Wetsvoorstel 26834 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Besluitenlijst 2017A0071417
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 februari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-40

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2015A0484910
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 februari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-40

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over fiscale knelpunten grensarbeiders; dit algemeen overleg zal worden gevoerd na ontvangst van de volgende rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders.

7 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0484910
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 september 2015. Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-38

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over fiscale knelpunten grensarbeiders; dit algemeen overleg zal worden gevoerd na ontvangst van de volgende rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders.

7 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0484815
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 februari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-40

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

22 februari 2016

Besluitenlijst 2015A0484815
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 september 2015. Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-38

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

22 februari 2016

Besluitenlijst 2015A016027
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 december 2015. Aanbieding afschrift aan de Commissaris van de Koning van de provincie Limburg inzake informatievoorziening grensarbeid - 26834-39

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 10 maart

16 december 2015

Besluitenlijst 2015A0280313
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 september 2015. Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-38

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 29 oktober 2015 te 14.00 uur.

24 september 2015

Besluitenlijst 2013A055376
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 maart 2014. Persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders - 26834-37

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 20 maart 2014.

2 april 2014

Besluitenlijst 2010A02210
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 20 september 2010 Toezegging met betrekking tot de Motie De Pater- Van der Meer/ Heijnen over de uitvoering van de Europese verordening voor coördinatie van de sociale zekerheidsvoorzieningen - 26834-35

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over werkgelegenheid Parkstad Limburg op 13 oktober 2010, 17.30-18.30 uur
Besluit: Minister van SZW verzoeken om kabinetstandpunt toe te zenden tijdig vóór het algemeen overleg

29 september 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A04846
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 juni 2010 Uitvoering motie De Pater-Van der Meer en Heijnen (32123 VII nr. 31) over de uitvoering Eu verordening voor coordinatie van de sociale zekerheidsvoorzieningen - 26834-33

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Vernieuwing rijksdienst op 24 juni 2010

1 juli 2010

Besluitenlijst 2010A02175
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 juni 2010 Uitvoering motie De Pater-Van der Meer en Heijnen (32123 VII nr. 31) over de uitvoering Eu verordening voor coordinatie van de sociale zekerheidsvoorzieningen - 26834-33

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op donderdag 1 juli 2010, 19.00-20.00 uur

30 juni 2010

Besluitenlijst 2009A02953
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 oktober 2009 Toezegging nadere informatie arrest Nikula - 26834-31

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

15 oktober 2009

Verslag
Besluitenlijst 2009A00051
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009 Rapport Commissie grensarbeiders II - 26834-23

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: (Vervolg-)algemeen overleg voeren na het zomerreces.

11 juni 2009

Besluitenlijst 2009A00051
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 15 mei 2009 Toezeggingen AO grensarbeiders m.b.t. de mogelijkheid tot oprekken van de compensatieregeling - 26834-24

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: (Vervolg-)algemeen overleg voeren na het zomerreces.

11 juni 2009

Besluitenlijst 2009A00051
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 mei 2009 Brief Nederlands-Belgisch Centrum d.d. 14 april 2009 m.b.t. rapport commissie grensarbeiders - 26834-25

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: (Vervolg-)algemeen overleg voeren na het zomerreces.

11 juni 2009

Besluitenlijst 2009A02123
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 15 mei 2009 Toezeggingen AO grensarbeiders m.b.t. de mogelijkheid tot oprekken van de compensatieregeling - 26834-24

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Voor die vergadering zullen alle recent ontvangen brieven i.v.m. de grensarbeidersproblematiek worden geagendeerd.

4 juni 2009

Besluitenlijst 2009A02123
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 mei 2009 Brief Nederlands-Belgisch Centrum d.d. 14 april 2009 m.b.t. rapport commissie grensarbeiders - 26834-25

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Voor die vergadering zullen alle recent ontvangen brieven i.v.m. de grensarbeidersproblematiek worden geagendeerd.
Besluit: De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen worden verzocht het afschrift van de antwoordbrief aan het Nederlands-Belgisch Centrum op korte termijn aan de Kamer toe te sturen.

4 juni 2009

Besluitenlijst 2008A02374
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009 Rapport Commissie grensarbeiders II - 26834-23

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 23 juni 2009

27 mei 2009

Verslag
Besluitenlijst 2009A00042
Brief regering - staatssecretaris van Financiën - 9 januari 2009 Kabinetsstandpunt met betrekking tot de aanbevelingen van de Commissie grensarbeiders - 26834-21

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het kabinetsstandpunt op het rapport van de Commissie grensarbeiders dat is gepland op 18 maart 2009.
Besluit: De - nog te ontvangen - brief van het Beneluxparlement over dit onderwerp zal voor een reactie aan de staatssecretaris van Financiën worden voorgelegd. Hij zal worden verzocht zijn reactie tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg aan de Kamer toe te sturen.

29 januari 2009

Besluitenlijst 2008A00004
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager, de - 2 juli 2008 Aanbieding van het rapport van de Commissie grensarbeiders - 26834-20

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer zo spoedig mogelijk het kabinetsstandpunt over het rapport toe te sturen. Na ontvangst van dat rapport zal over de verdere behandeling worden besloten.

12 september 2008