Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 mei 2018

Gepubliceerd: 24 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2018A021179
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e37c1f54-5cd7-4409-a82a-1b668ba53998&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Landbouw%2C%20Natuur%20en%20Voedselkwaliteit%20op%2023%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27858, 27858, 21501, 28973, 28973, 28973, 27858, 33037, 33037, 33835, 33835, 26991, 33037, 27858, 33576, 33576, 32670, 21501, 22112, 29659, 29684, 23987, 30952

Inhoud


Jaarplanning 2018 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 januari 2018. Jaarplanning 2018 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 34775-XIII-129

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 mei 2018. Jaarplanning 2018 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 34775-XIII-137

Besluit: De jaarplanning van het ministerie van LNV is besproken. De commissievoorzitter zal een gesprek voeren met de minister van LNV.

Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om de minister van LNV te rappelleren op het verzoek bij de RvW van 14 september 2017 om een reactie op de inspectierapporten over misstanden in slachthuizen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 17 mei 2018. Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om de minister van LNV te rappelleren op het verzoek bij de RvW van 14 september 2017 om een reactie op de inspectierapporten over misstanden in slachthuizen - 2018Z09011

Besluit: De minister van LNV rappelleren op het verzoek bij de RvW van 14 september 2017 om een reactie op de inspectierapporten over misstanden in slachthuizen aan de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Von Martels (CDA) om de minister van LNV een reactie te vragen op het bericht ‘België vraagt om derogatie neonicotinoiden’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von Martels (CDA) - 17 mei 2018. Verzoek van het lid Von Martels (CDA) om de minister van LNV een reactie te vragen op het bericht ‘België vraagt om derogatie neonicotinoiden’ - 2018Z08971

Besluit: Het lid Von Martels kan dit verzoek betrekken bij zijn inbreng voor het nieuwe schriftelijk overleg over de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden, waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op donderdag 7 juni 2018 om 10.00 uur.
Noot: Zie ook agendapunt 28.

Verzoek van de leden Geurts (CDA) en Bisschop (SGP) om een kabinetsreactie op het rapport ‘Ammoniak in Nederland, de impact van een foutief geplaatst meetstation op het Nederlandse ammoniakbeleid’ en na ontvangst van de reactie een technische briefing te organiseren met de auteurs en het RIVM

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 17 mei 2018. Verzoek van de leden Geurts (CDA) en Bisschop (SGP) om een kabinetsreactie op het rapport ‘Ammoniak in Nederland, de impact van een foutief geplaatst meetstation op het Nederlandse ammoniakbeleid’ en na ontvangst van de reactie een technische briefing te organiseren met de auteurs en het RIVM - 2018Z08941

Besluit: Het kabinet verzoeken om een reactie op het rapport 'Ammoniak in Nederland, de impact van een foutief geplaatst meetstation op het Nederlandse ammoniakbeleid'. Het kabinet wordt verzocht bij het opstellen van deze reactie specifiek het RIVM te betrekken. Daarnaast wordt het kabinet verzocht in de reactie in te gaan op hoe de uitvoering van de motie van de leden De Groot en Grashoff over verfijning van het landsdekkende meetnet voor stikstofdepositie (Kamerstuk 32 670, nr. 120) hierbij wordt meegenomen en zich verhoudt tot het aantal meetpunten en ook in te gaan op de precieze hoeveelheid meetpunten, aan welke eisen deze meetpunten moeten voldoen en of deze daadwerkelijk aan deze eisen voldoen (in elk geval specifiek voor Vredepeel en Wekerom). Tot slot wordt het kabinet verzocht de resultaten van het onderzoek om het verschil tussen berekende en gemeten concentratie van ammoniak te verklaren zoveel eerder als mogelijk dan november 2018 (zie Jaarplanning ministerie LNV, Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 137) aan de Kamer te sturen.
Besluit: Na ommekomst van de kabinetsreactie wordt kort na het zomerreces een technische briefing georganiseerd met de auteurs van bovengenoemd rapport en het RIVM.
Noot: Deze besluitvorming wordt op de volgende procedurevergadering betrokken bij de bespreking van de voorstellen van de voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof.

Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden - 27858-422

Besluit: Betrokken bij het VSO op 26 april 2018.
Besluit: Agenderen voor het nieuwe schriftelijk overleg waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op donderdag 7 juni om 10.00 uur.Rondvraag

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 april 2018. Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden - 27858-421

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 25 april 2018 en betrokken bij het VSO op 26 april 2018.
Besluit: Een nieuw schriftelijk overleg voeren in verband met gewenste inhoudelijke verduidelijking en nieuwe ontwikkelingen. De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. dit schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 7 juni om 10.00 uur.

Verslag van het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad van 16 april 2018 (antwoorden op de resterende vragen)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 april 2018. Antwoorden op resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad 16 april 2018 - 21501-32-1102

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2018.

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën ten geleide van de vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 18 mei 2018. Vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2017 - 2018Z09173

Besluit: De minister verzoeken de vragen van de V-100 inzake natuurbeleid te beantwoorden en haar verzoeken de beantwoording uiterlijk een week voorafgaand aan het WGO Verantwoording ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 (deel LNV) aan de Kamer te sturen.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 mei 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2018Z08392

Besluit: Conform voorstellen.6

Verslag van de interparlementaire conferentie (IPC) op 24 april 2018 “Towards the CAP after 2020: the future of food and farming”

Zaak: Stafnotitie - EU-specialist, M. Labovic - 17 mei 2018. Stafnotitie - Verslag van de interparlementaire conferentie (IPC) op 24 april 2018 “Towards the CAP after 2020: the future of food and farming”. - 2018Z09052

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 12 juni 2018.

Voorstel van de voorbereidingsgroep Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aan de commissie om van gedachten te wisselen over de behandeling van de EU-voorstellen voor de herziening van het GLB

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 17 mei 2018. Stafnotitie - Tijdspad voor het plaatsen van een behandelvoorbehoud op GLB-voorstellen - 2018Z09055

Besluit: De commissie is voornemens de Kamer te adviseren een behandelvoorbehoud te plaatsen op de GLB-voorstellen zodra deze zijn gepubliceerd.
Besluit: Het kabinet verzoeken het BNC-fiche over de GLB-voorstellen versneld (binnen drie weken) na het verschijnen van de EU-voorstellen voor de herziening van het GLB aan de Kamer te sturen, gelet op het voornemen om een behandelvoorbehoud te plaatsen.
Besluit: De minister van LNV verzoeken om een toelichting op het proces en het tijdpad ten aanzien van de vaststelling van de GLB-voorstellen, mede in relatie tot het Meerjarig Financieel Kader, aan de Kamer te sturen, te ontvangen gelijktijdig met het BNC-fiche.

Verslag van het schriftelijk overleg over aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 16 januari 2018. Aanpassingen stalbeoordeling TacRav - professionaliseringsslag - 28973-196

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 21 juni 2017. Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) - 28973-193

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) - 28973-199

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

EU-besluitvorming over de werkzame stoffen thiram en diquat

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 mei 2018. EU-besluitvorming over de werkzame stoffen thiram en diquat - 27858-428

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 29 maart 2018. Stand van zaken fosfaatrechten - 33037-281

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stand van zaken fosfaatrechten.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 mei 2018. Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau - 33037-285

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 31 mei om 12.00 uur. De minister zal worden verzocht de antwoorden een week voorafgaand aan het te plannen algemeen overleg Stand van zaken fosfaatrechten aan de Kamer te sturen.
Besluit: Een algemeen overleg Stand van zaken fosfaatrechten (2 uur) plannen vóór het zomerreces (maar niet in de laatste week). Voor dit overleg worden tevens geagendeerd: de brief Stand van zaken fosfaatrechten (Kamerstuk 33 037, nr. 281), de nog te ontvangen antwoorden op het schriftelijk overleg over deze brief en de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau.

Tweede voortgangsrapportage 'NVWA 2020'

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 mei 2018. Tweede voortgangsrapportage 'NVWA 2020' - 33835-78

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 14 juni 2018.
Besluit: De minister van LNV en de minister voor MZ verzoeken de in de brief aangekondigde informatie over de herijking van de planning van NVWA 2020 uiterlijk op 7 juni 2018 aan de Kamer te sturen.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2018 heeft de commissie reeds besloten de ministers te verzoeken de beantwoording van het schriftelijk overleg Integrale Risicoanalyse Pluimveevleesketen uiterlijk 1 juni 2018 aan de Kamer te sturen.

Formatieontwikkeling NVWA

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 april 2018. Formatieontwikkeling NVWA - 33835-77

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 14 juni 2018.

Eindrapport Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 mei 2018. Eindrapport Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen - 26991-523

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 14 juni 2018.
Besluit: De minister van LNV en de minister voor MZ verzoeken de Kamer uiterlijk woensdag 30 mei 2018 te informeren over de exacte momenten waarop de Kamer respectievelijk het rapport van de commissie Sorgdrager naar fipronil in eieren en de kabinetsreactie daarop tegemoet kan zien.

Reactie op de vraag van de leden Grashoff en Geurts gesteld tijdens het algemeen overleg PAS van 13 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 mei 2018. Reactie op de vraag van de leden Grashoff en Geurts, gesteld tijdens het algemeen overleg PAS van 13 maart 2018, over het onderzoek naar het verschil in trends tussen berekende en gemeten concentraties van ammoniak - 33037-284

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof.

Plan van aanpak biologische gewasbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 mei 2018. Plan van aanpak biologische gewasbescherming - 27858-427

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.3

Publicatie Rode Lijst Bijen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 april 2018. Publicatie Rode Lijst Bijen - 33576-131

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over insectensterfte in Nederland.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg ter voorbereiding op het plenaire debat over insectensterfte in Nederland vaststellen op dinsdag 5 juni 2018 te 16.00 uur.

Rapport ‘Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes’ van WEnR

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 april 2018. Rapport ‘Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes’ van WEnR - 33576-130

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over insectensterfte in Nederland.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg ter voorbereiding op het plenaire debat over insectensterfte in Nederland vaststellen op dinsdag 5 juni 2018 te 16.00 uur.

Bevoegdheden Natura 2000

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 mei 2018. Bevoegdheden Natura 2000 - 32670-138

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 mei 2018. Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 april 2018 - 21501-32-1103

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (informeel) met als inbrengdatum 28 mei 2018.

Uitstel toezending BNC-fiche betreffende het voorstel van Europese Commissie voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 17 mei 2018. Stafnotitie - EC Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen - 2018Z08954

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 3 mei 2018. Uitstel toezending BNC-fiche betreffende het voorstel van Europese Commissie voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173 - 22112-2551

Besluit: De commissie besluit de Kamer te adviseren een behandelvoorbehoud te plaatsen op de voorgestelde Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (COM (2018) 173). Indien de Kamer hiermee instemt wordt een algemeen overleg Behandelvoorbehoud gepland.
Besluit: Het kabinet met klem verzoeken het BNC-fiche over de voorgestelde Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (COM (2018) 173) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voorafgaand aan het verwachte algemeen overleg over het behandelvoorbehoud aan de Kamer te sturen.
Besluit: De minister van LNV verzoeken de Kamer te informeren over het tijdpad tot vaststelling van de Richtlijn.

Jaarstukken Staatsbosbeheer 2017

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 3 mei 2018. Jaarverslag 2017 van Staatsbosbeheer - 29659-148

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (deel LNV) en de Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (deel LNV).

13e Trilaterale Waddenzee Regeringsconferentie te Leeuwarden op 18 mei 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 1 mei 2018. 13e Trilaterale Waddenzee Regeringsconferentie te Leeuwarden op 18 mei 2018 - 29684-160

Besluit: De minister van LNV verzoeken in de aangekondigde brief over de uitkomst en behaalde resultaten van de 13e trilaterale Waddenzee Regeringsconferentie tevens in te gaan op de besprekingen over de komst van één beheerautoriteit voor de Waddenzee, inclusief de beoogde scheiding tussen beleid en uitvoering.

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een overzicht van de EU-verdragen op het terrein van LNV die door de Brexit worden beïnvloed

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 2 mei 2018. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een overzicht van de EU-verdragen op het terrein van LNV die door de Brexit worden beïnvloed - 23987-245

Besluit: De minister van LNV verzoeken aan te geven wanneer de Kamer het overzicht van de EU-verdragen op het terrein van LNV die door de Brexit worden beïnvloed mag verwachten met daarbij het verzoek het overzicht uiterlijk voor het zomerreces aan de Kamer te sturen.

Wijziging van Bijlage II bij het op 19 september 1979 te Bern tot stand gekomen Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa; Straatsburg, 8 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 mei 2018. Wijziging van Bijlage II bij het op 19 september 1979 te Bern tot stand gekomen Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa; Straatsburg, 8 december 2017 - 30952-305

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek Stichting DierenLot tot aanbieding petitie 'Samen voor zeehonden' d.d. 12 of 19 juni 2018.

Zaak: Brief derden - Stichting DierenLot te Gorinchem - 30 april 2018. Verzoek Stichting DierenLot tot aanbieding petitie 'Samen voor zeehonden' d.d. 12 of 19 juni 2018 - 2018Z08436

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.Wet- en regelgeving