A05622
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 19 juni 2012 Eindrapport van de Werkgroep Overgangsmaatregelen ter bestrijding van de risico’s van de transitie van de jeugdzorg “Verantwoord over de drempel” - 31839-217

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg op 20 juni 2012
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om een stand-van-zaken brief Stelselherziening Jeugdzorg na het reces, waarin meer specifiek een reactie wordt gegeven op de 117 beschreven risico's uit het rapport van de werkgroep

28 juni 2012

Besluitenlijst 2011A05622
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 juni 2012 Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers - 31839-216

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen aan de regering vastgesteld op 27 september 2012

28 juni 2012

Besluitenlijst 2011A05621
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 mei 2012 Aanbieding rapport "Op het goede spoor" van de Adviesgroep Beroepsethiek en Tuchtrecht in het kader van het Actieplan Professionalisering in de jeugdzorg - 31839-206

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Betrokken bij plenair VAO Kwaliteit van de jeugdzorg/Macht van de gezinsvoogd d.d. 6 juni jl.

13 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02120
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 december 2011 Actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek en het rapport "Loverboys en hun slachtoffers" - 31839-166

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Niet controversieel verklaard.

31 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05620
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 mei 2012 Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-200

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening jeugdzorg op 31 mei 2012

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05620
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 mei 2012 Aanbieding Inspectierapport ‘Zicht veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg’ - 31839-201

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Toezicht Pleegzorg voor het zomerreces (2,5 uur).

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05620
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 mei 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-205

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg d.d. 31 mei 2012

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05620
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 januari 2012 Aanbieding rapport groeicijfers jeugdzorg - 31839-172

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg op 31 mei 2012.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05620
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 maart 2012 Transitieagenda Jeugdzorg - 31839-189

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stelselherzierning jeugdzorg op 31 mei 2012.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05620
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 mei 2012 Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-200

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stelselherzierning jeugdzorg op 31 mei 2012.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05620
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 februari 2012 Toenemende medicalisering van de jeugd - 31839-178

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor algemeen overleg Jeugdzorg op 13 juni 2012.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05620
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 maart 2012 Rapporten inzake de zorg aan Nederlandse jongeren die met een jeugdzorgindicatie in het buitenland geplaatst zijn - 31839-187

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor algemeen overleg Jeugdzorg op 13 juni 2012.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02037
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 mei 2012 Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-200

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

29 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02037
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 maart 2012 Transitieagenda Jeugdzorg - 31839-189

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

29 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02037
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 januari 2012 Aanbieding rapport groeicijfers jeugdzorg - 31839-172

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

29 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02037
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 mei 2012 Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-200

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

29 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05617
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 februari 2012 - 31839-177

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

12 april 2012

Besluitenlijst 2011A05616
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 maart 2012 Rapporten inzake de zorg aan Nederlandse jongeren die met een jeugdzorgindicatie in het buitenland geplaatst zijn - 31839-187

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 april 2012
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg (3 uur)

29 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05616
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 maart 2012 Transitieagenda Jeugdzorg - 31839-189

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening jeugdzorg d.d. 24 mei 2012

29 maart 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A05615
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 februari 2012 Toenemende medicalisering van de jeugd - 31839-178

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening jeugdzorg d.d. 24 mei 2012

19 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05615
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering (31 839, nr. 158) - 31839-176

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: De commissie Veiligheid en Justitie verzoeken de behandeling over te nemen

19 maart 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A05374
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering (31 839, nr. 158) - 31839-176

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Het voortouw wordt overgedragen aan de algemene commissie Jeugdzorg.

1 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05613
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 januari 2012 Aanbieding rapport groeicijfers jeugdzorg - 31839-172

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg (3 uur, 1e week na het meireces)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om tijdige toezending, uiterlijk 20 april a.s., van de voortgangsbrief inzake de invoering nieuwe Wet op de jeugdzorg met het oog op een voorafgaand aan het algemeen overleg (mei) te houden feitelijke vragenronde

16 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05613
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 februari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Stichting Zonnehuizen - 31839-173

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Betrekken bij aangevraagd 30-ledendebat (Leijten)

16 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05613
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 9 februari 2012 Bevindingen van de Inspectie Jeugdzorg bij Almata Ossendrecht - 31839-175

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdzorgplus d.d. 29 februari a.s.

16 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05613
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 6 februari 2012 Aanbieding Jaarwerkprogramma 2012 van de Inspectie Jeugdzorg - 31839-174

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor een besloten gesprek (plannen)

16 februari 2012

Besluitenlijst 2012A00312
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 december 2011 Actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek en het rapport "Loverboys en hun slachtoffers" - 31839-166

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over prostitutie en mensenhandel.

3 februari 2012

Besluitenlijst 2012A00312
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 december 2011 Reactie op rapporten van Ernst & Young n.a.v. onderzoeken naar de bedrijfsvoering van JB/JR inzake Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA), BJZ Rotterdam en BJZ Drenthe - 31839-161

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg op 19 december van de algemene commissie Jeugdzorg over het onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken.

3 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05612
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 23 januari 2012 Stand van zaken bij de Stichting Zonnehuizen - 31839-170

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Betrekken bij aangevraagd 30-ledendebat (Leijten)

2 februari 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A05611
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 december 2011 Reactie op de inspectierapporten jeugdzorg plus - 31839-156

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over Jeugdzorgplus (2 uur, na Krokusreces)

18 januari 2012

Besluitenlijst 2011A05611
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 14 december 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake de beleidsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-160

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en VenJ 2012, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken d.d. 19 december 2011

18 januari 2012

Besluitenlijst 2011A05611
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 december 2011 Stand van zaken wetsvoorstel Verbetering positie pleegouders en verzoeken algemene commissie Jeugdzorg - 31839-162

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en VenJ 2012, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken d.d. 19 december 2011
Besluit: De staatssecretaris zal om een stand van zakenbrief worden verzocht voor eind maart

18 januari 2012

Besluitenlijst 2011A05611
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 december 2011 Pilotkader zorgtrajecten Jeugdzorgplus - 31839-167

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdzorgplus

18 januari 2012

Besluitenlijst 2011A05611
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 28 december 2011 Tussenbericht toezicht jeugdzorg plus - 31839-168

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdzorgplus

18 januari 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A02845
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 7 december 2011 Aanbieding van het Algemene Rekenkamerrapport "Kosten van jeugdbescherming en jeugdreclassering" - 31839-158

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: De algemene commissie Jeugdzorg voorstellen het rapport te betrekken bij het wetgevingsoverleg op 19 december 2011 inzake het onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en VenJ 2012, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken. Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen: woensdag 18 januari 2012 om 12.00 uur.

16 december 2011

Besluitenlijst 2011A02839
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 november 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ)-rapport ‘Vechten tegen de Bierkaai’ over het voorkomen en terugdringen van alcoholgebruik - 31839-148

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor notaoverleg over de nota Gezondheid dichtbij op 19 december 2011
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid

9 december 2011

Besluitenlijst 2011A03742
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 14 november 2011 Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys - 31839-143

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys (na het kerstreces, 2 uur)

8 december 2011

Besluitenlijst 2011A03742
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 november 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken acute financiële problematiek bij bureaus jeugdzorg (31 839, nr. 129) - 31839-145

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en VenJ 2012, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken d.d. 19 december a.s.
Besluit: Bewindspersonen verzoeken/rappelleren om toezending, voor het Wgo Jeugdzorg d.d. 19 december a.s., van de door Ernst&Young opgestelde provinciale accountsrapporten BJZ van onder meer Amsterdam, Rotterdam en Drenthe.

8 december 2011

Besluitenlijst 2011A03742
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 november 2011 Reactie op de brief over de gevolgen van het teruglopen van de subsidie voor het het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) - 31839-144

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en VenJ 2012, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken d.d. 19 december a.s.

8 december 2011

Besluitenlijst 2011A03742
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 november 2011 Uitstel toezending stand van zaken met betrekking tot invoering van de outcome-criteria in de jeugdzorgplus - 31839-149

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending van de brief "Outcome-criteria in de jeugdzorgplus" voor het Wgo Jeugdzorg d.d. 19 december a.s.

8 december 2011

Besluitenlijst 2011A03742
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 november 2011 Het (uniforme) klachtrecht in de jeugdzorg en hoe het klachtrecht wordt vormgegeven als de jeugdzorg overgaat naar de gemeenten. - 31839-157

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Klachtrecht
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending van de brief "Kwaliteit van jeugdzorg" voor het Wgo Jeugdzorg d.d. 19 december a.s.

8 december 2011

Verslag
Besluitenlijst 2011A03741
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 oktober 2011 Toegankelijkheid jeugdzorg - 31839-137

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Desgewenst betrokken bij verzamel algemeen overleg Jeugdzorg op 26 oktober 2011

17 november 2011

Besluitenlijst 2011A03741
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 november 2011 Beleidsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-142

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jeugdzorg op 19 december 2011
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 1 december 2011
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek. In de extra procedurevergadering d.d. 22 november a.s. wordt de deelnemerslijst/werkwijze vastgesteld. De heer Dijsselbloem zal vooraf een voorstel doen waarop gereageerd kan worden.

17 november 2011

Verslag
Besluitenlijst 2011A04139
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 september 2011 Stelselwijziging zorg voor jeugd - 31839-130

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg d.d. 6 oktober 2011

27 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A04139
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 6 oktober 2011 Overzicht wetgevingstraject stelselwijziging zorg voor jeugd - 31839-131

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg d.d. 6 oktober 2011

27 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A04139
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 7 oktober 2011 Aanbieding bijstelling voor 2012 op het Landelijk Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 - 31839-134

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Betrekken bij het verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg d.d. 26 oktober a.s.

27 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A04139
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 6 oktober 2011 Reactie op het SP-rapport ’18 kinderen: 72 rapporten’ - 31839-132

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en VenJ 2012, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken

27 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A04139
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 17 oktober 2011 Financiële situatie bij Stichting Zonnehuizen en toezending van rapporten van de IGZ over Zonnehuizen - 31839-135

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen (2 uur)

27 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A03021
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 27 september 2011 Definitieve toedeling van de capaciteit jeugdzorgplus voor de periode 2012-2014 - 31839-128

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdzorgplus

6 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A03020
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 juli 2011 Aanbieding rapporten Inspectie jeugdzorg - 31839-122

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om meer specifiek te duiden wanneer de Kamer de aangekondigde nadere informatie/kabinetsreactie kan verwachten
Besluit: Aangekondigde nadere informatie/kabinetsreactie afwachten

16 september 2011

Besluitenlijst 2011A03020
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 7 juli 2011 Voortgangsbrief jeugdzorg - 31839-124

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor een verzamel-algemeen overleg (3 uur)

16 september 2011

Besluitenlijst 2011A03020
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 6 juli 2011 Uitvoering motie Dille (31839, nr. 111) over zoeken naar herverdelingsmiddelen - 31839-123

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 22 september 2011

16 september 2011

Besluitenlijst 2010A03588
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 september 2011 Pooierboysproblematiek - 31839-126

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over prostitutie.

15 september 2011

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2010A03585
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 mei 2011 Onderzoek Algemene Rekenkamer tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering - 31839-114

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over jeugdbescherming (tweede termijn) op 29 juni 2011.

9 juni 2011

Besluitenlijst 2011A01720
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 april 2011 Stand van zaken inzake Actieplan Professionalisering Jeugdzorg - 31839-99

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

28 april 2011

Besluitenlijst 2011A01720
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 10 maart 2011 Klachten over jeugdzorg bij de Nationale Ombudsman in 2009 - 31839-93

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Er zal een algemeen overleg gepland worden na het meireces inzake het jaarverslag Inspectie Jeugdzorg.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Klachtafhandeling (voor het zomerreces)

28 april 2011

Besluitenlijst 2011A01720
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 13 april 2011 Stand van zaken inzake de jeugdzorg plus - 31839-100

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Gesloten Jeugdzorg/Jeugdzorgplus op 27 april 2011

28 april 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A04177
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 14 maart 2011 Reactie op de moties ingediend bij het spoeddebat jeugdzorg in Limburg d.d. 8 maart jl. - 31839-94

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht naar de wijze van uitvoering van de aangenomen moties Dijsselbloem (Kamerstuk 31839, nrs. 91 en 92).

7 april 2011

Besluitenlijst 2010A04177
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 10 maart 2011 Klachten over jeugdzorg bij de Nationale Ombudsman in 2009 - 31839-93

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Bij het ministerie wordt navraag gedaan inzake het tijdpad van toezending brieven met betrekking tot de dossiers: klachtrecht, tuchtrecht, deltaplan professionalisering en de wijze van uitvoering van de motie Dijsselbloem over klachtafhandeling (Kamerstuk 32015, nr. 35).

7 april 2011

Besluitenlijst 2010A04175
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 februari 2011 Reactie op bezuinigingen jeugdzorg provincie Limburg - 31839-85

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Betroken bij spoeddebat over bezuinigingen op de jeugdzorg in Limburg d.d. 8 maart a.s.

10 maart 2011

Besluitenlijst 2010A04175
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 11 februari 2011 Aanbieding van het Jaarwerkprogramma 2011 Inspectie Jeugdzorg - 31839-84

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Eind april zal een gesprek (1 uur) plaatsvinden met de Inspectie Jeugdzorg

10 maart 2011

Besluitenlijst 2010A04175
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 maart 2011 Stand van zaken buitenlands en particulier zorgaanbod - 31839-87

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kwaliteitsmaatstaven buitenlands en particulier zorgaanbod op 17 maart a.s.

10 maart 2011

Verslag
Besluitenlijst 2011A00602
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 31 januari 2011 Beleidsreactie rapporten Onderzoeksraad voor Veiligheid en Inspectie Jeugdzorg - 31839-80

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel herziening van de maatregelen van kinderbescherming (32015).
Besluit: Paragraaf "Strafrechtelijke aanpak kindermishandeling" uit de beleidsreactie agenderen voor het algemeen overleg over het onderzoek naar de inzet van het strafrecht bij kindermishandeling op 9 maart 2011.

21 februari 2011

Besluitenlijst 2011A00376
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 2 februari 2011 Reactie op het bericht dat misbruikers nog steeds in de jeugdzorg (pleegzorg) werken - 31839-81

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg pleegzorg d.d. 2 februari jl.

17 februari 2011

Besluitenlijst 2011A00376
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 19 januari 2011 Toezicht op particuliere instellingen - 31839-79

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Na het Rondetafelgesprek Kwaliteitsmaatstaven buitenlands en particulier jeugdzorgaanbod op 3 maart zal er op korte termijn een algemeen overleg ingepland worden (3 uur).

17 februari 2011

Besluitenlijst 2011A00376
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 9 februari 2011 Portefeuilleverdeling Jeugdzorgdossier - 31839-83

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

17 februari 2011

Verslag
Besluitenlijst 2009A04834
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 december 2010 Rapporten Inspectie jeugdzorg - 31839-76

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over jeugdbescherming op 13 januari 2010.

16 december 2010

Besluitenlijst 2010A02215
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 7 december 2010 Fraude met kinderopvangtoeslag - 31839-77

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang
Besluit: De minister van SZW zal worden verzocht om de Kamer te informeren over de wijze waarop hij de motie de Mos (31322-106) inzake een onderzoek naar de mogelijkheden om naheffingen te verhalen op frauderende gastouderbureau's zal uitvoeren

15 december 2010

Besluitenlijst 2010A03439
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 14 oktober 2010 Inspectie-notitie 'Veiligheid pleegkinderen in beeld' - 31839-74

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg pleegzorg (januari 2011)

26 november 2010

Besluitenlijst 2010A03439
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 november 2010 Voortgang Afsprakenkader Jeugdzorg 2010-2011 - 31839-75

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

26 november 2010

Besluitenlijst 2009A04832
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 13 juli 2009 Beantwoording vragen commissie J&G inzake gezinnen die naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontvluchten - 31839-10

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over jeugdbescherming.

18 november 2010

Besluitenlijst 2009A04832
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 17 augustus 2010 Vluchten voor de jeugdbescherming - 31839-65

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over jeugdbescherming.

18 november 2010

Besluitenlijst 2010A02785
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 5 oktober 2010 Reactie op verzoek commissie over de wachtlijsten in de jeugdzorg - 31839-73

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer nog vóór de begrotingsbehandeling te voorzien van de laatste cijfers ten aanzien van de wachtlijsten in de jeugdzorg

13 oktober 2010

Besluitenlijst 2010A01992
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 19 augustus 2010 Rapporten Inspectie jeugdzorg Transferium en Horizon Besloten groep - 31839-68

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

16 september 2010

Besluitenlijst 2010A01992
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 19 augustus 2010 Klachtbehandeling jeugdzorg - 31839-67

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

16 september 2010

Besluitenlijst 2010A01992
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 19 augustus 2010 Wachtlijsten in de jeugd-ggz - 31839-66

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wachtlijsten jeugdzorg
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de commissie te informeren over het tijdpad van toezending (reguliere) wachtlijstcijfers Jeugdzorg

16 september 2010

Besluitenlijst 2010A01992
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 19 augustus 2010 Kwaliteitsmaatstaven buitenlands zorgaanbod - 31839-69

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek (maximaal 8 deelnemers). De griffier verzoekt de leden uiterlijk 22 september 2010 namen aan te melden ten behoeve van een
Besluit: Na het rondetafelgesprek wordt er besloten of er een algemeen overleg zal plaatsvinden

16 september 2010

Besluitenlijst 2010A01992
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 17 augustus 2010 Vluchten voor de jeugdbescherming - 31839-65

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdbescherming

16 september 2010

Besluitenlijst 2010A01992
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 6 september 2010 Voortgang aanpak regeldruk in de jeugdsector - 31839-71

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Betrekken bij evaluatie Wet op de jeugdzorg

16 september 2010

Besluitenlijst 2010A01992
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 6 september 2010 Rapport Inspectie jeugdzorg Hoenderloo groep, locatie de Kop van Deelen - 31839-70

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

16 september 2010

Besluitenlijst 2009A04827
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 9 juli 2010 Evaluatie Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd - 31839-63

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Justitie dan wel bij het plenaire debat over de (mogelijke) sluiting van jeugdgevangenissen.

16 september 2010

Besluitenlijst 2009A05313
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 8 juni 2010 Jaarbericht Inspectie jeugdzorg 2009 - 31839-62

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Desgewenst betrekken bij evaluatie Wet op de jeugdzorg

24 juni 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A05310
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 11 mei 2010 Inventarisatie van het buitenlands zorgaanbod - 31839-60

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

20 mei 2010

Besluitenlijst 2009A05310
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 10 mei 2010 Aanbieding rapporten Inspectie Jeugdzorg over Almata, Icarus en Avenier, locatie Prisma, Hand in Hand - 31839-59

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

20 mei 2010

Besluitenlijst 2009A05309
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 13 april 2010 Rapport Inspectie jeugdzorg naar vermissingen in de gesloten jeugdzorg - 31839-57

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen, nog te ontvangen nadere informatie afwachten.

22 april 2010

Besluitenlijst 2009A05309
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 13 april 2010 Reactie op rapporten Inspectie Jeugdzorg over toetsende taak Raad voor de Kinderbescherming en risicomanagement bij bureaus jeugdzorg - 31839-58

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

22 april 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A05306
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 16 maart 2010 Toezending rapporten inspectie jeugdzorg over De Sprint, BJ Brabant Paljas Plus, De Lindenhorst en JJC - 31839-49

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg gesloten jeugdzorg d.d. 17 maart jl.

1 april 2010

Besluitenlijst 2009A05306
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 17 maart 2010 Reactie op motie Van Toorenburg over een tijdelijk verbod op jeugdzorg in het buitenland - 31839-50

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor een beknopt rondetafelgesprek in mei van 1,5 uur (maximaal 5 personen/organisaties). Het lid Van Toorenburg zal een voorstel formuleren (vraagstelling uit te nodigen personen/organisaties) dat aan de commissie zal worden voorgelegd.

1 april 2010

Besluitenlijst 2009A05306
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 23 maart 2010 Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 27 november 2009 inzake het Afsprakenkader jeugdzorg 2010-2011 - 31839-52

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor (verzamel) algemeen overleg jeugdzorg in mei, de agendering zal nader worden vastgesteld

1 april 2010

Besluitenlijst 2009A05306
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 23 maart 2010 Wachtlijsten in de jeugdzorg (stand 1 januari 2010) - 31839-51

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor (verzamel) algemeen overleg jeugdzorg in mei, de agendering zal nader worden vastgesteld

1 april 2010

Besluitenlijst 2009A05306
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 30 maart 2010 Antwoorden op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg gesloten jeugdzorg van 17 maart 2010 - 31839-53

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor (verzamel) algemeen overleg jeugdzorg, de agendering zal nader worden vastgesteld

1 april 2010

Besluitenlijst 2009A04496
Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 10 maart 2010 Bevindingen Algemene Rekenkamer instroom, doorstroom en uitstroom (gesloten) jeugdzorg - 31839-48

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: De commissie JG verzoeken de behandeling over te nemen.

26 maart 2010

Besluitenlijst 2009A05300
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 9 maart 2010 Stand van zaken gesloten jeugdzorg - 31839-47

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Betrekken bij het AO Gesloten jeugdzorg op 17 maart 2010

19 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00803
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 3 december 2009 Toezicht op de gesloten jeugdzorg - 31839-25

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 11 maart 2010

5 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00803
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 15 februari 2010 Rapport inspectie jeugdzorg over de afdeling Besloten Groepen van Horizon - 31839-45

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 11 maart 2010

5 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00803
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 25 november 2009 Professionalisering van de jeugdzorg: wettelijk verplichte registratie en tuchtrecht - 31839-23

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 22 april 2010

5 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00803
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 2 november 2009 Aanpak knelpunten in de hulpverlening van jongeren van 18 jaar en ouder - 31839-20

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Controversieel verklaren

5 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00803
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 12 juni 2009 Onderzoek combinaties van zorg bij jeugdigen - 31839-6

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Controversieel verklaren

5 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00803
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 december 2009 Reactie advies Gezondheidsraad autismespectrumstoornissen - 31839-26

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Controversieel verklaren

5 maart 2010

Besluitenlijst 2009A05301
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 28 januari 2010 Jaarwerkprogramma Inspectie jeugdzorg 2010 - 31839-35

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

17 februari 2010

Besluitenlijst 2009A05301
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 5 februari 2010 Buitenlands zorgaanbod - 31839-37

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Betrokken bij spoeddebat op 10 februari 2010.
Besluit: De minister zal worden verzocht te duiden hoe hij de aangenomen motie Van Toorenburg (31 839, nr. 44) gaat uitvoeren.

17 februari 2010

Besluitenlijst 2009A05298
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 20 januari 2010 Wijziging Landelijk Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 en Voortgangsrapportage jeugdzorg 2009 - 31839-32

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

4 februari 2010

Besluitenlijst 2009A05298
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 26 januari 2010 Reactie rapport SP 'De jeugdhulpverlener aan het woord’ - 31839-34

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie Wet op de Jeugdzorg

4 februari 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A02949
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 3 december 2009 Toezicht op de gesloten jeugdzorg - 31839-25

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg gesloten jeugdzorg

17 december 2009

Besluitenlijst 2009A02949
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 december 2009 Reactie advies Gezondheidsraad autismespectrumstoornissen - 31839-26

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Desgewenst betrekken bij de Evaluatie Wet op de jeugdzorg

17 december 2009

Besluitenlijst 2009A02949
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 27 november 2009 Afsprakenkader jeugdzorg 2010-2011 - 31839-24

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 19 januari 2010

17 december 2009

Besluitenlijst 2009A02948
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 25 november 2009 Professionalisering van de jeugdzorg: wettelijk verplichte registratie en tuchtrecht - 31839-23

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Professionalisering Jeugdzorg / Arbeidsmarkbeleid jeugdzorg (2,5 uur) na afronding van de werkzaamheden van de werkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg, begin april 2010

4 december 2009

Besluitenlijst 2009A02161
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 28 oktober 2009 Wachtlijsten kinderopvang - 31839-18

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het AO kinderopvang van 29 oktober jl.

5 november 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A02297
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 21 september 2009 Toelichting op de werkdruk van de kinderrechters - 31839-17

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

8 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02938
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 14 september 2009 Aanpak wachtlijsten jeugdzorg - 31839-16

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wachtlijsten d.d. 29 september 2009
Besluit: De minister zal worden verzocht nog voor het algemeen overleg op 29 september 2009 de nieuwe cijfers inzake de wachtlijsten naar de Kamer te sturen zodat deze kunnen worden geagendeerd voor het algemeen overleg.

24 september 2009

Besluitenlijst 2009A02938
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 14 september 2009 Uitvoering motie Hamer c.s. inzake ontkokering in de jeugdhulpverlening - 31839-15

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling

24 september 2009

Besluitenlijst 2009A02786
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 12 juni 2009 Aanbieding jaarverslag Inspectie jeugdzorg 2008 - 31839-7

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

9 september 2009

Besluitenlijst 2009A02786
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 17 augustus 2009 Mededeling omtrent het kabinetsstandpunt op het advies van commissie Paas “Van Klein naar Groot” - 31839-13

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen, standpunt afwachten (procedurele brief).

9 september 2009

Besluitenlijst 2009A02786
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 13 juli 2009 Beantwoording vragen commissie J&G inzake gezinnen die naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontvluchten - 31839-10

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdbescherming

9 september 2009

Besluitenlijst 2009A02786
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 14 augustus 2009 Stand van zaken aanpak ervaren regeldruk in de jeugdsector - 31839-12

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Desgewenst betrekken bij komende begrotingsbehandeling JenG

9 september 2009

Besluitenlijst 2009A03169
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 13 augustus 2009 Wachtlijsten in de jeugdzorg (stand 1 juli 2009) - 31839-11

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor een in september te houden algemeen overleg Wachtlijsten jeugdzorg (2 uur). De minister wordt verzocht de aangekondigde stand-van-zakenbrief tijdig voor het AO aan de Kamer te sturen en daarin tevens een reactie te geven op de aangenomen motie van de leden Uitslag en Bouwmeester (Kamerstuk 31700 XVII nr. 48).

2 september 2009

Besluitenlijst 2009A02735
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 28 mei 2009 Rapport Inspectie jeugdzorg over De Koppeling - 31839-5

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

3 juli 2009

Besluitenlijst 2009A02735
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 12 juni 2009 Onderzoek combinaties van zorg bij jeugdigen - 31839-6

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling VWS
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

3 juli 2009

Besluitenlijst 2009A02735
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 12 juni 2009 Aanbieding jaarverslag Inspectie jeugdzorg 2008 - 31839-7

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 juli 2009

Besluitenlijst 2009A02735
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 15 juni 2009 Notitie Onze jeugd van tegenwoordig - 31839-8

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Gezonde Leefstijl

3 juli 2009

Besluitenlijst 2009A02735
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 18 juni 2009 Voortgang én toekomst zorg voor jeugd - 31839-9

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Betrekken bij BOR-verificatie (zie tevens agendapunt 20)

3 juli 2009

Besluitenlijst 2008A02355
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 19 mei 2009 Implementatie kader integraal indiceren in de jeugdzorg - 31839-4

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

9 juni 2009

Besluitenlijst 2009A01207
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 26 maart 2009 Aanbieding Rapport Inspectie Jeugdzorg over Jeugdformaat/Jutters Combinatie - 31839-3

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

15 april 2009

Besluitenlijst 2009A01234
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 19 maart 2009 Gezinnen die naar het buitenland vertrekken om de jeugdbescherming te ontlopen - 31839-2

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 16 april 2009

2 april 2009

Besluitenlijst 2008A02350
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin - 16 januari 2009 Aanbieding jaarwerkprogramma 2009 van de Inspectie jeugdzorg - 31839-1

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor het verzamel-algemeen overleg inzake jeugdzorg.

11 februari 2009