Wetsvoorstel 27859 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A0427512
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 mei 2018. Toezending en reactie op het onderzoeksrapport “Niet te stoppen” van de Commissie BRP - 27859-124

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg BRP op 20 juni 2018.
Besluit: De commissie besluit om voorafgaand aan het AO BRP (dat gepland staat voor 20 juni 2018) een technische briefing te vragen aan de opstellers van het onderzoeksrapport.

1 juni 2018

Besluitenlijst 2017A042727
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 maart 2018. Verdere openbaarmaking broncode BRP en onderzoek toekomstvastheid BRP - 27859-122

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg BRP.

5 april 2018

Besluitenlijst 2017A042688
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 januari 2018. Voortgang BRP-proces - 27859-121

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg BRP dat zal worden geagendeerd nadat het Plan van Aanpak zal zijn ontvangen.

15 februari 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A0044512
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 november 2017. Openbaarmaking meest recente broncode Operatie BRP (Basisregistratie Personen) - 27859-118

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoorten.

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A0044412
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 november 2017. Antwoorden op vragen commissie over Basisregistratie Personen - 27859-117

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoorten voor het Kerstreces.3

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A004436
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 oktober 2017. Opdracht commissie BRP - 27859-115

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Uw commissie heeft reeds in de vorige procedurevergadering besloten tot het voeren van een schriftelijk overleg.

10 november 2017

Besluitenlijst 2017A0347020
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 december 2016. Sekseregistratie - 27859-99

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personen- en familierecht.

9 november 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A032966
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 oktober 2017. Beantwoording vragen commissie over Basisregistratie Personen - 27859-114

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 2 november te 14.00 uur.

27 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A03014
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 september 2017. Basisregistratie Personen - 27859-113

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 2 oktober 2017 te 12.00 uur. De commissie ontvangt de antwoorden op de feitelijke vragen graag uiterlijk maandag 9 oktober 2017.
Besluit: De commissie besluit tot het voeren van een algemeen overleg Basisregistratie Personen op 11 oktober 2017. Het voor die datum voorziene algemeen overleg ICT-ontwikkelingen wordt tot na het aantreden van een nieuw kabinet uitgesteld.

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A004407
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 september 2017. Uitstel toezending informatie over operatie Basisregistratie Personen - 27859-112

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De commissie verzoekt de minister haar binnen een week een brief te zenden waarin hij nader uiteenzet welke redenen aan het uitstel ten grondslag liggen, de stand van zaken bij de beëindiging van het project BRP schetst en de termijn noemt waarop de Kamer volledig geïnformeerd kan worden. Voorts wil de commissie informatie over de stand van uitvoering van de toezeggingen die in het algemeen overleg zijn gedaan en de moties (TK 27859 nrs. 106, 107 en 110) die naar aanleiding van het algemeen overleg van 5 juli jl. zijn aangenomen. De commissie wil de brief op een zodanig tijdstip ontvangen dat zij daarover op donderdag 28 september 2017 een extra procedurevergadering kan houden.

21 september 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A004375
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 juni 2017. Operatie Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-105

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg operatie BRP en programma eID dat op korte termijn (voor het zomerreces) plaatsvindt (zie ook a.p. 11).
Besluit: De commissie besluit om voorafgaand aan het algemeen overleg operatie BRP en programma eID een technische briefing te laten organiseren door het BIT.

29 juni 2017

Besluitenlijst 2017A004358
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2017. Operatie Basisregistratie Personen (Brp) - 27859-103

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

1 juni 2017

Besluitenlijst 2017A004358
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 mei 2017. Operatie Basisregistratie Personen (Brp) - 27859-104

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

1 juni 2017

Besluitenlijst 2017A004345
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 april 2017. Operatie Basisregistratie Personen - 27859-102

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De minister BZK zal worden verzocht om binnen één week, conform de motie De Caluwé / Amhaouch (TK 27859 nr. 100) een nadere schriftelijke duiding te geven van de uitloop naar tijd en kosten, de budgettaire gevolgen op korte termijn, de uitgevoerde herijkingen, en de algehele staat van de Operatie BRP.

12 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0074924
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 december 2016. Sekseregistratie - 27859-99

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Controversieel verklaren.

6 april 2017

Verslag
Besluitenlijst 2016A04996
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 december 2016 Sekseregistratie - 27859-99

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personen- en familierecht.
Besluit: Het algemeen overleg over familierechtelijke onderwerpen gepland op 16 februari 2017 wordt tot nader order uitgesteld. Het voor dat algemeen overleg geagendeerde rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap met kabinetsreactie (Kamerstuk 33836, nr. 18) wordt geagendeerd voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personen- en familierecht. De commissie heeft besloten het aan de nieuwe Kamer te laten het rondetafelgesprek over het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap opnieuw in te plannen.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A027768
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 december 2016. Kabinetsreactie op het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Een mens leeft, een systeem niet’ - 27859-98

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten d.d. 8 februari 2017.

22 december 2016

Besluitenlijst 2016A027718
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 september 2016. Uitkomst onderzoek registratie levenloos geboren kinderen - 27859-96

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7 oktober 2016

Besluitenlijst 2015A05070
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 9 augustus 2016 Resultaten van de onderzoeken naar afschaffing van geslachtsregistratie - 27859-95

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A027699
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Uitstel informeren over uitkomst onderzoek registratie levenloos geboren kinderen - 27859-94

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

8 september 2016

Besluitenlijst 2016A027699
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 7 juli 2016. Uitkomst van een uitvoeringstechnische tussenevaluatie van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) - 27859-93

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies.4

8 september 2016

Besluitenlijst 2016A0181115
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2016. Reactie op de BRP-registratie van levenloos geboren kinderen en terugkoppeling gesprek inzake registratie - 27859-92

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De nadere informatie, die in de brief voor de zomer wordt toegezegd, afwachten.

27 mei 2016

Besluitenlijst 2015A050256
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 april 2016. Voortgang Operatie Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-91

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies op 20 april 2016.

22 april 2016

Besluitenlijst 2015A0502410
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 maart 2016. Registratie van personen in Basisregistratie Personen die zijn uitgesloten van het kiesrecht - 27859-90

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verkiezingsaangelegenheden.

8 april 2016

Besluitenlijst 2015A0506311
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 maart 2016. Stand van zaken van het onderzoek naar sekseregistratie door de overheid - 27859-89

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.

24 maart 2016

Besluitenlijst 2015A050225
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 februari 2016. Reactie op de aanbevelingen van het BIT (Bureau ICT Toetsing) over Operatie BRP - 27859-88

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Beleidsdoorlichting en over de BRP.

3 maart 2016

Besluitenlijst 2015A050214
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 februari 2016. Tussenbericht over het gesprek met de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) - 27859-86

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De minister verzoeken om een brief met betrekking tot de stand van zaken inzake het gesprek met de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), met een termijn van 2 weken.

12 februari 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A025907
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 oktober 2015. Voortgangsrapportage Operatie BRP oktober 2015 en BIT-toets - 27859-83

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoorten en Reisdocumenten d.d. 26 november 2015.

30 oktober 2015

Besluitenlijst 2014A0498413
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 september 2015. Sekseregistratie door de overheid - 27859-82

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Aangekondigde nadere informatie afwachten. De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de brief van COC Nederland over geslachtsregistratie door de overheid van 9 oktober 2015.

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A025867
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 september 2015. Evaluatie inzage broncode BRP - 27859-81

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 7 oktober 2015 over Basisregistratie Personen, en paspoorten en reisdocumenten.

17 september 2015

Besluitenlijst 2015A025858
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juli 2015. Uitkomsten van de maatregelen over valse inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-79

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een (op korte termijn) nog te plannen algemeen overleg Paspoorten, Reisdocumenten en Basisregistratie Personen (BRP).

3 september 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A050767
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 april 2015. Voortgangsrapportage Operatie BRP april 2015 - 27859-78

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ICT-aangelegenheden, digitale dienstverlening door de overheid d.d. 20 mei 2015.3

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A0497414
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 maart 2015. Onderzoek “M/V en verder, sekseregistratie door de overheid en de positie van transgenders” - 27859-76

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over sekseregistratie waarvoor ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgenodigd.

26 maart 2015

Besluitenlijst 2015A010332
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 maart 2015. Tussentijdse rapportage Operatie Basisregistratie Personen (BRP) i.v.m. rapport Tijdelijke commissie ICT - 27859-77

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het Rapport van het Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid (33326-4).

24 maart 2015

Besluitenlijst 2014A050734
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 maart 2015. Tussentijdse rapportage Operatie Basisregistratie Personen (BRP) i.v.m. rapport Tijdelijke commissie ICT - 27859-77

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De commissie W&R verzoeken de behandeling over te nemen en de brief te agenderen voor het AO Onregelmatigheden ICT-aanbestedingen.

20 maart 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A0317610
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2014. Voortgang inzake Basisregistratie Personen - 27859-734

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Basisregistratie Personen op 25 november 2015.

30 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A031748
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 september 2014. Voortgangsrapportage Operatie Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-72

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg basisregistratie personen op 16 oktober 2014.

25 september 2014

Besluitenlijst 2014A025216
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juni 2014. Evaluatie 4e cyclus GBA-audit (1 juli 2010 tot 1 juli 2013) - 27859-71

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een in september te plannen het algemeen overleg Basisregistratie personen.Overig

19 juni 2014

Besluitenlijst 2013A047926
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 april 2014. Voortgang Basisregistratie Personen - 27859-70

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

16 mei 2014

Besluitenlijst 2012A0474112
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 december 2013. Informatie over toezending van het WODC onderzoek over het onbepaald laten van het geslacht - 27859-69

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

18 december 2013

Besluitenlijst 2012A038573
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 oktober 2013. Voortgang van de bouw van de Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-68

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg waartoe reeds eerder is besloten en dat nu op korte termijn zal worden georganiseerd.

31 oktober 2013

Besluitenlijst 2012A0385310
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 juli 2013. Stand van zaken bouw BasisRegistratie Personen (BRP) - 27859-67

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Minister van BZK verzoeken om bij zijn brief aan de Kamer inzake nadere informatie over de BasisRegistratie Personen tevens een schriftelijke reactie te geven op het rapport terzake dat onderzoeks- en adviesbureau Gartner heeft opgesteld en kennelijk op 23 april jl. aan de minister heeft aangeboden.

5 september 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04581
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 mei 2013 Aanbieding Tweede editie "Van GBA tot Z" krant - 27859-64

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7 juni 2013

Besluitenlijst 2013A01754
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 april 2013 Verstrekking aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) - 27859-63

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de behandeling van VvW TK 33219 Wet Basisregistratie Personen.

22 april 2013

Besluitenlijst 2011A04895
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 december 2012 Aanbieding van de eerste editie "Van GBA tot Z" krant - 27859-62

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken; agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg GBA.

20 december 2012

Besluitenlijst 2011A04894
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 november 2012 Stand van zaken programma mGBA - 27859-61

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de modernisering van het GBA,waartoe de commissie reeds eerder heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld

6 december 2012

Besluitenlijst 2011A04889
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 juli 2012 Stand van zaken kwaliteit GBA en Gateway review GBA - 27859-60

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

5 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02137
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 mei 2012 Gateway Review over de stand van zaken van het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) - 27859-59

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een op een nader te bepalen tijdstip te voeren algemeen overleg

1 juni 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A04558
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 26 oktober 2011 Aanbieding van het evaluatieonderzoek BSN-punt - 27859-56

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake GBA op 30 november 2011. Het kabinet zal worden gevraagd voor het AO door middel van een brief te reageren op de informatie van het RTL-programma inzake problemen bij UWV en GBA

4 november 2011

Besluitenlijst 2011A03657
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 13 september 2011 Vervolgaanpak van het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) - 27859-48

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GBA

30 september 2011

Besluitenlijst 2011A03657
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 9 september 2011 Aanbieding audit beheervoorziening BSN en resultaten GBA-audit - 27859-47

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GBA

30 september 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03820
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 april 2011 Reactie op verzoek Koopmans op het bericht van RTL over fraude door spookburgers - 27859-42

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de modernisering van de GBA op 13 april 2011.

29 april 2011

Besluitenlijst 2010A03819
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 april 2011 Voortgang modernisering GBA - 27859-41

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over GBA op 13 april 2011.

14 april 2011

Besluitenlijst 2010A03813
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 23 december 2010 Voortgangsrapportage over de modernisering van de GBA - 27859-39

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (van 2 uur) in maart/april 2011

13 januari 2011

Besluitenlijst 2009A04847
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 30 juni 2010 Voortgangsrapportage Kwaliteit GBA - 27859-38

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Aanhouden en aangekondigde nadere nadere informatie afwachten.

14 september 2010

Besluitenlijst 2009A04846
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 22 juni 2010 Uitstel voortgangsrapportage modernisering GBA - 27859-37

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

1 juli 2010

Besluitenlijst 2009A04843
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 11 mei 2010 Reactie op verzoek commissie over de voortgang van het programma Modernisering GBA. - 27859-36

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg over ICT bij de overheid op 12 mei 2010

20 mei 2010

Besluitenlijst 2009A04843
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 11 mei 2010 Modernisering GBA - 27859-35

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg over ICT bij de overheid op 12 mei 2010

20 mei 2010

Besluitenlijst 2009A04842
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 8 april 2010 Stand van zaken wetsvoorstel BRP en advies- en meldpunt klokkenluiders - 27859-34

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Aanhouden tot volgende procedurevergadering zodra nadere informatie is ontvangen.

22 april 2010

Besluitenlijst 2009A04839
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 2 juli 2009 Startbrief over de gemeenschappelijke registratie niet-ingezetenen - 27859-26

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Brief nog steeds aanhouden in afwachting van verdere voorstellen

11 maart 2010

Verslag
Besluitenlijst 2010A00798
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 2 juli 2009 Startbrief over de gemeenschappelijke registratie niet-ingezetenen - 27859-26

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

4 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04837
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 20 januari 2010 Voortgangsrapportage Kwaliteit GBA januari 2010 - 27859-32

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg over GBA op 28 januari 2010

5 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04837
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 20 januari 2010 Modernisering GBA - 27859-31

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg over GBA op 28 januari 2010

5 februari 2010

Besluitenlijst 2009A02596
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 23 november 2009 Uitkomsten van het onderzoek naar de invoering van de GBA als basisregistratie. - 27859-28

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GBA eind januari 2010 na ontvangst voortgangsrapportage

4 december 2009

Besluitenlijst 2009A02596
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 25 november 2009 Toezeggingen tijdens het spoeddebat over de registratie van niet-Nederlandse nationaliteit in de GBA - 27859-29

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GBA in januari 2010

4 december 2009

Besluitenlijst 2009A02590
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 2 juli 2009 Startbrief over de gemeenschappelijke registratie niet-ingezetenen - 27859-26

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Aanhouden tot de in het AO op 2 juli jl. toegezegde informatie is ontvangen, waaronder de halfjaarlijkse voortgangsrapportage

7 september 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A02144
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 9 juni 2009 Voortgangsrapportage Kwaliteit Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) - 27859-24

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 juni 2009 te 12.00 uur.

16 juni 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A02142
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 28 april 2009 Aanbieding definitiestudie betreffende het programma modernisering GBA - 27859-22

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg GBA op 13 mei 2009.

19 mei 2009

Besluitenlijst 2008A02140
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 2 april 2009 Registratie kinderen met Marokkaanse nationaliteit in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens - 27859-18

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Reeds geagendeerd bij plenair debat over GBA en uitvoering Marrokaans en Turks overheidsbeleid in Nederland op 2 april 2009

17 april 2009

Besluitenlijst 2008A02147
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 9 maart 2009 Bestuurlijk Akkoord Modernisering GBA - 27859-17

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Algemeen overleg plannen
Besluit: Staatssecretaris verzoeken de aangepaste rapporten t.b.v. het algemeen overleg aan de Kamer te zenden

20 maart 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A00263
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 30 september 2008 Vereenvoudiging toegang burgerlijke stand - 27859-15

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; wetvoorstel afwachten.

9 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00038
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 10 januari 2008 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) - 27859-10

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens op 24 september 2008

15 september 2008

Besluitenlijst 2008A00038
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 11 juli 2008 beantwoording van de vragen over modernisering GBA - 27859-13

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens op 24 september 2008

15 september 2008