Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 24 mei 2018

Gepubliceerd: 25 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2018A02306
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e8dce2a0-71e5-4b2a-b6df-13e86a3f6d94&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2024%20mei%202018%3A%20Te%20plannen%20AO%20Brede%20schuldenaanpak%20en%20technische%20briefing.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om nog voor het zomerreces een AO Brede schuldenaanpak en technische briefing in te plannen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 23 mei 2018. Verzoek om nog voor het zomerreces een AO Brede schuldenaanpak en technische briefing in te plannen - 2018Z09413

Besluit: Op de emailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd: PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en 50PLUS. Alle fracties steunden het voorstel van het lid de Lange (VVD). Het algemeen overleg Brede schuldenaanpak zal nog voor het zomerreces, op donderdag 14 juni a.s., van 15.00 tot 19.00 uur worden gehouden.
Noot: Op dit moment vindt overleg plaats met het ministerie over een datum en tijdstip voor de technische briefing. Zodra deze bekend is zal via de email de belangstelling voor deze briefing worden geïnventariseerd.