Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Telecomraad (8 juni 2018), dat gepland staat op dinsdag 5 juni 2018 van 17.30 tot 19.30 uur, in een schriftelijk overleg op vrijdag 1 juni 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 mei 2018. Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Telecomraad (8 juni 2018), dat gepland staat op dinsdag 5 juni 2018 van 17.30 tot 19.30 uur, in een schriftelijk overleg op vrijdag 1 juni 2018 - 2018Z09846

Besluit: Naar aanleiding van de e-mailprocedure over het omzetten van het algemeen overleg ter voorbereiding van de Telecomraad (8 juni 2018), dat gepland stond op dinsdag 5 juni 2018, in een schriftelijk overleg op vrijdag 1 juni 2018 om 12.00 uur hebben de volgende fracties ingestemd:-VVD-PVV-SP-PvdA-ChristenUnieDe volgende fracties hebben niet ingestemd:-CDA-D66-GroenLinksVan de overige fracties is geen reactie ontvangen. Zodoende is besloten* dat het geplande algemeen overleg ter voorbereiding van de Telecomraad wordt omgezet in een schriftelijk overleg op vrijdag 1 juni 2018 om 12.00 uur.U ontvangt zo spoedig mogelijk de convocatie.*ToelichtingDe e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.