Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 mei 2018

Gepubliceerd: 23 mei 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2018A02200
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2b751323-475b-4ef9-b15b-05ec586a10fe&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20d.d.%2023%20mei%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34952


Voorstel nog in te plannen algemeen overleg Sluiting detentiecentra in Libië te annuleren en de brief hierover van minister Kaag te agenderen voor het Notaoverleg Beleidsnota BuHa-OS d.d. 2 juli 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 23 mei 2018. Voorstel nog in te plannen algemeen overleg Sluiting detentiecentra in Libië te annuleren en de brief van minister Kaag te agenderen voor het Notaoverleg Beleidsnota BuHa-OS d.d. 2 juli 2018. - 2018Z09432

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Beleidsnota over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren: Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 18 mei 2018. Beleidsnota over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren: Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland - 34952-1

Besluit: Technische briefing organiseren op dinsdag 19 juni 2018 16.30-17.30 uur.
Besluit: Rondetafelgesprek organiseren op woensdag 20 juni 2018 13.00-16.00 uur, bestaande uit drie blokken: 1. Bedrijfsleven, 2. NGO's, 3. Externe deskundigen. Suggesties voor uit te nodigen sprekers worden geïnventariseerd via e-mail (deadline dinsdag 29 mei 2018 16.00 uur) zodat het programma vastgesteld kan worden in de procedurevergadering van donderdag 31 mei a.s.
Besluit: Agenderen voor notaoverleg op 2 juli 2018 14.00-18.00 uur.
Noot: Vastgestelde spreektijden 1e termijn/2e termijn:VVD: 8 min/4 min;PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6 min/3 min;Overige fracties: 4 min/2 min.Rondvraag