Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 17 mei 2018

Gepubliceerd: 17 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A02089
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fd502ccf-3971-4419-ab9c-fad0ff31fae4&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%2017%20mei%202018%20-%20Verzoek%20van%20het%20lid%20Tellegen%20%28VVD%29%20om%20rapp%C3%A8l%20over%20de%20nota%20medische%20ethiek%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek lid Tellegen (VVD) om rappèl over de nota medische ethiek

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 16 mei 2018. Verzoek lid Tellegen (VVD) om rappèl over de nota medische ethiek - 2018Z08827

Besluit: Verzoek van het lid Tellegen (VVD) is gehonoreerd
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van het lid Tellegen (VVD) ingestemd: PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en SGP. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is aangenomen. Dat betekent dat aan de minister van VWS zal worden gevraagd de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren wanneer de nota medische ethiek naar de Kamer zal worden gestuurd.