Wetsvoorstel 30111 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Besluitenlijst 2017A0382311
Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 3 april 2018. Uitvoering van de motie van het lid Ellemeet c.s. over zorgbestuurders aanspreken op salarisstijging (Kamerstuk 30111-108) - 30111-109

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

12 april 2018

Besluitenlijst 2017A0426914
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2018. Ontwijkingsconstructies Wet normering topinkomens (WNT) - 30111-107

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg WNT.

9 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0044612
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 december 2017. Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2016 - 30111-106

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg WNT na ontvangst van de nadere informatie die voor begin 2018 wordt toegezegd.

22 december 2017

Besluitenlijst 2017A022339
Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 november 2017. Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van - 30111-105

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij plenaire dertigledendebatten (Ellemeet) over de salarissen van topbestuurders in de zorg
Besluit: Betrekken bij plenaire dertigledendebatten (Marijnissen) over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings

6 december 2017

Besluitenlijst 2016A027768
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 december 2016. WNT-jaarrapportage 2015 - 30111-102

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De wetsvoorstellen betreffende de WNT worden afgewacht.

22 december 2016

Besluitenlijst 2016A027768
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 december 2016. Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector - 30111-103

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De wetsvoorstellen betreffende de WNT worden afgewacht.

22 december 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2016. Reactie op gewijzigde motie van de leden Kerstens en Leijten over topinkomens onder gewone cao's laten vallen (Kamerstuk 30 111, nr. 82) - 30111-101

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A050256
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 april 2016. Voortgangsbrief normering topinkomens (semi)pubieke sector - 30111-99

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 april 2016

Besluitenlijst 2015A050256
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 april 2016. Nadere toelichting op aanpassing Beleidsregels WNT 2016 - 30111-100

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 april 2016

Besluitenlijst 2015A050235
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 maart 2016. Aanpassing Beleidsregels WNT 2016 i.v.m. contractovernames door mobiliteitsbureaus - 30111-97

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een nadere uitleg inzake aanpassingen

17 maart 2016

Besluitenlijst 2015A050206
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 januari 2016. Modelaanpakken topinkomensnormering door decentrale overheden - 30111-92

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de WNT op 27 januari jl.

28 januari 2016

Besluitenlijst 2015A055515
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 december 2015. Aanbieding WNT-jaarrapportage 2014 - 30111-91

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) op 27 januari 2016.

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A025927
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 november 2015. Aanvullende data uitbreiding reikwijdte WNT naar niet-topfunctionarissen - 30111-90

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg evaluatie van de Wet normering topinkomens WNT op 27 januari 2016.

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A025916
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 november 2015. Voortgang van het kabinetsbeleid inzake de normering van de topinkomens in de (semi)publieke sector - 30111-89

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de evaluatie WNT.3

26 november 2015

Besluitenlijst 2015A025858
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 juli 2015. Verkenning uitbreiding reikwijdte WNT naar niet-topfunctionarissen - 30111-87

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De minister wordt gevraagd de ontbrekende data in zijn brief van 9 juli 2015 aan te vullen en deze naar de Kamer te sturen voorafgaande aan het algemeen overleg Wet normering topinkomens (WNT).
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg eind 2015, na ontvangst van eerste integrale evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) en de WNT-jaarrapportage over het jaar 2014.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A025858
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 juli 2015. Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector - 30111-88

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg eind 2015, na ontvangst van eerste integrale evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT), de WNT-jaarrapportage over het jaar 2014 en de regelingen voor woningcorporaties en welzijn.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0207110
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juni 2015. Stand van zaken decentrale normstelling topinkomens (WNT) - 30111-86

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

9 juni 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A048378
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 februari 2015. Aanbieding Inspectierapport inzake naleving van de WNT bij hogeschool ArtEZ - 30111-83

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

6 maart 2015

Besluitenlijst 2014A0385313
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 januari 2015. Benoeming president-directeur ProRail - 30111-78

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 26 maart 2015.5

30 januari 2015

Besluitenlijst 2014A0506911
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 december 2014. Aanbieding jaarrapportage 2013 uitvoering Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - 30111-74

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op korte termijn met de minister van BZK.

15 januari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A039099
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 september 2014. Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake kosten buitenlandse reizen, Kennemer Gasthuis en wet normering topinkomens - 30111-73

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Integriteit en verwevenheid (plannen: 2,5 uur)

16 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0390510
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 september 2014. Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake kosten buitenlandse reizen, Kennemer Gasthuis en wet normering topinkomens - 30111-73

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Integriteit en Verwevenheid
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De lijst van aanhangige (dertigleden)debatten zal worden geagendeerd om te bepalen of debatten kunnen worden samengevoegd, dan wel omgezet kunnen worden in een algemeen overleg5

2 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0314511
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juli 2014. Voortgang inzake de normering van topinkomens in de publieke en semipublieke sector - 30111-72

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van VvW TK 33978 verlaging bezoldigingsmaximum WNT, en VvW TK 34017 Reparatiewet WNT.

12 september 2014

Besluitenlijst 2014A0252214
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 april 2014. Beloningsbeleid Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) - 30111-68

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

4 september 2014

Besluitenlijst 2013A0578310
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juni 2014. Reactie op de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (onderzoek AbvakaboFNV) - 30111-70

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij plenair 30-ledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten).

26 juni 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A018096
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 april 2014. Beloningsbeleid Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) - 30111-68

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 mei 2014 te 14.00 uur.

25 april 2014

Besluitenlijst 2013A055366
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 maart 2014. Beloningen van topbestuurders in de private sector - 30111-67

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

19 maart 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2013. Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012 - 30111-66

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: De leden Van der Staaij, Bruins Slot en Bouwmeester zullen voor de volgende procedurevergadering een voorstel indienen tot het houden van een rondetafelgesprek Toezichthouders in de zorg

17 januari 2014

Besluitenlijst 2013A049776
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 november 2013. Eerste ervaringen met Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - 30111-65

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Uitvoering WNT.

14 november 2013

Besluitenlijst 2013A0372730
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juli 2013. Wob-verzoek RTL naar de 200 meestverdienende politieambtenaren - 30111-63

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politieonderwerpen.

13 september 2013

Besluitenlijst 2012A0385310
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 juli 2013. Uitvoering afspraken regeerakkoord terzake van topinkomensbeleid pubkieke en semipublieke sector - 30111-64

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst agenderen bij het eventueel t.z.t. in te plannen AO over de rapportagebrief over de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) die de minister van BZK na de zomer naar de Kamer zal sturen.4

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A03094
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 juni 2013 Reactie op verzoek van het lid Karabulut over de beloning van topbestuurders in de private sector - 30111-62

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid/topinkomens d.d. 2 juli 2013

3 juli 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04580
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 februari 2013 Nadere toelichting over Wopt-rapportage 2011 - 30111-58

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg inzake Wopt dd 14 februari 2013

8 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04580
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 februari 2013 Correctie van bijlage 1a bij de brief inzake nadere toelichting over Wopt-rapportage 2011 - 30111-59

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg inzake Wopt dd 14 februari 2013

8 maart 2013

Besluitenlijst 2012A03805
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 januari 2013 Rapportage van publiek gefinancierde topinkomens conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt) en de inkomensgegevens en rapportage van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2011 - 30111-57

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van twee uren, te houden voor het krokusreces. De minister van BZK, als de coördinerend bewindspersoon, zal worden meegedeeld dat de commissie er vanuit gaat dat hij in het AO vragen betreffende de beloningen op alle beleidsterreinen, zoals die zijn vermeld in zijn overzicht, zal kunnen beantwoorden.

18 januari 2013

Besluitenlijst 2012A02036
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 mei 2012 Reactie op het bericht dat er verhoudingsgewijs teveel grootverdieners zijn in de ouderenzorg - 30111-56

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 7 juni 2012
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Governance

24 mei 2012

Besluitenlijst 2011A04558
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 oktober 2011 Beantwoording vraag van de Commissie voor Binnenlandse Zaken over het salaris van de nieuwe directeur van het GVB Amsterdam - 30111-54

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over VvW TK 32600 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

4 november 2011

Besluitenlijst 2011A03021
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 juni 2011 Topinkomens in de jeugdzorg - 30111-53

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

6 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A02831
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 juni 2011 Topinkomens in de jeugdzorg - 30111-53

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: De commissie Jeugdzorg verzoeken de behandeling over te nemen

16 september 2011

Besluitenlijst 2010A03813
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 20 december 2010 Rapportage van publiek gefinancierde topinkomens conform de Wopt en de inkomensgegevens en rapportage van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2009 - 30111-52

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg tenzij het wetsvoorstel voor 1 maart 2011 zal worden ingediend.

13 januari 2011

Besluitenlijst 2010A01793
Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 22 september 2010 Beloningsbeleid ProRail - 30111-51

Indiener: vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
Besluit: Is reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoor d.d. 30 september 2010

30 september 2010

Besluitenlijst 2009A04925
Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 18 november 2009 - Beloningsbeleid ProRail - 30111-49

Indiener: vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervoerplan NS, Beheerplan Prorail 2010 en winterweer op het spoor d.d. 24 maart 2010

18 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04924
Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 18 november 2009 Beloningsbeleid ProRail - 30111-49

Indiener: vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
Besluit: Niet controversieel; aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

4 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04836
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 17 december 2009 Rapportage uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Verantwoording 2008 - 30111-50

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

21 januari 2010

Besluitenlijst 2009A02860
Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 18 november 2009 Beloningsbeleid ProRail - 30111-49

Indiener: vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

26 november 2009

Besluitenlijst 2009A00052
Brief regering - minister van Financiën, Bos W.J. - 14 juli 2008 bestuurdersbeloning in verschillende landen; rechtsvergelijkend onderzoek - 30111-28

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 8 juli 2009 te 14.00 uur.

26 juni 2009

Besluitenlijst 2008A02133
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 19 december 2008 Rapportages uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Verantwoording 2007 - 30111-48

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: T.z.t. agenderen voor verzamel algemeen overleg

22 januari 2009

Besluitenlijst 2008A00093
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 oktober 2008 Reactie Aob-onderzoek bezoldiging topbestuurders hoger onderwijs - 30111-32

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel hoger onderwijs van OCW-begroting 2009, op 8 december a.s.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over topinkomens dat de cie BZK organiseert op 26 nov. a.s.

30 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00046
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 september 2008 Sanquin - 30111-30

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: T.z.t. agenderen voor tweede termijn algemeen overleg Topinkomens

14 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00038
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 september 2008 Mededeling inzake niet bijwonen AO Topinkomens - 30111-31

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Tweede termijn algemeen overleg over topinkomens semipublieke sector plannen met de betrokken bewindslieden en de minister van BZK

15 september 2008

Besluitenlijst 2008A00004
Brief regering - minister van Financiën, Bos W.J. - 14 juli 2008 bestuurdersbeloning in verschillende landen; rechtsvergelijkend onderzoek - 30111-28

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: T.z.t. agenderen voor een algemeen overleg corporate governance.

12 september 2008